CYNNIG I SEFYDLU YSGOL GYNRADD NEWYDD AR DDATBLYGIAD PARC JIWBILÎ

CYNNIG I SEFYDLU YSGOL GYNRADD NEWYDD AR DDATBLYGIAD PARC JIWBILÎ

CWESTIYNAU CYFFREDIN 10/01/2017  

Rydych wedi datgan bydd y dosbarth meithrin yn agor i ddechrau ar gyfer dim ond 15 o blant, ac eto mae mwy na 15 o blant o'r oedran hwnnw yn byw ar y datblygiad. Beth fydd yn digwydd iddynt?

Bydd y feithrinfa yn agor gyda lle i 15 o blant cyfwerth ag amser llawn, sy'n golygu y gellir derbyn cyfanswm o 30 o blant dros sesiwn ran amser yn y bore neu'r prynhawn. Os bydd y Cyngor yn derbyn mwy na 30 o geisiadau, caiff lleoedd eu dyrannu yn unol â'r meini prawf gordanysgrifio a gyhoeddwyd, sydd i'w gweld yn:

http://www.newport.gov.uk/documents/Schools-and-Education/School-Admissions-Policy-2017-18.pdf  

Rydych wedi datgan y bydd yr ysgol newydd yn agor ym mis Medi 2017 ac eto mae'n ymddangos bod yr adeilad ymhell o'i gwblhau. Beth yw'r cynlluniau wrth gefn?

Mae gan y datblygwr amserlen y cytunwyd arni ar gyfer cyflawni'r prosiect a'r datblygwyr sy'n llwyr gyfrifol am y llinell amser hon. Mae'r Cyngor wedi cael sicrwydd y caiff yr ysgol ei chwblhau yn ystod tymor yr haf 2017 i'w hagor i ddisgyblion ym mis Medi 2017.  

Nid yw'r llinell amser arfaethedig yn caniatáu i Bennaeth profiadol gael ei benodi. Sut y caiff hyn ei wneud?

O dan y cynnig hwn, bydd yr ysgol newydd yn ysgol annibynnol gyda'i Phennaeth a'i Chorff Llywodraethu ei hun. Bydd y cyfrifoldeb o benodi Pennaeth addas yn nwylo'r Corff Llywodraethu dros dro a gaiff ei sefydlu unwaith y caiff penderfyniad terfynol ei wneud.  

Pam bod yr ysgol newydd yn cael ei sefydlu fel ysgol cyfrwng Saesneg yn hytrach nac ysgol cyfrwng Cymraeg?

Caiff y broses o sefydlu ysgol newydd ei rhoi ar waith drwy benderfyniad gan Aelod y Cabinet dros Addysg a Phobl Ifanc i gyflwyno proses ymgynghori statudol a reoleiddir. Nid oes polisi ffurfiol i bennu natur ieithyddol unrhyw ysgol newydd, fodd bynnag, caiff ei ystyried yn seiliedig ar alw ac argaeledd lleoedd ysgol cyn gwneud penderfyniad. Gelli'r asesu'r galw yn seiliedig ar dystiolaeth fel a ganlyn:

  • 3 ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg gyda 689 o leoedd rhyngddynt
  • 3 ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg gyda 622 ar y gofrestr rhyngddynt
  • Mae 67 o leoedd gwag o fewn y sector cynradd cyfrwng Cymraeg  

Cafodd hyn ei wneud cyn gwneud y penderfyniad i lansio'r ymgynghoriad ffurfiol ar y cynnig hwn.

Beth yw'r dalgylch ar gyfer yr ysgol newydd ac a all plant o'r tu allan i'r ardal hon wneud cais am le?

Dalgylch yw'r term a ddefnyddir i ddisgrifio'r ardal ddaearyddol a wasanaethir gan ysgol. Mae gan yr holl ysgolion cynradd yng Nghasnewydd ddalgylch dynodedig, a chaiff blaenoriaeth ar gyfer mynediad ei rhoi i ddisgyblion y cadarnhawyd eu bod yn byw o fewn y terfyn y cytunwyd arno. Fodd bynnag, nid yw hyn yn atal ceisiadau gan ddisgyblion sy'n byw y tu allan i'r dalgylch, yn syml mae'n golygu y caiff eu ceisiadau lai o flaenoriaeth. Caiff y dalgylch arfaethedig ar gyfer yr ysgol newydd ei ddangos yn weledol ar dudalen 14 o'r pecyn ymgynghori ffurfiol.  

