Grant Dewisol y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau

Mae Llywodraeth Cymru wedi estyn y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau i gefnogi busnesau ac unig fasnachwyr y mae’r cyfyngiadau estynedig, sy’n angenrheidiol er mwyn rheoli lledaeniad Covid-19, ac a gyhoeddwyd gan y Prif Weinidog ar 29 Ionawr 2021, wedi cael effaith uniongyrchol arnynt.

Diben y grant yw cynorthwyo busnesau trwy gynnig cymorth gyda llif arian i'w helpu i oroesi canlyniadau economaidd y cyfyngiadau estynedig. Gall busnesau wneud cais am un grant dewisol gan y Gronfa yn unig o dan y cynllun estynedig hwn. Ni chaniateir ceisiadau lluosog gan yr un busnes. Fodd bynnag, mae’r cynllun estynedig hwn yn ychwanegol at grant y gallai busnesau fod wedi'i gael trwy'r Gronfa Ddewisol ar gyfer y cyfnod rhwng mis Rhagfyr 2020 a mis Ionawr 2021. Mae'r grant yn ceisio ategu mesurau eraill yn yr ymateb i Covid-19 i gefnogi busnesau, mentrau cymdeithasol a sefydliadau elusennol yng Nghymru.

 

 Mae Grant Dewisol gwerth £2,000 ar gael i gynorthwyo busnesau sydd:

  • Wedi cael eu gorfodi i gau o ganlyniad i'r cyfyngiadau cenedlaethol a gyflwynwyd yn ystod mis Rhagfyr 2020 ac a estynnwyd ar 29 Ionawr 2021
  • NEU sy’n gallu dangos y bydd y cyfyngiadau diweddaraf a roddwyd ar waith yn arwain at ostyngiad o 40% o leiaf yn eu trosiant amcangyfrifedig ar gyfer cyfnod y cyfyngiadau estynedig o gymharu â chyfnod masnachu digyfyngiad cyfatebol cyn 23Mawrth 2020.

I gael rhagor o wybodaeth, darllenwch Ddogfen Ganllaw ar gyfer Grant Dewisol y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau.

Sut mae gwneud cais?

Gwybodaeth Bwysig – sylwer bod RHAID i chi sicrhau’r canlynol:

  • Mae'r holl feysydd gorfodol yn y ffurflen gais wedi'u llenwi.
  • Mae'r holl atodiadau gofynnol wedi'u cynnwys yn y ffurflen.
  • Mae pob Datganiad Banc yn cynnwys eich cyfeiriad, eich cod didoli a’ch rhif cyfrif. (Os nad yw’r cyfeiriad ar y datganiad banc yn un yng Nghasnewydd, bydd angen i chi atodi prawf ychwanegol o gyfeiriad hefyd – bil, cytundeb tenantiaeth, llythyr CThEM, neu rywbeth tebyg.)

Bydd methu â chydymffurfio â'r pwyntiau uchod y tro hwn yn arwain at wrthod eich cais a’i dynnu o'r system a bydd rhaid i chi ddechrau'r broses ymgeisio eto.

Pan fyddwch yn cyflwyno cais yn llwyddiannus, byddwch yn derbyn e-bost cadarnhau a fydd yn cynnwys rhif cyfeirnod 7 digid. Y cam nesaf yw y cewch eich hysbysu gyda'r canlyniad o fewn 30 diwrnod gwaith i gyflwyno'ch cais. Peidiwch â’n e-bostio cyn y 30 diwrnod gwaith, gan fod hyn yn arafu’r gwaith o brosesu ceisiadau.

Yn ogystal, PEIDIWCH â gwneud mwy nag UN cais oni ofynnir yn benodol i chi wneud hynny.

Ceir rhagor o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael i fusnesau ar ein gwefan. Hefyd, os nad ydych yn derbyn ein e-gylchlythyr ar hyn o bryd (sy'n rhoi diweddariadau rheolaidd am y cymorth sydd ar gael i fusnesau) ond yr hoffech ei dderbyn, cofrestrwch yma i gael eich ychwanegu at ein cronfa ddata.