Ysbrydoli i Weithio

Inspire to Work logo_2018

Yng Nghasnewydd, derbyniwyd cyllid gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop ar gyfer y project tair blynedd hwn yn ne-ddwyrain Cymru sydd â’r nod o leihau’r nifer o bobl ifanc 16-24 oed nad ydynt mewn cyflogaeth, addysg neu hyfforddiant (NEET). 

Nod y project yw ymgysylltu â dros 1,000 o gyfranogwyr sy’n wynebu rhwystrau i ail-ymgysylltu ag addysg, cyflogaeth a hyfforddiant.

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn arwain ac yn rheoli’r project i bedwar awdurdod lleol ac i sefydliad trydydd sector yn y rhanbarth:

 • Cyngor Dinas Caerdydd
 • Cyngor Sir Fynwy
 • Cyngor Dinas Casnewydd
 • Cyngor Bro Morgannwg
 • Llamau

Yr hyn a wnawn 

Gall timau Ysbrydoli i Weithio helpu gyda:  

 • rhaglen i adfer ymgysylltiad, ar sail anghenion pob unigolyn
 • cymorth, cyngor, arweiniad a mentora  un-i-un
 • cymorth gyda llythrennedd, rhifedd, llythrennedd digidol a magu hyder
 • materion personol
 • cymorth cyflogadwyedd
 • ysgrifennu CV
 • chwilio am swyddi
 • technegau cyfweld
 • cymwysterau
 • lleoliad gwaith
 • sgiliau ymarferol a gwybodaeth
 • cyngor a chanllawiau cyrsiau
 • sesiynau blasu dysgu pellach
 • adolygu ac asesu cynnydd pob person yn barhaus
 • cyngor a chymorth gydag arian

Cysylltu

Cysylltwch â’ch tîm Ysbrydoli i Weithio:

 • Cyngor Dinas Caerdydd, e-bostiwch H.BeynonBrown@caerdydd.gov.uk
 • Cyngor Sir Fynwy, e-bostiwch youthenterprise@monmouthshire.gov neu louisewilce@monmouthshire.gov.uk
 • Cyngor Dinas Caerdydd, e-bostiwch Inspire2work@newport.gov.uk
 • Cyngor Bro Morgannwg, e-bostiwch annette.harrison@careerswales.com neu helen.pereira@careerswales.com
 • Llamau, e-bostiwch:  SianBrowne@llamau.org.uk 

Neu cysylltwch ag arweinydd y tîm canolog ar Journey2Work@newport.gov.uk

TRA95128 12/12/2018