Diogelwch nwy

Carbon monocsid

Mae carbon monocsid (neu CO) yn nwy heb liw, arogl na blas a gall ladd yn gyflym. Bydd y camau canlynol yn helpu i amddiffyn rhag gwenwyn CO.

1. Gwybod y symptomau

Mae'r symptomau'n cynnwys llewygu, cyfog, pendro, diffyg anadl, pen tost a mynd yn anymwybodol. 

Wythnos Diogelwch Nwy, Dydd Llun 18 - Dydd Sul 24 Medi 2017

Mae'n bosibl cymysgu rhwng gwenwyn CO lefel isel cronig ac afiechydon eraill, fel y ffliw a gwenwyn bwyd.

2. Gofalu am offer yn y tŷ

Boeleri, poptai, stofiau, llosgwyr pren, gwresogyddion - dylai pob dyfais sy'n llosgi tanwydd gael ei gwasanaethu'n rheolaidd gan berson cymwys, cofrestredig.

3. Cael larwm carbon monocsid

Gall pris y rhain fod cyn lleied â £15 a bydd eu batri'n para tua 5 mlynedd. Dylech roi larymau yn eu lle a'u profi yn unol â chyfarwyddiadau'r gwneuthurwr.

Beth mae'n rhaid i landlordiaid ei wneud...

Mae landlordiaid yn gyfrifol yn gyfreithiol am ddiogelwch eu tenantiaid ac mae Rheoliadau Diogelwch Nwy (Gosod a Defnyddio) 1998 yn amlinellu dyletswyddau landlordiaid i sicrhau bod dyfeisiau nwy, gosodiadau, simneiau a ffliwiau sy'n cael eu darparu i denantiaid yn ddiogel.

Mae gwefan y gofrestr diogelwch nwy yn esbonio'r prif gyfrifoldebau: 

  • rhaid i landlordiaid roi copi o'r archwiliad i denantiaid o fewn 28 niwrnod neu ei roi i denant newydd cyn iddo symud mewn 

  • rhaid i landlordiaid gadw cofnodion diogelwch nwy am ddwy flynedd

  • rhaid i landlordiaid drefnu bod peiriannydd sydd wedi'i gofrestru gyda Gas Safe yn cynnal archwiliad diogelwch o'r holl offer nwy yn eu heiddo bob 12 mis

Defnyddiwch beirianwyr sydd wedi'u cofrestru gyda Gas Safety yn unig neu ffoniwch 0800 408 5500.

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn argymell yn gryf bod larwm carbon monocsid sy'n cydymffurfio ag EN 50291 yn cael ei osod. 

Beth ddylai tenantiaid ei wneud...

Os bydd peiriannydd yn ymweld â'ch cartref, dylech gadarnhau ei fod wedi'i gofrestru a'i fod yn gymwys i wneud y gwaith trwy ofyn am gael gweld ei gerdyn adnabod.

Gallwch wirio'r peiriannydd trwy deipio'r rhif saith digid ar y wefan.

Chwiliwch am beiriannydd ar y gofrestr diogelwch nwy neu ffoniwch 0800 408 5500 neu anfonwch neges destun at 85080.

I wneud yn siwr bod gwaith yn cael ei wneud, caniatewch fynediad a gweithiwch gyda'ch landlord. 

Os ydych chi'n pryderu am eich boeler neu'ch system wresogi, neu os yw'ch cartref yn anodd ei gynhesu, cysylltwch â'r tîm tai yn iechyd yr amgylchedd Cyngor Dinas Casnewydd am gyngor.

Mewn argyfwng nwy...

Os ydych chi'n gwynto nwy, ffoniwch y rhif rhadffôn argyfwng nwy cenedlaethol, sef 0800 111 999

Os ydych chi'n fyddar neu'n drwm eich clyw, defnyddiwch ffôn testun neu finicom, 0800 371 787.

  • Mynnwch awyr iach ac awyru'r eiddo trwy agor pob ffenestr a drws

  • Diffoddwch y ddyfais nwy a datgysylltu'r nwy trwy ddiffodd y cyflenwad falf rheoli mewn argyfwng ar y mesurydd nwy. 

  • Peidiwch â throi'r ddyfais ymlaen eto hyd nes bydd peiriannydd ar y gofrestr Gas Safe wedi'i harchwilio a byddwch yn cael cadarnhad bod y ddyfais yn ddiogel i'w defnyddio.

  • Peidiwch â throi unrhyw oleuadau ymlaen na defnyddio unrhyw offer.

  • Chwythwch bob fflam allan

  • Cysylltwch â'ch meddyg teulu neu'ch ysbyty os ydych chi'n teimlo'n sâl

Cysylltwch â pheiriannydd sydd wedi'i gofrestru gyda Gas Safe i archwilio a thrwsio'r ddyfais, neu ffoniwch 0800 408 5500.