Gorchymyn Datblygu Lleol

Mae Gorchymyn Datblygu Lleol (LDO) yn symleiddio’r system gynllunio trwy roi caniatâd cynllunio cyffredinol ar gyfer mathau annadleuol, er nad dibwys o reidrwydd, o ddatblygiad mewn ardal benodol.

Mae LDO Canol Dinas Casnewydd, sy’n berthnasol i oddeutu 21.00 hectar o dir, yn rhoi caniatâd cynllunio amodol ar gyfer defnyddiau penodedig mewn isloriau ac mewn unedau llawr gwaelod a llawr uchaf.

Gobeithir y bydd yr LDO, trwy ganiatáu ystod eang o ddefnyddiau cydweddol, yn helpu i gynyddu lefelau meddiannaeth a gweithgarwch masnachol yng nghanol dinas Casnewydd.

Ar ôl tair blynedd, ystyrir y bu’r LDO yn llwyddiannus os bydd dau neu fwy o’r newidiadau canlynol wedi digwydd yng nghanol y ddinas:

  • nifer yr unedau llawr gwaelod gwag wedi lleihau
  • nifer yr ymwelwyr blynyddol cyfartalog wedi cynyddu
  • deg neu fwy o unedau gwag uwchben safleoedd masnachol wedi cael eu dychwelyd i ddefnydd
  • deg neu fwy o anheddau newydd wedi cael eu creu trwy broses yr LDO

Lawrlwythwch fanylion LDO Canol Dinas Casnewydd (pdf) 

Lawrlwythwch LDO Canol Dinas Casnewydd – Datganiad o Resymau (pdf)

Gwnewch gais am Dystysgrif Cydymffurfiaeth (dogfen Word y gellir ei golygu)

Cysylltu                           

I gael mwy o wybodaeth am yr LDO, cysylltwch â’r tîm polisi cynllunio yng Nghyngor Dinas Casnewydd.