Sut i ymweld yn ddiogel

Visit Safe White

Bwriedir ailagor manwerthu nad yw’n hanfodol ddydd Llun 12 Ebrill. Bwriedir ailagor lletygarwch ddydd Llun 26 Ebrill.

Lefelau rhybudd COVID-19


Mae siopau Casnewydd sy'n darparu nwyddau nad ydynt yn hanfodol bellach yn gallu agor, gan groesawu cwsmeriaid yn ôl.  

Mae'r sector twristiaeth a lletygarwch yng Nghymru yn paratoi i groesawu ymwelwyr yn ôl gan ailagor caffis, tafarndai a bwytai yn raddol o 13 Gorffennaf ymlaen.  

Bydd canol dinas Casnewydd yn elwa ar rai newidiadau i’w ardaloedd i gerddwyr. I gefnogi’r angen i gadw pellter cymdeithasol a gwella diogelwch ymwelwyr, mae atalfeydd ychwanegol yn cael eu gosod ar adegau allweddol i gynyddu’r ardaloedd sydd i gerddwyr yng nghanol y ddinas.

Gweler map o’r newidiadau yng nghanol y ddinas yma. 

I sicrhau eich diogelwch eich hun a phobl eraill, dilynwch y canllawiau isod.

Sut i ymweld yn ddiogel

Mae gorchuddion wyneb yn orfodol mewn mannau cyhoeddus dan do, fel siopau. Does dim rhaid i blant dan 11 oed na phobl â chyflyrau iechyd wisgo un.

Bydd angen gorchuddion wyneb ym mhob man cyhoeddus dan do, ar gyfer cwsmeriaid a staff sy'n gweithio yn yr ardaloedd cyhoeddus dan do hynny. Mae hyn yn cynnwys ystod eang iawn o leoliadau, fel siopau a chanolfannau siopa, addoldai, siopau trin gwallt a salonau, sinemâu ac amgueddfeydd, campfeydd a chanolfannau hamdden, ac unrhyw le sy'n agored i’r cyhoedd.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru

  • Cadwch y pellter a argymhellir rhyngoch chi ac eraill bob amser gan gynnwys wrth giwio ac aros am gludiant
  • Dilynwch arwyddion a chyfarwyddyd mewn strydoedd, siopau a thai bwyta
  • Defnyddiwch gerdyn digyffwrdd i dalu am nwyddau
  • Gwisgwch orchudd wyneb mewn sefyllfaoedd lle gallai fod yn anodd cadw at y 2 fetr a argymhellir rhwng pobl
  • Golchwch eich dwylo'n rheolaidd
  • Byddwch yn ystyriol o bobl sy’n agored i niwed a'r rhai sydd â phroblemau symudedd
  • Cerddwch neu feiciwch i ymweld os gallwch
  • Rhagarchebwch / gwnewch apwyntiad â busnesau sy’n cynnig y gwasanaeth hwn