text only

Newport City Council

Cyngor Dinas Casnewydd

 
Newport City Council is inviting residents to engage with us around their thoughts and plans around the re-opening of shops and other non-essential businesses.  All answers are entirely confidential.

We would like to hear in particular about how you feel about returning to the shopping locations that you used to visit prior to the introduction of lockdown measures – and what factors will affect your confidence around using them in the future.
1. Ward of residence
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Age
 
 
 
 
3.
4. How have you been shopping since the Covid-19 lockdown? (Tick all that apply)
 
 
 
 
5. Where did you normally shop in Newport prior to Covid-19? (Tick all that apply)
 
 
 
6. Thinking of your current circumstances, how often do you currently go shopping?
 
 
 
 
7. How often are you likely to go shopping in the future once lockdown restrictions ease?
 
 
 
 
8. How confident are you about returning to your normal shopping locations when lock down eases?
 
 
 
 
9. What factors make you feel less confident about going to the shops? (Tick all that apply)
 
 
 
 
 
10. What factors make you feel more confident about going to the shops? (Tick all that apply)
 
 
 
 
 
 
11.
12. Are there any other measures the Council / businesses need to take into greater account in respect of social distancing? (Tick all that apply)
 
 
 
Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn gwahodd trigolion i siarad â ni am eu meddyliau a'u cynlluniau o ran ail-agor siopau a busnesau eraill nad ydynt yn hanfodol.  Mae pob ateb yn gwbl gyfrinachol.

Hoffem glywed yn arbennig am sut yr ydych yn teimlo ynglŷn â dychwelyd i'r lleoliadau siopa yr oeddech yn arfer ymweld â nhw cyn cyflwyno’r mesurau cloi – a pha ffactorau fydd yn effeithio ar eich hyder o ran eu defnyddio yn y dyfodol.
13. Ward breswyl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Oedran
 
 
 
 
15.
16. Sut ydych chi wedi bod yn siopa ers i gyfnod cloi Covid-19 ddechrau? (Ticiwch bob un sy'n berthnasol)
 
 
 
 
17. Ble oeddech chi'n siopa fel arfer yng Nghasnewydd cyn Covid-19? (Ticiwch bob un sy'n berthnasol)
 
 
 
18. Gan feddwl am eich amgylchiadau presennol, pa mor aml ydych chi'n mynd i siopa ar hyn o bryd?
 
 
 
 
19. Pa mor aml ydych chi'n debygol o fynd i siopa yn y dyfodol ar ôl i'r cyfyngiadau cloi gael eu llacio?
 
 
 
 
20. Pa mor hyderus ydych chi am ddychwelyd i'ch lleoliadau siopa arferol pan fydd y cyfyngiadau cloi gael eu llacio?
 
 
 
 
21. Pa ffactorau sy'n gwneud i chi deimlo'n llai hyderus am fynd i'r siopau? (Ticiwch bob un sy'n berthnasol)
 
 
 
 
 
22. Pa ffactorau sy'n gwneud i chi deimlo'n fwy hyderus am fynd i'r siopau? (Ticiwch bob un sy'n berthnasol)
 
 
 
 
 
 
23.
24. A oes unrhyw fesurau eraill sydd eu hangen yn eich tyb chi i annog pobl i gadw at reolau ymbellhau cymdeithasol? (Ticiwch bob un sy'n berthnasol)
 
 
 
 
Snap Survey Software