Datganiad AAA

 Mae Datganiad o Anghenion Addysgol Arbennig yn ddogfen gyfreithiol sy'n nodi'r math o help a chymorth arbennig y bydd ei angen ar eich plentyn yn yr ysgol. 

Mae'r Datganiad wedi'i ysgrifennu gan ddefnyddio'r cyngor a gasglwyd drwy Asesiad Statudol eich plentyn ac mae ganddo chwe rhan:

•Mae Rhan 1 yn rhoi manylion sylfaenol fel enw a chyfeiriad eich plentyn ac yn rhestru'r rhai a roddodd gyngor yn ystod yr asesiad

•Mae Rhan 2 yn rhoi crynodeb manwl o anghenion eich plentyn o'r asesiad

•Mae Rhan 3 yn manylu ar sut y bydd anghenion eich plentyn yn cael eu bodloni a chynnydd yn cael ei fonitro

•Mae Rhan 4 yn nodi'r ysgol y bydd eich plentyn yn ei mynychu i dderbyn cymorth

•Mae Rhan 5 yn disgrifio unrhyw anghenion an-addysgol sydd gan eich plentyn, e.e. anghenion iechyd

•Mae Rhan 6 yn disgrifio sut y bydd eich plentyn yn cael y cymorth a amlinellir yn Rhan 5 

Bydd Datganiad arfaethedig yn cael ei gyhoeddi o fewn pythefnos i benderfyniad i gyhoeddi Datganiad. 

Byddwch yn derbyn copi o'r Datganiad arfaethedig a dylech ei ddarllen yn ofalus a chysylltu â ni os oes unrhyw beth nad ydych yn ei ddeall. 

Ni fydd Datganiad arfaethedig yn enwi ysgol yn Rhan 4 gan ein bod am wybod eich barn cyn penderfynu ar hyn. 

Mae gennych 15 diwrnod gwaith i roi eich sylwadau i'r cyngor a dweud wrthym pa ysgol yr hoffech i'ch plentyn ei mynychu. 

Os nad ydych yn cytuno ag unrhyw ran o'r Datganiad arfaethedig, gallwch ofyn i ni ei ddiwygio. 

Os cynhelir cyfarfod, mae gennych hawl i 15 diwrnod gwaith arall i wneud sylwadau pellach neu ofyn am gyfarfod arall. 

Os oes anghytundeb o hyd, mae gennych 15 diwrnod arall terfynol i wneud sylw pellach. 

Datganiad Terfynol 

Fel arfer, cyhoeddir y Datganiad terfynol o fewn wyth wythnos i'r Datganiad arfaethedig gyda Rhan 4 wedi'i chwblhau yn enwi'r ysgol y bydd eich plentyn yn ei mynychu. 

Bydd ysgol eich plentyn a'r rhai sy'n rhan o'r asesiad statudol hefyd yn derbyn copi o'r Datganiad terfynol yn ogystal â chopi o'r holl gyngor. 

O ddyddiad y Datganiad terfynol, rhaid i'r cyngor ddarparu unrhyw adnoddau ychwanegol a nodir yn y Datganiad i ysgol eich plentyn. 

Os nad ydych wedi gallu cytuno ar gynnwys y Datganiad terfynol, mae gennych yr hawl i apelio i Dribiwnlys Addysgol Arbennig Cymru.

 

Cyswllt 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â'r Cydlynydd AAA yn ysgol eich plentyn neu anfonwch e-bost at inclusion.enquiries@newport.gov.uk a bydd y tîm cynhwysiant addysg yn cysylltu â chi.