Casglu Gwastraff Swmpus

Bydd Cyngor Dinas Casnewydd yn codi ffi fechan am gasglu dodrefn diangen a chyfarpar trydanol mawr na ellir eu hailgylchu.

18 March 2020: no new bookings are being taken for the bulky collection service at the moment. Collections already booked will be honoured. 

Ni allwn gasglu rhai eitemau, gan gynnwys gwastraff asbestos, cynhyrchion plastr neu fwrdd plastr, gwastraff busnes, tanciau olew gwres canolog, poteli nwy, batris ceir, deunyddiau fflamadwy neu dan wasgedd, tuniau paent, eitemau sydd wedi'u baeddu neu eitemau halogedig.

From 1 Ebrill 2019 the minimum charge is £20 for up to three items, the final price is clearly displayed before payment is requested.

Pan fyddwch wedi llenwi'r ffurflen gais, byddwn yn cysylltu â chi i gadarnhau’r diwrnod casglu.

Gwneud cais i eitem swmpus gael ei chasglu

Ailgylchu dodrefn

Bydd Siop Ddodrefn Gymunedol Wastesavers yn casglu eitemau y gellir eu hailddefnyddio sydd o ansawdd da, am ddim, gan gynnwys gwelyau, soffas, cadeiriau, cypyrddau dillad a rhai mathau o lestri.

Mae Ymddiriedolaeth Raven House yn derbyn nwyddau’r cartref megis dodrefn, sosbenni a phadelli a dillad gwely y gellir eu hailddefnyddio er mwyn eu hailddosbarthu i bobl sydd mewn angen yn y gymuned.