Tai amlfeddiannaeth

Mae'r Cyngor yn gweithredu cynllun trwyddedu ar gyfer tai amlfeddiannaeth.

Rhaid i eiddo gael trwydded os oes tri neu fwy o bobl nad ydynt yn perthyn i'w gilydd yn ffurfio mwy na dwy aelwyd yn yr un adeilad.

Nod y cynllun trwyddedu yw sicrhau:

  • bod landlordiaid neu eu rheolwyr yn bobl addas a chywir

  • bod yr eiddo'n addas i'w feddiannu gan nifer y bobl a ganiateir gan y drwydded

  • bod safon rheoli'r tŷ amlfeddiannaeth yn foddhaol

  • bod modd gwybod pa dai amlfeddiannaeth sy'n uwch eu risg a'u targedu ar gyfer gwella

Gellir gwrthod rhoi trwyddedau os na fydd y safonau hyn yn cael eu bodloni.

Hefyd, rhaid i landlordiaid tai amlfeddiannaeth gofrestru gyda Rhentu Doeth Cymru.

Cofrestr trwyddedau cyhoeddus

Dilynwch y ddolen isod i weld tai amlfeddiannaeth sydd wedi'u trwyddedu ar hyn o bryd:

  • dewiswch 'Advanced'
  • dewiswch 'Licenses'
  • categori tŷ amlfeddiannaeth

Yn 'address of premises', teipiwch enw'r ffordd rydych chi'n chwilio amdani, gan wneud yn siwr eich bod yn cynnwys seren cyn ac ar ôl yr enw, e.e. *Chepstow Road* - yna dewiswch 'search' i weld pob trwydded ar gyfer y ffordd hon.

Edrych ar drwyddedau presennol tai amlfeddiannaeth

Gwneud cais

Lawrlwythwch a darllenwch y canllawiau ar gyfer gwneud cais am dŷ amlfeddiannaeth cyn gwneud cais.

Gwneud cais am drwydded tŷ amlfeddiannaeth (pdf)

O dan reolau'r llywodraeth, gellir talu am gost gweithredu'r cynllun trwyddedu trwy godi ffi. Mae manylion y ffi i'w gweld yn y canllawiau uchod.

Mae'n rhaid i'r eiddo gydymffurfio â'r safonau sydd wedi'u mabwysiadu gan y cyngor a gallai fod angen cael caniatâd cynllunio hefyd ar gyfer tai amlfeddiannaeth.

O dan Orchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Dosbarthiadau Defnydd) 1987, mae angen caniatâd cynllunio ar dai a rennir y mae 3 neu fwy o bobl yn byw ynddynt, neu eiddo sydd wedi'i droi'n fflatiau un ystafell neu'n fflatiau mwy.

Y perchennog neu'r sawl sy'n rheoli'r eiddo sy'n gyfrifol am sicrhau bod y caniatâd cynllunio neu reoliadau adeiladu angenrheidiol wedi'i sicrhau.  

Mae'n drosedd o dan Adran 72 (1) Deddf Tai 2004 i rywun sy'n rheoli neu sy'n gyfrifol am dŷ amlfeddiannaeth fod heb drwydded, er bod angen trwydded arno, a gallai wynebu dirwy heb gyfyngiad o'i gael yn euog.

Tai y mae angen trwydded arnynt

Tai a rennir

Pan fydd meddianwyr yn byw gyda'i gilydd fel grŵp, pob un â'i ystafell wely ei hun ond yn rhannu'r holl gyfleusterau eraill, gan gynnwys lle byw cyffredin.

Fflatiau un ystafell

Pan fydd meddianwyr yn rhannu ystafell ymolchi, toiled, cegin ac ati, ond fel arall yn byw ar wahân i'w gilydd.

Adeilad a drawsnewidiwyd yn fflatiau hunangynhwysol

Lle na fydd y trawsnewid yn bodloni gofynion Rheoliadau Adeiladu 1991 ac mae'r perchnogion eu hunain yn byw mewn llai na dwy ran o dair o'r fflatiau.

Bydd meddianwyr yn byw mewn uned hunangynhwysol, heb rannu unrhyw gyfleusterau ac yn aml gydag un fynedfa yn unig o ardal gyffredin.

