Gwasanaeth teleofal

Mae larymau cymunedol yn galluogi pobl i alw am help os byddant yn cwympo, yn mynd yn sâl neu'n cael argyfwng gartref, fel y gallant barhau i fyw'n annibynnol.  

Mae galwadau brys yn cael eu cyfeirio at ganolfan fonitro sydd ar agor 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos. 

Bydd arnoch angen llinell ffôn a soced trydan ar yr un wal, fel y gall un neu fwy o'r synwyryddion canlynol gael eu gosod:

  • sbardun personol, sy'n cael ei wisgo o gwmpas y gwddf neu'r arddwrn
  • botwm galwr ffug, wedi'i osod ger y drws
  • larwm gwddf sy'n synhwyro syrthio
  • synhwyrydd mwg
  • synhwyrydd person mewn gwely
  • synhwyrydd llifogydd
  • synhwyrydd symudiadau
  • synhwyrydd allanfa eiddo

Os bydd synhwyrydd yn cael ei actifadu, bydd neges yn cael ei hanfon at swyddogion hyfforddedig a fydd yn cysylltu â rhywun ar eich rhan.  

I gael rhagor o wybodaeth, lawrlwythwch daflen Teleofal (pdf) neu cysylltwch â Chyngor Dinas Casnewydd a gofyn am y tîm teleofal.

Os ydych chi'n denant tai cymdeithasol... 

Gofynnwch i'ch landlord (cymdeithas tai, e.e. Newport City Homes) am y gallu i dderbyn gwasanaethau larwm cymunedol.  

Os ydych chi'n byw yn eich cartref eich hun neu'n byw mewn eiddo preifat wedi'i rentu... 

Gallwch fanteisio ar wasanaeth ar wahân sy'n cael ei gynnig gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful, sef y Lifeline Alarm Service.

Cefnogi Pobl

Gallai Rhaglen Cefnogi Pobl Casnewydd ariannu'r gwaith o ateb galwadau brys i rai pobl yn dibynnu ar eu hamgylchiadau unigol.  

Cewch drefniadau mynediad a manylion cyswllt yng Nghyfeiriadur Gwasanaethau Cefnogi Pobl Casnewydd.  

I gael rhagor o wybodaeth am ariannu, anfonwch e-bost at supporting.people@newport.gov.uk neu ffonio (01633) 235201.