Gwasanaeth dychwelyd pasbort Ewropeaidd

Wednesday 3 April 2019: apologies, we are advised that this service is currently not available. Visit the Home Office website for further information. 

Mae’r gwasanaeth dychwelyd pasbort Ewropeaidd (EPRS) yn caniatáu i ddinasyddion yr Ardal Economaidd Ewropeaidd a’r Swistir gadw eu pasbort tra bod eu cais ar-lein am dystysgrif cofrestru neu ddogfen i ardystio preswylfan parhaol yn cael ei brosesu.

Mae EPRS yn caniatáu i chi ofyn i Swyddfa Gofrestru Casnewydd wneud llun-gopi o’ch pasbort Ardal Economaidd Ewropeaidd neu’r Swistir ac anfon copi i’r Swyddfa Gartref.

Gallwch ddefnyddio’r gwasanaeth hwn dim ond os ydych wedi gwneud cais ar-lein am dystysgrif cofrestru neu ddogfen i ardystio preswylfan parhaol gan ddefnyddio pasbort o’r Ardal Economaidd Ewropeaidd neu’r Swistir – ni allwch ddefnyddio cerdyn adnabod cenedlaethol.

Mae’r gwasanaeth ar gael rhwng 9.30am a 12pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener yn Swyddfa Gofrestru Casnewydd – nid oes angen trefnu apwyntiad ond gofynnir i chi ffonio (01633) 235520 cyn ymweld.

Mae’n rhaid i chi fod wedi cwblhau’r broses ymgeisio ar-lein a dod â’ch dogfennau ategol gyda chi. 

Ewch i Fisâu’r DU a Mewnfudo i gael mwy o wybodaeth.

Anfonwch neges e-bost at E-Support@homeoffice.gsi.gov.uk i wneud cais ar-lein.

Y broses ymgeisio

Pan fydd y broses ymgeisio ar-lein wedi cael ei chwblhau, rhoddir cyfeirnod i chi. Rhaid i chi ddod â’r cyfeirnod hwn gyda chi, ynghyd â’r canlynol:

  • Copi wedi’i argraffu o’r ffurflen gais
  • Y rhestr wirio dogfennau
  • Eich pasbort Ewropeaidd dilys – peidiwch â dod â’ch cerdyn adnabod
  • Dau lun pasbort
  • Tystiolaeth o gyflogaeth, e.e. llythyr oddi wrth gyflogwr, slipiau cyflog, cyfriflenni banc sy’n dangos derbyn cyflog, P60.
  • Prawf o breswylio yn y DU am y cyfnod perthnasol, e.e. biliau cyfleustodau neu’r dreth gyngor, cyfriflenni banc, llythyrau oddi wrth y GIG (neu gyfatebol), cytundebau morgais neu denantiaeth
  • Taliad o £17 mewn arian parod neu drwy gerdyn debyd ynghyd â thâl postio – bydd eich dogfennau’n cael eu pwyso a chodir y tâl priodol arnoch yn unol â hynny

Byddwn yn gwneud llun-gopi o’ch pasbort, yn ardystio’r llun-gopi a’i bostio’n ddiogel, ynghyd â’ch dogfennau ategol gwreiddiol, i’r Swyddfa Gartref.

Darllenwch fwy am EPRS ar y safle Gov.UK