Casglu Gwastraff Swmpus

Bydd Cyngor Dinas Casnewydd yn codi ffi fechan am gasglu dodrefn diangen a chyfarpar trydanol mawr na ellir eu hailgylchu.

Ni allwn gasglu rhai eitemau, gan gynnwys gwastraff asbestos, cynhyrchion plastr neu fwrdd plastr, gwastraff busnes, tanciau olew gwres canolog, poteli nwy, batris ceir, deunyddiau fflamadwy neu dan wasgedd, tuniau paent, eitemau sydd wedi'u baeddu neu eitemau halogedig.

Pan fyddwch wedi llenwi'r ffurflen gais, byddwn yn cysylltu â chi i gadarnhau’r diwrnod casglu.

Gwneud cais i eitem swmpus gael ei chasglu

Ailgylchu dodrefn

Bydd Siop Ddodrefn Gymunedol Wastesavers yn casglu eitemau y gellir eu hailddefnyddio sydd o ansawdd da, am ddim, gan gynnwys gwelyau, soffas, cadeiriau, cypyrddau dillad a rhai mathau o lestri.

Mae Ymddiriedolaeth Raven House yn derbyn nwyddau’r cartref megis dodrefn, sosbenni a phadelli a dillad gwely y gellir eu hailddefnyddio er mwyn eu hailddosbarthu i bobl sydd mewn angen yn y gymuned.