Sut i ymweld yn ddiogel

Visit Safe White

Update 19 October: Coronavirus circuit break - new Welsh Government rules come into effect at 6pm, Friday 23 October.

All non-food retail, hospitality businesses, including cafes, restaurants and pubs (unless they provide take-away or delivery services), close contact services, such as hairdressers and beauticians, and events and tourism businesses, such as hotels must close.


 

Mae siopau Casnewydd sy'n darparu nwyddau nad ydynt yn hanfodol bellach yn gallu agor, gan groesawu cwsmeriaid yn ôl.  

Mae'r sector twristiaeth a lletygarwch yng Nghymru yn paratoi i groesawu ymwelwyr yn ôl gan ailagor caffis, tafarndai a bwytai yn raddol o 13 Gorffennaf ymlaen.  

Bydd canol dinas Casnewydd yn elwa ar rai newidiadau i’w ardaloedd i gerddwyr. I gefnogi’r angen i gadw pellter cymdeithasol a gwella diogelwch ymwelwyr, mae atalfeydd ychwanegol yn cael eu gosod ar adegau allweddol i gynyddu’r ardaloedd sydd i gerddwyr yng nghanol y ddinas.

Gweler map o’r newidiadau yng nghanol y ddinas yma. 

I sicrhau eich diogelwch eich hun a phobl eraill, dilynwch y canllawiau isod.

Sut i ymweld yn ddiogel

O 14 Medi ymlaen, mae gorchuddion wyneb yn orfodol mewn mannau cyhoeddus dan do, fel siopau. Does dim rhaid i blant dan 11 oed na phobl â chyflyrau iechyd wisgo un.

Bydd angen gorchuddion wyneb ym mhob man cyhoeddus dan do, ar gyfer cwsmeriaid a staff sy'n gweithio yn yr ardaloedd cyhoeddus dan do hynny. Mae hyn yn cynnwys ystod eang iawn o leoliadau, fel siopau a chanolfannau siopa, addoldai, siopau trin gwallt a salonau, sinemâu ac amgueddfeydd, campfeydd a chanolfannau hamdden, ac unrhyw le sy'n agored i’r cyhoedd.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru

  • Cadwch y pellter a argymhellir rhyngoch chi ac eraill bob amser gan gynnwys wrth giwio ac aros am gludiant
  • Dilynwch arwyddion a chyfarwyddyd mewn strydoedd, siopau a thai bwyta
  • Defnyddiwch gerdyn digyffwrdd i dalu am nwyddau
  • Gwisgwch orchudd wyneb mewn sefyllfaoedd lle gallai fod yn anodd cadw at y 2 fetr a argymhellir rhwng pobl
  • Golchwch eich dwylo'n rheolaidd
  • Byddwch yn ystyriol o bobl sy’n agored i niwed a'r rhai sydd â phroblemau symudedd
  • Cerddwch neu feiciwch i ymweld os gallwch
  • Rhagarchebwch / gwnewch apwyntiad â busnesau sy’n cynnig y gwasanaeth hwn

Dweud eich dweud

Treuliwch ennyd yn dweud wrthon ni sut rydych chi’n teimlo am ddychwelyd i'r ardaloedd siopa a’r hyn y gallwn ni ei wneud i wella eich profiad, drwy gwblhau ein harolwg.