Grant Busnes Dinas Casnewydd

Business Grants WELSH

 

NODER: Oherwydd nifer uchel iawn o geisiadau, mae Grantiau Busnes Dinas Casnewydd yn cael eu gohirio ar hyn o bryd.

I gael gwybodaeth am grantiau posibl ar gyfer Ebrill 2022 – Mawrth 2023, parhewch i wirio'r dudalen we hon neu cysylltwch â business.services@newport.gov.uk 

Cronfa Cymorth Busnes Cyngor Dinas Casnewydd

Mae gan Gronfa Cymorth Busnes Cyngor Dinas Casnewydd y nod cyffredinol o ysgogi datblygiad economaidd yn y ddinas. Mae cymhwysedd ac amodau yn adlewyrchu'r amcanion strategol presennol ar gyfer yr economi leol, fel y nodir yn Strategaeth Twf Economaidd y Cyngor.

Gall meini prawf y Gronfa amrywio o flwyddyn i flwyddyn, ond mae’n cynnig cymorth ariannol uniongyrchol i fusnesau bach a chanolig newydd neu fusnesau bach a chanolig presennol ar ffurf grantiau bach.  Gall grantiau a gynigir i fusnesau cymwys, sy’n diwallu’r meini prawf gofynnol, gefnogi tuag at gostau fel rhent, neu brynu offer.

Busnesau Newydd

Caiff costau cychwyn busnes ond eu hystyried yn gymwys lle:

  • Y mae cofrestriad busnes newydd 
  • Mae’r busnes newydd yn creu o leiaf un swydd newydd gyfwerth â llawn amser (gall hyn gynnwys perchennog/perchnogion y busnes). Nodwch: bydd y Cyngor yn cefnogi creu swyddi rhan-amser, ond bydd yr uchafswm grant yn lleihau pro-rata o gymharu â chost gyfwerth ag amser llawn y swyddi a grëwyd. Rhaid i'r swydd hon feddu ar isafswm cyfnod contract o 12 mis a chael ei thalu ar y cyflog byw cenedlaethol neu raid cael ymrwymiad i wneud hynny o fewn 12 mis.   Bydd angen tystiolaeth ddogfennol o greu swydd a chontractio'r cyflogai o fewn 3 mis i'r dyfarniad, a chaiff ei fonitro o bryd i'w gilydd.

 

Busnesau Presennol

Prosiectau ehangu / twf busnes presennol. Bydd costau prosiect yn cael eu hystyried yn gymwys dim ond:

  • Ble mae’r busnes yn creu o leiaf un swydd newydd gyfwerth ag amser llawn. Nodwch: bydd y Cyngor yn cefnogi creu swyddi rhan-amser, ond bydd yr uchafswm grant yn lleihau pro-rata o gymharu â chost gyfwerth ag amser llawn y swyddi a grëwyd. Rhaid i'r swydd hon feddu ar isafswm cyfnod contract o 12 mis a chael ei thalu ar y cyflog byw cenedlaethol neu raid cael ymrwymiad i wneud hynny o fewn 12 mis.   Bydd angen tystiolaeth ddogfennol o greu swydd a chontractio'r cyflogai o fewn 3 mis i'r dyfarniad, a chaiff ei fonitro o bryd i'w gilydd. 

 

 

NODER: Oherwydd nifer uchel iawn o geisiadau, mae Grantiau Busnes Dinas Casnewydd yn cael eu gohirio ar hyn o bryd.

I gael gwybodaeth am grantiau posibl ar gyfer Ebrill 2022 – Mawrth 2023, parhewch i wirio'r dudalen we hon neu cysylltwch â business.services@newport.gov.uk

 

 

 

Os nad ydych yn derbyn ein e-gylchlythyr ar hyn o bryd (sy'n rhoi diweddariadau rheolaidd am y cymorth sydd ar gael i fusnesau) ond yr hoffech ei dderbyn, cofrestrwch yma i gael eich ychwanegu at ein cronfa ddata. 

Er mwyn atal a chanfod twyll, efallai y rhannwn wybodaeth a roddwyd i ni gyda chyrff cyfrifol eraill at ddibenion archwilio neu i weinyddu arian cyhoeddus. Gweler ein Polisi Preifatrwydd i gael rhagor o wybodaeth.