Tai a rennir

Tai Amlfeddiannaeth

Dod o hyd i dai amlfeddiannaeth trwyddedig yng Nghasnewydd

Rhoi gwybod am landlord twyllodrus

O dan gynllun trwyddedu tai amlfeddiannaeth Cyngor Dinas Casnewydd, mae'n rhaid i eiddo gael ei drwyddedu os bydd 3 neu fwy o bobl, nad ydynt yn perthyn i'w gilydd, sy'n ffurfio mwy na 2 aelwyd, yn byw yn yr un adeilad.

Rhaid i eiddo gael ei drwyddedu os bydd 3 neu fwy o bobl, nad ydynt yn perthyn i'w gilydd, sy'n ffurfio mwy na 2 aelwyd, yn byw yn yr un adeilad

Tai y mae angen trwydded arnynt

Tai a rennir

Pan fydd pobl yn byw gyda'i gilydd fel grŵp, a phob un â'i ystafell wely ei hun ac yn rhannu pob ystafell arall, gan gynnwys man byw cyffredin.

Fflatiau un ystafell

Pan fydd pobl yn rhannu ystafell ymolchi, toiled, cegin ac ati, ond yn byw'n annibynnol ar ei gilydd fel arall.

Eiddo wedi'i drawsnewid yn fflatiau hunangynhwysol

Lle nad yw'r trawsnewid yn bodloni gofynion Rheoliadau Adeiladu 1991 ac mae'r perchnogion yn byw mewn llai na dau o bob tri o'r fflatiau.

Mae'r meddianwyr yn byw mewn uned hunangynhwysol, heb rannu unrhyw gyfleusterau, yn aml y tu ôl i un fynedfa o ardal gyffredin.

Fflatiau unigol wedi'u meddiannu gan 3 neu fwy o bobl nad ydynt yn perthyn i'w gilydd

Pan fydd meddianwyr yn byw gyda'i gilydd fel grŵp, a phob un ohonynt â'i ddefnydd ei hun o ystafell wely ond yn rhannu pob cyfleuster arall, gan gynnwys lle byw cyffredin yn y fflat.

Mae hyn yn berthnasol hyd yn oed os bydd yr eiddo wedi'i drawsnewid yn unol â Rheoliadau Adeiladu 1991.

Hostelau, gwestai, mannau gwely a brecwast

Nid oes gan feddianwyr le byw parhaol arall yn y DU.

Mae hyn yn cynnwys eiddo a ddefnyddir gan gynghorau lleol i letya pobl ddigartref.

Landlordiaid preswyl

Landlord sy'n byw yn yr un adeilad â 3 neu fwy o bobl nad ydynt yn perthyn i'w gilydd.

Hefyd, unrhyw gyfuniad o'r mathau uchod o eiddo sy'n ffurfio'r un adeilad.

Mae trwyddedu tai amlfeddiannaeth yn ymwneud â nifer y bobl nad ydynt yn perthyn i'w gilydd sy'n meddiannu eiddo ac nid yw cytundebau tenantiaeth ar y cyd, cytundebau gosod cwmnïau, pwy sy'n gyfrifol am dalu'r dreth gyngor, pobl sy'n hawlio budd-daliadau na phobl ddigartref yn effeithio ar hynny.

Aelwydydd unigol

Mae Adran 258 Deddf Tai 2004 yn disgrifio pryd yr ystyrir nad yw pobl yn ffurfio aelwyd unigol.

I gael eu hystyried yn aelwyd unigol, mae'n rhaid i bobl fod yn aelodau o'r un teulu, gan gynnwys cyplau priod, neu bobl sy'n byw fel gŵr a gwraig, gan gynnwys pobl o'r un rhyw mewn perthynas gyfatebol, neu pan fydd un ohonynt yn berthynas i'r llall.

Mae 'perthynas' yn cynnwys rhiant, tad-cu/mam-gu, plentyn, ŵyr/wyres, brawd, chwaer, anti, wncwl, nai, nith neu gefnder/cyfnither, a hanner perthnasau, llysblant a phlant maeth.

Gwneud cais am drwydded tŷ amlfeddiannaeth

Darllenwch am wneud cais am drwydded tŷ amlfeddiannaeth os ydych chi'n gosod eiddo ar rent yng Nghasnewydd fel tŷ amlfeddiannaeth.

Rheoli tai amlfeddiannaeth

Darllenwch Disgwyliadau ar gyfer rheolwr tŷ amlfeddiannaeth (Saesneg)(pdf)

Dylai landlordiaid a rheolwyr tai amlfeddiannaeth yng Nghasnewydd wybod am y cyfrifoldebau a'r gofynion cyfreithiol ynghylch gofalu am yr eiddo a thenantiaid…

Gorfodi

Mae trwyddedu tai amlfeddiannaeth yn ofyniad cyfreithiol.

Mae'n drosedd o dan Adran 72 (1) Deddf Tai 2004 os na fydd person sy'n rheoli neu sy'n gyfrifol am dŷ amlfeddiannaeth yn trwyddedu eiddo y mae angen trwydded arno, a gall wynebu dirwy o hyd at £20,000 o'i gael yn euog.

Mae mwyafrif landlordiaid Casnewydd yn cynnig lle byw o ansawdd da ac yn gweithredu yn ôl y gyfraith, ond mae rhai sy'n llai cyfrifol.

Rhoi gwybod am landlord twyllodrus

Trawsnewid neu brynu tŷ amlfeddiannaeth

Os ydych chi'n ystyried trawsnewid eiddo yn dŷ amlfeddiannaeth, mae'r cyngor yn cynnig gwasanaeth archwilio ymgynghorol am ddim cyn gwneud cais.

Bydd swyddog y cyngor yn archwilio'r eiddo ac yn rhoi rhestr o waith i chi ei hystyried.

Nid oes rhaid i chi gwblhau'r gwaith os na fydd yr eiddo wedyn yn eiddo amlfeddiannaeth.

I drefnu archwiliad cyn gwneud cais am drwydded, anfonwch e-bost at hmo@newport.gov.uk

Gall fod angen caniatâd Cynllunio neu Reoliadau Adeiladu ar rai trawsnewidiadau a bydd angen i chi ofyn am gyngor yr adran berthnasol.

Iechyd yr Amgylchedd (Tîm Tai Amlfeddiannaeth)
Amddiffyn y Cyhoedd a Gwasanaethau Amgylcheddol
Cyngor Dinas Casnewydd
Telford Depot
Telford Street
Casnewydd
NP19 0ES
Defnyddiwch y ffurflen gyswllt ar-lein
Ffôn: (01633) 656656