Cofrestru genedigaeth

Rhaid cofrestru genedigaeth o fewn 42 diwrnod o'r enedigaeth a chaiff ei chofrestru yn yr ardal gofrestru lle y digwyddodd yr enedigaeth.

Os ganed eich baban yn Ysbyty Brenhinol Gwent yng Nghasnewydd ac rydych chi'n byw yng Nghasnewydd, gallwch gofrestru'r enedigaeth yn Swyddfa Gofrestru Casnewydd.

Yn Swyddfa Gofrestru Casnewydd, rydym yn cynnal system apwyntiadau i osgoi aros yn ddiangen.

Gofyn am apwyntiad i gofrestru genedigaeth

Os yw'n well gennych, gallwch fynd i unrhyw swyddfa gofrestru yng Nghymru a Lloegr i ddatgan y manylion sy'n ofynnol ar gyfer cofrestru'r enedigaeth.

Anfonir y tystysgrifau ymlaen i'ch cyfeiriad cartref. 

Cofiwch, mae'n ddyletswydd gyfreithiol arnoch gofrestru'r enedigaeth o fewn 42 diwrnod

Pwy all gofrestru'r enedigaeth?

Os yw rhieni'r plentyn yn briod â'i gilydd ar adeg yr enedigaeth, gall y naill riant neu'r llall gofrestru'r enedigaeth. 

Os nad yw'r rhieni'n briod, ni all manylion y tad gael eu cofnodi ar y gofrestr oni bai bod y ddau riant yn mynd i gofrestru'r enedigaeth gyda'i gilydd.

Os nad yw hyn yn bosibl, cysylltwch â'r swyddfa gofrestru i gael cyngor.

Bydd y rhieni sydd wedi'u henwi ar y gofrestr yn cael cyfrifoldeb rhiant am y plentyn yn awtomatig.

Ewch i dudalen y Swyddfa Gofrestru Gyffredinol ar Gyfrifoldeb Rhieni i gael rhagor o wybodaeth.

Os nad yw manylion y tad wedi'u cofnodi adeg cofrestru, mae'n bosibl y gellir gwneud hynny'n ddiweddarach trwy ailgofrestru.

I sicrhau bod gwybodaeth gywir yn cael ei chofnodi ar y gofrestr, dylai rhieni'r baban ddod ag o leiaf un o'r dogfennau adnabod canlynol gyda nhw:

 • pasbort
 • bil y dreth gyngor
 • trwydded yrru
 • pob tystysgrif priodas neu bartneriaeth sifil
 • tystysgrif geni
 • gweithred newid enw
 • papurau rhyddhau o'r ysbyty

DS - gall y Cofrestrydd gofrestru'r enedigaeth heb y dogfennau hyn

Gwybodaeth y mae ei hangen i gofrestru genedigaeth

Y baban

 • dyddiad a lleoliad geni'r baban
 • os ganed gefeilliaid neu dripledi ac ati, yna bydd angen amser geni pob baban
 • a yw'r baban yn fachgen neu ferch
 • yr enw(au) cyntaf a'r cyfenw a fydd yn cael eu defnyddio ar gyfer y baban

Y tad

(pan fydd y manylion hyn yn cael eu cofnodi ar y gofrestr)

 • enw cyntaf a chyfenw ac unrhyw enwau eraill a allai gael eu defnyddio
 • dyddiad a lleoliad geni
 • cyfeiriad cartref ar adeg geni'r baban
 • galwedigaeth adeg geni'r baban neu, os nad yw'n gweithio, ei alwedigaeth flaenorol

Y fam

 • enw cyntaf a chyfenw, ac unrhyw gyfenwau a allai fod wedi cael eu defnyddio cyn priodi
 • dyddiad a lleoliad geni
 • cyfeiriad cartref ar adeg geni'r baban
 • galwedigaeth adeg geni'r baban neu, os nad yw'n gweithio, ei galwedigaeth flaenorol
 • dyddiad priodi, os yw'n berthnasol
 • nifer y plant blaenorol gan y tad presennol ac unrhyw ŵr blaenorol
 • nifer plant blaenorol y fam gan ei gŵr presennol neu unrhyw gyn-ŵr (i) a aned yn fyw (gan gynnwys unrhyw rai sydd wedi marw ers hynny) ac (ii) a oedd yn farw-anedig

Mae'n bwysig bod y wybodaeth a gofnodir ar y gofrestr yn gywir a bod y cofnod ar y gofrestr yn cael ei wirio'n ofalus iawn cyn i chi lofnodi, gan na ellir cywiro camgymeriadau'n rhwydd.  

Tystysgrifau

Ar ôl cofrestru, cewch dystysgrif geni fer yn rhad ac am ddim. Gallwch brynu copïau o dystysgrifau byr a llawn am ffi ar yr adeg gofrestru neu yn ddiweddarach.

Gallwch lawrlwytho ac argraffu cais am Dystysgrif Geni (pdf) os bydd angen copïau o'r dystysgrif yn y dyfodol.

Rhagor o wybodaeth

Ewch i Direct.gov i gael rhagor o wybodaeth am gofrestru genedigaeth. 

Gweler hefyd y dudalen seremonïau enwi.