Jiwbilî Platinwm

queens_platinum_jubilee_welsh

Jiwbilî Blatinwm y Frenhines

Ar 6 Chwefror 2022, Ei Mawrhydi y Frenhines oedd y Teyrn Prydeinig cyntaf i ddathlu Jiwbilî Blatinwm, gan nodi 70 mlynedd o wasanaeth i bobl y Deyrnas Unedig, y Tiriogaethau a'r Gymanwlad.

I ddathlu'r pen-blwydd digynsail hwn, cynhelir digwyddiadau a mentrau drwy gydol y flwyddyn, gan arwain at benwythnos gŵyl banc pedwar diwrnod yn y DU o ddydd Iau 2 i ddydd Sul 5 Mehefin.

Bydd y penwythnos hir hwn yn rhoi cyfle i gymunedau a phobl ledled y Deyrnas Unedig ddod at ei gilydd i ddathlu'r garreg filltir hanesyddol.

Mae Casnewydd yn paratoi i nodi Jiwbilî Blatinwm y Frenhines gydag amrywiaeth o ddigwyddiadau, gweithgareddau a phrosiectau a fydd o fudd i'r ddinas gyfan.

Llwybr y Ffagl (30 Ebril - 12 Mehefin)

Bydd Casnewydd yn cymryd rhan mewn llwybr realiti estynedig wedi'i gynllunio'n arbennig a fydd yn creu cyffro ac yn codi ymwybyddiaeth yn y pedair wythnos cyn cynnau Ffagl y Jiwbilî.

Mae'r llwybr yn brofiad lle mae’r chwaraewyr yn ymweld â saith cymeriad sydd wedi dod yn fyw o Balas Buckingham i ymweld â lleoliadau o amgylch Casnewydd ar ddiwrnod allan.

Mae’r chwaraewyr, dan arweiniad Syr Barnaby Beacon, yn ymweld â phob cymeriad, gan ddysgu am ddegawd wahanol yn teyrnasiad 70 mlynedd Ei Mawrhydi ac yn 'dewis eu hantur eu hunain' wrth iddynt symud o amgylch y llwybr.

Darganfod mwy

Ffaglau Jiwbilî'r Frenhines

2 Mehefin, 8pm – 10pm

Caeau Chwarae'r Frenhines Elizabeth II, Edward German Crescent, Ringland, Casnewydd NP19 9ND

Mae Ffaglau’r Jiwbilî yn un o ddigwyddiadau swyddogol y Jiwbilî Blatinwm. Caiff miloedd o ffaglau eu goleuo gan gymunedau, elusennau a grwpiau ledled y DU, Ynysoedd y Sianel, Ynys Manaw a Thiriogaethau Tramor y DU.

Bydd y digwyddiad yn dechrau am 8pm gydag anerchiad i'w groesawu gan Arweinydd Cyngor Dinas Casnewydd.  Bydd perfformiadau gan Sŵn Celtaidd (grŵp Celtaidd Cerdd Gwent), ensemble pres Gwent a chôr cydweithredol Cwm Rhondda. Bydd 'Diu Regnare', darn o gerddoriaeth a gyfansoddwyd yn arbennig fel teyrnged i'w Mawrhydi yn cael ei chwarae a bydd biwglwr hefyd yn perfformio.

Am 9.45pm, bydd y Ffagl yn cael ei oleuo gan Arglwydd Raglaw Gwent, y Brigadydd Robert Aitken CBE, ac yna perfformiad pellach gan Gôr Meibion Dinas Casnewydd, Côr Meibion Adams, Côr Cadeirlan Casnewydd a Chôr Ieuenctid Cerdd Gwent.

Bydd y digwyddiad yn cau gyda'r anthemau cenedlaethol.

Cinio Jiwbilî Mawr Casnewydd

5 Mehefin, 1pm-6pm

Parc Beechwood, Casnewydd NP19 8AJ

Bydd Casnewydd yn cynnal Cinio Jiwbilî Mawr ddydd Sul 5 Mehefin ar gae uchaf Parc Beechwood.

Dewch â blanced a phicnic a dathlwch y Jiwbilî Platinwm gyda ffrindiau, teulu a'r gymuned ehangach.

Bydd Pasiant y Jiwbilî Platinwm yn cael ei ddangos ar sgrin fawr a bydd adloniant i’r teulu cyfan drwy gydol y prynhawn gan gynnwys y Blue Belles, B-Boys, Roo’d, Sunday Grannies, ac artist modelu balwnau.

Bydd y caffi yn Beechwood hefyd ar agor ar gyfer lluniaeth ysgafn.

Partïon stryd – ceisiadau nawr ar gau

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn cefnogi partïon stryd yn ystod y penwythnos gwyliau banc 4-diwrnod.

Caeodd y ceisiadau i gau ffyrdd ar gyfer y jiwbilî ar 1 Mai 2022

Os nad yw parti stryd yn addas ar gyfer eich ardal neu os nad oes modd cau ffyrdd, mae syniadau eraill hefyd o ran sut y gallwch nodi'r achlysur yn eich cymuned.

Dewch o hyd i fanylion cau ffyrdd ar gyfer digwyddiadau jiwbilî ar ein tudalen gwaith ffordd.

Canopi Gwyrdd y Frenhines

Mae Canopi Gwyrdd y Frenhines yn fenter plannu coed unigryw sy'n gwahodd pobl ledled y Deyrnas Unedig i ‘blannu coeden ar gyfer y Jiwbilî’.

Yn ystod wythnos gyntaf mis Mawrth, cynhaliwyd seremonïau plannu coed arbennig mewn pum ysgol yng Nghasnewydd. Dewiswyd ysgolion cynradd Maesglas, Alway, Gaer, Sain Silian a Llys Malpas gan iddynt ddathlu eu hagoriadau swyddogol yn yr un flwyddyn â choroni Ei Mawrhydi y Frenhines Elizabeth II.

Mae llyfryn coffa arbennig wedi’i greu hefyd yn myfyrio ar yr ysgolion bryd hynny a heddiw.

Mae cyfle i holl ysgolion Casnewydd blannu coeden yn rhan o'r fenter canopi gwyrdd hefyd.

Ym Mharc Tredegar, mae rhodfa newydd â mwy nag 80 o goed wedi’i chreu, gan greu gwell amgylchoedd ar hyd rhan o un o lwybrau beicio allweddol y dinasoedd.