Pa ddarpariaeth sydd ar gael i gefnogi'r galw cynyddol am addysg uwchradd yn ardal Bassaleg?

Mae grŵp Cynllunio Lleoedd Ysgol y Cyngor yn cyfarfod yn rheolaidd i asesu'r galw cyfredol a'r galw yn y dyfodol. Mae hyn yn cynnwys darpariaeth gynradd ac uwchradd ar draws pob rhan o'r Ddinas. Mae gan Ysgol Bassaleg le digonol i ateb y galw gan blant sy'n byw yn y dalgylch dynodedig yn ystod y broses drosglwyddo o Flwyddyn 6 i Flwyddyn 7.  

Oes meddygfa yn cael ei hadeiladu ar ddatblygiad Parc Jiwbilî?

Yn anffodus, nid yw'r Adran Addysg yn gallu rhoi sylwadau ar unrhyw gynlluniau yn y dyfodol ar gyfer datblygiad Parc Jiwbilî. 

Yn ddiweddar rwyf wedi neu am symud i mewn i gartref ar yr ystâd. Sut y byddaf yn dod o hyd i wybodaeth am yr ysgol newydd?

Fe ddosbarthodd y Cyngor lythyrau i bob cartref yn y dalgylch ar ddyddiad lansio'r ymgynghoriad. I deuluoedd sydd wedi symud i mewn ar ôl y dyddiad hwn, gellir dod o hyd i wybodaeth ar wefan y Cyngor drwy'r ddolen ganlynol:

http://www.newport.gov.uk/en/Schools-Education/School-reorganisation/Jubilee-Park-school-consultation.aspx

Fel arall mae pecynnau'r ymgynghoriad ar gael yn unrhyw un o'r tair swyddfa gwerthu ar ddatblygiad Parc Jiwbilî.  

Yn fuan byddaf yn symud i gartref ar ddatblygiad Parc Jiwbilî ac mae gennyf blentyn sy'n gymwys i ymgeisio am le yn y grŵp blwyddyn Derbyn yn yr ysgol newydd ym mis Medi 2017. Beth fydd yn digwydd i fy nghais?

Wrth benderfynu ar eich cais, bydd y Cyngor yn defnyddio'r cyfeiriad rydych yn byw ynddo ar y dyddiad cau y cytunwyd arno ar gyfer derbyn ceisiadau, a ni fyddant yn gallu ystyried unrhyw newidiadau a ragwelir neu newidiadau gwirioneddol mewn amgylchiadau a all ddigwydd ar ôl y dyddiad cau yn cynnwys cyfnewid hysbysiadau o gontractau. Wrth brosesu eich cais, efallai byddai'n ofynnol i'r Cyngor ddilysu eich cyfeiriad cartref ac felly at y diben hwn byddent yn gallu edrych ar fas ddata'r Dreth Gyngor.  

Rydw i'n byw ar ddatblygiad Parc Jiwbilî ac mae fy mhlentyn mewn ysgol gynradd yn barod ond rwyf am wneud cais i drosglwyddo fy mhlentyn i'r ysgol newydd pan fydd yn agor ym Medi 2017. Sut a phryd y gallaf wneud cais?

Caiff derbyniadau pob grŵp blwyddyn heblaw am yr Uned Feithrin a'r flwyddyn Derbyn eu galw yn Drosglwyddiadau yn ystod y Flwyddyn. Gall ceisiadau ar gyfer trosglwyddiad yn ystod y flwyddyn eu gwneud hyd at dymor ysgol ymlaen llaw, ac felly'r cynharaf y gellir cyflwyno cais yw 24 Ebrill 2017. Bydd y Ffurflen Gais Trosglwyddiad yn ystod y Flwyddyn 2017/18 ar gael ar wefan y Cyngor yn ystod Ebrill 2017 a gaiff ei brosesu ar sail y cyntaf i'r felin o 24 Ebrill 2017.  

Pa gartrefi penodol sy'n dod o fewn y dalgylch ar gyfer yr ysgol newydd?

