Grant Busnes Dinas Casnewydd

Grantiau dechrau busnes

Mae grantiau o hyd at £1,500 ar gael gan Gyngor Dinas Casnewydd ac UK Steel Enterprise i fusnesau sydd ar ddechrau a busnesau sydd hyd at 12 mis oed. 

Rhoddir grantiau yn ôl disgresiwn yn unig.

Am ragor o wybodaeth neu ffurflen gais, anfonwch e-bost at business.services@newport.gov.uk neu ffoniwch (01633) 656656. 

Cymhwysedd

Mae'r grant ar gael i fusnesau sydd ar ddechrau a busnesu bach a chanolig sydd hyd at 12 mis oed. 

Mae cwmnïau, partneriaethau, unig fasnachwyr a mentrau cymdeithasol oll yn gymwys. 

Diben

Mae'r grant ar gael tuag at: 

  • Y flwyddyn gyntaf o rent ar gyfer safle masnachol
  • Peiriannau ac offer
  • Offer technoleg gwybodaeth a chyfathrebu
  • Meddalwedd, gwefannau a hyfforddiant cysylltiedig 

Swm 

Hyd at 40% o gostau cymwys a rhesymol. 

Mae'r grant lleiaf o £250 yn cael ei roi ar gyfer cyfanswm o £625 o wariant, a'r grant mwyaf yw £1,500 ar gyfer gwario o leiaf gyfanswm o £3750.

Meini prawf

Rhaid bod y prosiect arfaethedig wedi'i leoli yn ardal Cyngor Dinas Casnewydd:

  • Rhaid i'r prosiect ddiogelu neu greu swyddi sy'n talu'r isafswm cyflog, neu gyflog uwch
  • Gall busnesau o unrhyw sector wneud cais, ond ystyrir a yw'r prosiect yn gallu cynnig budd net i'r economi leol
  • Ni ddylai ymgeiswyr ymrwymo i brynu pethau/talu rhent cyn cael hysbysiad ysgrifenedig bod y grant wedi'i gymeradwyo
  • Bydd angen i ymgeiswyr fod wedi talu pob dyled sy'n ddyledus i'r cyngor
  • Rhaid i'r prosiect arfaethedig gyd-fynd â'r holl reoliadau statudol