Cofrestru i bleidleisio

Elections image

Cofrestrwch ar-lein yn Gov.UK Register to Vote neu ffoniwch (01633) 210744

Bydd angen eich rhif yswiriant gwladol arnoch, sydd i’w weld ar eich cerdyn yswiriant gwladol neu’ch slip cyflog, neu ar lythyrau ynglŷn â budd-daliadau neu gredydau treth. 

Cadwch lygad am gadarnhad sy’n dweud eich bod wedi cofrestru.

Cofrestrau etholiadol

Mae dwy gofrestr etholiadol sy’n cael eu ffurfio o wybodaeth gan breswylwyr:  

Mae’r gofrestr etholiadol yn rhestru enwau a chyfeiriadau pawb sydd wedi cofrestru i bleidleisio mewn etholiadau cyhoeddus.

Mae eich pleidlais yn bwysig, felly gwnewch yn siwr eich bod wedi cofrestru

Fe’i defnyddir i sicrhau bod pobl gymwys yn gallu pleidleisio yn unig ac i ganfod twyll, galw pobl am wasanaeth rheithgor a gwirio ceisiadau credyd.

Mae’r gofrestr agored yn dangos rhan o’r gofrestr etholiadol a gellir ei phrynu gan fusnesau ac elusennau.

Ewch i Gov.UK Register to Vote a chlicio ar y blwch ticio os nad ydych eisiau i’ch enw a’ch cyfeiriad gael eu rhestru ar y gofrestr agored. Ni fydd hyn yn effeithio ar eich hawl i bleidleisio.

Read the electoral registration service privacy notice (pdf)

Cofrestru Etholiadol Unigol

Cyflwynwyd Cofrestru Etholiadol Unigol ym mis Mehefin 2014.

Cafodd y rhan fwyaf o bobl a oedd eisoes wedi’u cofrestru eu trosglwyddo i’r gofrestr newydd yn awtomatig.  

Os nad oeddech wedi’ch cofrestru’n flaenorol, gallwch gofrestru ar y safle Gov.UK Register to Vote.

Mae pob unigolyn yn gyfrifol am ei gofrestru ei hun, yn wahanol i’r hen system lle’r oedd y penteulu’n gallu cofrestru pawb a oedd yn byw yn ei gyfeiriad.

Pan fyddwch chi’n cofrestru, bydd angen i chi roi rhai manylion ychwanegol, gan gynnwys eich rhif yswiriant gwladol a’ch dyddiad geni, sy’n gwneud y gofrestr etholiadol yn fwy diogel. 

Cofrestru amgen                  

Os ydych chi’n credu y byddwch mewn perygl os bydd eich enw’n ymddangos ar y gofrestr etholwyr, cysylltwch â’r Swyddfa Cofrestru Etholiadol i gael cyngor.

Mae’n drosedd i beidio â rhoi’r wybodaeth y gofynnir amdani i’r Swyddog Cofrestru Etholiadol, a gallai arwain at ddirwy.

Cysylltu

Y Swyddfa Cofrestru Etholiadol, Cyngor Dinas Casnewydd, y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd, De Cymru NP20 4UR

Llinell Gymorth Cofrestru Etholiadol: (01633) 210744 

E-bost: uvote@newport.gov.uk