Fflatiau unigol lle mae tri neu fwy o bobl nad ydynt yn perthyn i'w gilydd yn byw

Pan fydd meddianwyr yn byw gyda'i gilydd fel grŵp, a phob un ohonynt â'i ddefnydd ei hun o ystafell wely ond yn rhannu pob cyfleuster arall, gan gynnwys ardal fyw gyffredin yn y fflat.

Mae hyn yn berthnasol hyd yn oed os yw'r eiddo wedi cael ei drawsnewid yn unol â Rheoliadau Adeiladu 1991.

Hostelau, gwestai, mannau gwely a brecwast

Nid oes gan feddianwyr unrhyw le parhaol arall i fyw yn y Deyrnas Unedig.

Mae hyn yn cynnwys eiddo a ddefnyddir gan gynghorau lleol i letya pobl ddigartref.

Landlordiaid preswyl

Landlord sy'n byw yn yr un adeilad â thri neu fwy o bobl eraill nad ydynt yn perthyn i'w gilydd.

Hefyd, unrhyw gyfuniad o'r mathau uchod o eiddo sy'n ffurfio'r un adeilad.

Mae trwyddedau tai amlfeddiannaeth yn ymwneud â nifer y bobl nad ydynt yn perthyn i'w gilydd sy'n meddiannu eiddo, ac nid yw cytundebau tenantiaethau ar y cyd, cytundebau cwmnïau gosod, y cyfrifoldeb am dalu'r dreth gyngor, hawlwyr budd-dal tai, na phobl ddigartref yn berthnasol iddynt.

Aelwydydd unigol

Mae Adran 258 Deddf Tai 2004 yn disgrifio pryd yr ystyrir nad yw pobl yn ffurfio aelwyd unigol.

I gael eu hystyried yn aelwyd unigol, mae'n rhaid i bobl fod yn aelodau o'r un teulu, gan gynnwys cyplau priod, neu bobl sy'n byw fel gŵr a gwraig, gan gynnwys pobl o'r un rhyw mewn perthynas gyfatebol, neu pan fydd un ohonynt yn perthyn i'r llall, e.e. rhiant, tad-cu/mam-gu, plentyn, ŵyr/wyres, brawd, chwaer, anti, wncwl, nai, nith neu gefnder/cyfnither, a hanner perthnasau, llysblant a phlant maeth.  

Eithriadau

Eiddo wedi'i drawsnewid yn fflatiau hunangynhwysol sy'n bodloni Rheoliadau Adeiladu 1991 ymlaen - bydd angen tystysgrif cwblhau fel tystiolaeth.

Unrhyw dŷ sy'n cael ei feddiannu gan bobl sy'n ffurfio dwy aelwyd yn unig.

Unrhyw dŷ sy'n cael ei feddiannu gan ddim mwy na dau o bobl yn ogystal â'r person cyfrifol ac unrhyw aelod arall o'i aelwyd, h.y. dim ond dau letywr fyddai'n cael eu caniatáu yn ogystal â'r perchennog a'i deulu.

Trawsnewid neu brynu tŷ amlfeddiannaeth

Mae'r cyngor yn cynnig gwasanaeth archwilio ymgynghorol am ddim cyn gwneud cais am drwydded.

Os ydych chi'n ystyried trawsnewid eiddo yn dŷ amlfeddiannaeth, mae'r cyngor yn cynnig gwasanaeth archwilio ymgynghorol am ddim cyn gwneud cais am drwydded.

Bydd swyddog y cyngor yn archwilio'r eiddo ac yn rhoi rhestr o waith i chi ei hystyried. 

Nid oes rhaid i chi gwblhau'r gwaith os na fydd yr eiddo wedyn yn eiddo amlfeddiannaeth. 

Er mwyn trefnu archwiliad cyn gwneud cais am drwydded, anfonwch neges e-bost at hmo@newport.gov.uk

Gallai fod angen cael caniatâd cynllunio neu reoliadau adeiladu i wneud rhai trawsnewidiadau a bydd angen i chi gael cyngor gan yr adran berthnasol.

Cysylltu

Cysylltwch â Chyngor Dinas Casnewydd a gofynnwch am y tîm iechyd yr amgylchedd.