Mae hyn wedi'i ddynodedi ar gyfer datblygiad cyfan Parc Jiwbilî, a hefyd y rhan o Ffordd Tregwilym rhwng Cartref Nyrsio Tregwilym Lodge a phont y rheilffordd.  

A fydd y dalgylch presennol ar gyfer Ysgol Bassaleg yn cael ei ddiwygio o ganlyniad i'r cynnig hwn?

Nid oes cynlluniau ar hyn o bryd i newid dalgylchoedd ysgolion ledled y Ddinas.  

Oes yna unrhyw ddarpariaeth yn yr ardal leol ar gyfer gofal cofleidiol i blant oedran meithrin?

Os bydd y galw yn ddigonol, bydd y Cyngor yn gweithio gyda darparwyr preifat lleol a sefydliadau arbenigol (Clybiau Plant Cymru) i ddatblygu gofal plant y tu allan i'r ysgol i blant yn yr ardal leol.  

Pa gwricwlwm gaiff ei ddilyn yn yr ysgol newydd?

Caiff yr un cwricwlwm ysgol ei ddilyn â'r un sydd ar waith ar draws ysgolion cynradd eraill yng Nghasnewydd. Mae cwricwlwm yr ysgol wedi ei ganolbwyntio ar y dysgwr, mae'n rhoi pwyslais ar ddatblygu sgiliau ac yn sicrhau ei fod yn briodol i anghenion penodol Cymru. 

Beth sy'n cael ei wneud i leddfu'r tagfeydd traffig yn yr ardal?

Yn anffodus, nid yw'r Adran Addysg yn gallu rhoi sylwadau ar faterion yn ymwneud â thraffig yn yr ardal leol.  

A fydd y penderfyniad i sefydlu’r ysgol yn swyddogol yn cael ei wneud cyn dyrannu lleoedd ar 31 Mawrth ac os na, beth fydd yn digwydd?

Mae’r amserlen bresennol yn rhagdybio y caiff penderfyniad terfynol ar y cynnig ei ddwyn ymlaen tua diwedd tymor y Gwanwyn 2017. Mae’n bosibl y caiff canlyniad ceisiadau derbyn eu cyhoeddi cyn i’r penderfyniad terfynol hwn gael ei gyhoeddi. Os felly, bydd y cynnig am le yn yr ysgol “mewn egwyddor” yn amodol ar y penderfyniad terfynol. 

Pa feini prawf derbyn a ddefnyddir i geisiadau 2017 i blant sy’n byw ym Mharc Jiwbilî ar hyn o bryd?

Caiff ceisiadau eu hasesu’n unol â Pholisi Derbyn y Cyngor sy’n berthnasol i bob un o ysgolion Casnewydd. Pan fo mwy o geisiadau na lleoedd mewn ysgol, defnyddir meini prawf perthnasol y Cyngor i benderfynu ar flaenoriaethu lleoedd. Mae Polisi Derbyn i Ysgolion y Cyngor, sy’n cynnwys y meini prawf hynny, yma:

http://www.newport.gov.uk/documents/Schools-and-Education/School-Admissions-Policy-2017-18.pdf  

Os defnyddir meini prawf pellter, sut caiff ei gyfrifo?

Mae’r pellter rhwng y cartref a’r ysgol yn cael ei fesur fel y llwybr cerdded byrraf sydd ar gael, ac mae'n cael ei bennu drwy ddefnyddio llwybrau swyddogol sy'n wybyddus i'r Cyngor a'r asiantaethau Priffyrdd fel y Rhwydwaith Cerdded Diogel. Mae rhagor o wybodaeth ym Mholisi Derbyn i Ysgolion y Cyngor yma:

http://www.newport.gov.uk/documents/Schools-and-Education/School-Admissions-Policy-2017-18.pdf  

Pryd penodir y corff llywodraethu a staff?

Mae’r amserlen bresennol yn rhagdybio y bydd penderfyniad terfynol ar y cynnig tua diwedd tymor y Gwanwyn 2017. Ar ôl gwneud y penderfyniad, penodir Corff Llywodraethu dros dro a fydd yn gyfrifol am benodi Pennaeth a chytuno ar strwythur staffio.