Gostyngiadau mewn ardrethi

Griffin-Island

Eiddo gwag

Gall fod yn rhaid i berchenogion eiddo annomestig gwag dalu trethi eiddo gwag sy'n 100 y cant o'r rhwymedigaeth arferol.

Bydd y rhwymedigaeth yn dechrau ar ôl i'r eiddo fod yn wag am 3 mis, neu yn achos ffatrïoedd a warysau gwag, ar ôl 6 mis.

Mae rhai mathau o eiddo wedi'u heithrio o drethi eiddo gwag, gan gynnwys:

  • y cyfnod eithrio cychwynnol o 3 neu 6 mis
  • adeiladau rhestredig
  • eiddo sydd wedi'i atal rhag cael ei feddiannu yn ôl y gyfraith
  • eiddo â gwerth ardrethol islaw £2,200 o 01/04/2008 ymlaen
  • eiddo â gwerth ardrethol islaw £15,000 o 01/04/2009 ymlaen
  • eiddo â gwerth ardrethol islaw £18,000 o 01/04/2010 ymlaen
  • eiddo â gwerth ardrethol islaw £2,600 o 01/04/2011 ymlaen

Datblygiadau newydd gwag: cynllun rhyddhad ardrethi

(o 1 Hydref 2013)

Dyma gynllun gan Lywodraeth Cymru sy'n caniatáu i drethdalwr wneud cais am ryddhad ar gyfer strwythur newydd cymwys gwag sy'n destun ardrethi annomestig. Ystyr ‘newydd’ yw:

  • wedi'i gwblhau llai na 18 mis yn gynt, ac
  • wedi'i gwblhau ar neu ers 1 Hydref 2013 a chyn 1 Hydref 2016.

Gallai'r rhyddhad bara am y 18 mis cyntaf ar ôl cwblhau'r strwythur, ond bydd y cyfnod hwn yn cynnwys y cyfnod eithrio statudol 3 neu 6 mis sy'n cael ei ddisgrifio yn yr adran 'Eiddo Gwag' uchod.

Mae rheolau ‘de minimis’ Cymorth Gwladol yn berthnasol; darllenwch arweiniad Llywodraeth Cymru ar y Cynllun Rhyddhad Ardrethi Busnes ar gyfer Eiddo Newydd 2013 (pdf).

Lawrlwythwch a llenwch y ffurflen gais ar gyfer Rhyddhad Ardrethi Busnes – Datblygiadau Newydd (pdf)

Elusennau

Mae gan elusennau cofrestredig a sefydliadau 'nid er elw' eraill hawl i ryddhad gorfodol o 80% yn yr ardrethi ar gyfer unrhyw eiddo annomestig sy'n cael ei ddefnyddio'n gyfan gwbl neu'n bennaf at ddibenion elusennol.

Lawrlwythwch y ffurflen gais ar gyfer Rhyddhad Gorfodol (pdf) 

Os nad oes gan sefydliadau hawl i ryddhad gorfodol, gallant wneud cais am ryddhad ardrethi yn ôl disgresiwn trwy gyflwyno datganiad ysgrifenedig gyda'r ffurflen gais. 

Clwb Chwaraeon Amatur Cymunedol (CASC)

Os bydd clwb chwaraeon wedi cofrestru fel Clwb Chwaraeon Amatur Cymunedol gyda Chyllid a Thollau Ei Mawrhydi, a chaiff ei ddefnyddio'n gyfan gwbl neu yn bennaf at ddibenion y clwb hwnnw neu glybiau cofrestredig eraill, mae ganddo hawl i ryddhad gorfodol o 80 y cant.

Cynllun Rhyddhad Ardrethi 2016/17 ar gyfer Busnesau Bach 

Darllenwch gynllun rhyddhad ardrethi Llywodraeth Cymru o 1 Ebrill 2013 ar gyfer eiddo wedi'i feddiannu, sydd â gwerth ardrethol sy'n llai na £12,000.   

Rhyddhad caledi

Gallai ardrethi gael eu gostwng os gellir dangos y byddai trethdalwr yn dioddef caledi ac y byddai'r gymuned yn elwa o ostwng yr ardrethi.

Anfonwch gais ysgrifenedig i'r cyngor, gyda thystiolaeth ategol.

Sylwch, ni ellir ystyried achos sy'n dibynnu ar ystyriaethau ariannol y trethdalwr yn unig - mae lles y gymuned yn berthnasol hefyd.

Lawrlwythwch Trethi lleol: polisi ar ryddhad gorfodol a rhyddhad yn ôl disgresiwn (pdf)

Cysylltu

E-bost: nndr@newport.gov.uk neu ffôn: (01633) 851589