Grant Busnes Dinas Casnewydd

Mae gan Gronfa Cymorth Busnes Cyngor Dinas Casnewydd nod cyffredinol o ysgogi datblygiad economaidd yn y ddinas.   Mae cymhwysedd ac amodau yn adlewyrchu'r amcanion strategol presennol ar gyfer yr economi leol, fel y nodir yn Strategaeth Twf Economaidd y Cyngor.

Mae'r Gronfa yn cynnig cymorth ariannol uniongyrchol i fusnesau bach a chanolig newydd neu fusnesau bach a chanolig presennol ar ffurf grantiau bach.   Gall grantiau a gynigir i fusnesau cymwys gefnogi tuag at gostau fel rhent, neu brynu offer.

Bydd Grantiau Busnes Dinas Casnewydd ar gyfer 2021/22 yn mynd rhagddo yn debyg i flynyddoedd blaenorol, drwy dargedu cymorth i fusnesau newydd a busnesau bach a chanolig sy’n ehangu.  Fodd bynnag, yn dilyn effeithiau’r argyfwng iechyd a thu hwnt, bydd angen ymateb i heriau economaidd sy'n dod i'r amlwg, a chynorthwyo busnesau sy'n ceisio croesawu ffyrdd newydd o weithio.  

Er mwyn cefnogi nodau'r Cyngor o ran adferiad economaidd, tegwch a chydraddoldeb, a Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol, bydd y Cyngor yn cynnig mwy o gymorth i fusnesau bach a chanolig sy'n gallu dangos cyfraniad tuag at arloesi a busnesau blaengar.

Mae grantiau ar gael gan Gyngor Dinas Casnewydd ar gyfer busnesau newydd a busnesau sy'n bodoli eisoes sy'n gweithredu yng Nghasnewydd.   Mae'r swm a ddyfernir yn dibynnu ar y math o brosiect ac mae'n gwbl ddewisol. (Gweler y ddogfen ganllaw am fanylion llawn)

Pwy sy’n Gymwys?

 • Mae'r grant ar gael i fusnesau newydd a busnesau bach a chanolig presennol
 • Mae cwmnïau, Partneriaethau Atebolrwydd Cyfyngedig, Partneriaethau, Unig Fasnachwyr, Cwmnïau Buddiannau Cymunedol/Mentrau Cymdeithasol a Chymdeithasau Cydweithredol oll yn gymwys

Busnesau Newydd

Caiff costau cychwyn busnes ond eu hystyried yn gymwys lle:

 • Y mae cofrestriad busnes newydd 
 • Mae’r busnes newydd yn creu o leiaf un swydd newydd gyfwerth â llawn amser (gall hyn gynnwys perchennog/perchnogion y busnes). Nodwch: bydd y Cyngor yn cefnogi creu swyddi rhan-amser, ond bydd yr uchafswm grant yn lleihau pro-rata o gymharu â chost gyfwerth ag amser llawn y swyddi a grëwyd. Rhaid i'r swydd hon feddu ar isafswm cyfnod contract o 12 mis a chael ei thalu ar y cyflog byw cenedlaethol neu raid cael ymrwymiad i wneud hynny o fewn 12 mis.   Bydd angen tystiolaeth ddogfennol o greu swydd a chontractio'r cyflogai o fewn 3 mis i'r dyfarniad, a chaiff ei fonitro o bryd i'w gilydd.

Busnesau Presennol

Prosiectau ehangu / twf busnes presennol. Bydd costau prosiect yn cael eu hystyried yn gymwys dim ond:

 • Ble mae’r busnes yn creu o leiaf un swydd newydd gyfwerth ag amser llawn. Nodwch: bydd y Cyngor yn cefnogi creu swyddi rhan-amser, ond bydd yr uchafswm grant yn lleihau pro-rata o gymharu â chost gyfwerth ag amser llawn y swyddi a grëwyd. Rhaid i'r swydd hon feddu ar isafswm cyfnod contract o 12 mis a chael ei thalu ar y cyflog byw cenedlaethol neu raid cael ymrwymiad i wneud hynny o fewn 12 mis.   Bydd angen tystiolaeth ddogfennol o greu swydd a chontractio'r cyflogai o fewn 3 mis i'r dyfarniad, a chaiff ei fonitro o bryd i'w gilydd. 

Beth sy’n Gymwys?

Mae'r grant ar gael tuag at yr elfennau canlynol:

 • Rhent y flwyddyn gyntaf ar eiddo masnachol, neu gymryd ymlaen safleoedd ychwanegol
 • Offer a chyfarpar
 • Offer a meddalwedd TGCh
 • Datblygu gwefan a hyfforddiant cysylltiedig
 • Hyfforddi Staff
 • Ymgynghoriaeth busnes, ffioedd proffesiynol ac achrediadau  

Nodwch: ni all y grant hwn cael ei ddefnyddio tuag at brynu cerbydau, hyfforddiant statudol a/neu drwyddedau.

Sut mae gwneud cais?

Os ydych wedi darllen y canllawiau, yn teimlo eich bod yn gymwys i gael y grant ac yn dymuno gwneud cais, cwblhewch bob blwch y gofynnwyd amdanynt ar y ffurflen Datganiad o Ddiddordeb ar-lein isod.

 

Cwblhewch y Ffurflen Datganiad o Ddiddordeb yma

 

Nodwch:

 • Defnyddir y ffurflen hon dim ond i asesu cymhwysedd eang ar gyfer y Grant Cymorth Busnes. Nid yw cwblhau'r ffurflen hon yn gyfystyr â chais, na gwarant o gyllid. Cewch wybod am eich addasrwydd a'r broses ymgeisio unwaith y byddwn wedi adolygu eich ffurflen.
 • Yn ogystal â Grantiau Busnes Dinas Casnewydd, mae Cyngor Dinas Casnewydd yn gweinyddu cynllun grant cychwyn busnes ar gyfer busnesau newydd a busnesau hyd at 1 oed - ariennir hyn gan UK Steel Enterprise. Os teimlwn eich bod yn gymwys i gael y grant penodol hwn, byddwn yn rhoi gwybod i chi ar ôl prosesu eich ffurflen.

 

 

 

Ceir rhagor o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael i fusnesau ar ein gwefan. Hefyd, os nad ydych yn derbyn ein e-gylchlythyr ar hyn o bryd (sy'n rhoi diweddariadau rheolaidd am y cymorth sydd ar gael i fusnesau) ond yr hoffech ei dderbyn, cofrestrwch yma i gael eich ychwanegu at ein cronfa ddata.

 

Er mwyn atal a chanfod twyll, efallai y rhannwn wybodaeth a roddwyd i ni gyda chyrff cyfrifol eraill at ddibenion archwilio neu i weinyddu arian cyhoeddus. Gweler ein Polisi Preifatrwydd i gael rhagor o wybodaeth.