Newyddion

Gall masnachwyr a busnesau gofrestru ar gyfer y cynllun 'Prynu gyda Hyder'

Wedi ei bostio ar Wednesday 14th February 2018
Buy with confindence-Welsh-small-jpg

 

Gall busnesau a masnachwyr lleol ymuno â chynllun sy'n golygu bod eu cwsmeriaid yn gwybod eu bod wedi'u harchwilio a'u cymeradwyo gan Safonau Masnach i  sicrhau eu bod yn gweithredu mewn ffordd gyfreithiol, onest a theg.

Hybir y cynllun ‘Prynu gyda Hyder’ cenedlaethol gan Adran Safonau Masnach Cyngor Dinas Casnewydd a chaiff y rhai hynny a gymeradwyir eu rhestru ar y wefan Prynu gyda Hyder.

Os ydych am wybod manteision bod yn aelod yna edrychwch ar y fideo yma sy’n esbonio mwy https://www.facebook.com/buywithconfidence/?fref=mentions

Gall busnesau wneud cais neu gael eu hargymell i ymuno â’r cynllun a rhaid iddynt basio gwiriadau cefndir wedi’u teilwra.

Nid ar chwarae bach y caniateir i fusnesau fod yn rhan o’r cynllun – ymhlith gwiriadau eraill, adolygir holl hanes cwynion pob ymgeisydd a bydd tîm safonau masnach y cyngor yn ymweld â nhw.

Mae angen geirdaon da gan gwsmeriaid blaenorol a rhaid i ymgeiswyr gytuno i gydymffurfio â chod ymddygiad y cynllun, ac mae gofyn iddynt lynu wrth air ac ysbryd y cod hwnnw.

Mae’n bosibl y bydd angen datgeliad cofnodion troseddol mewn rhai amgylchiadau gan gynnwys pan fo busnesau’n gweithio yng nghartrefi defnyddwyr neu o’u cwmpas neu mewn sectorau risg uwch.

Caniateir i fusnes fod yn aelod dim ond os yw’n bodloni holl ofynion y cynllun a chaiff ei ymddygiad ei fonitro’n barhaus.

Wedyn bydd manylion am fusnesau achrededig ar gael ar wefan Prynu Gyda Hyder lle y gall darpar gwsmeriaid chwilio fesul ardal a math o wasanaeth/cynnyrch.

Dywedodd y Cynghorydd Ray Truman, yr Aelod Cabinet dros Drwyddedu a Rheoleiddio: “Dyma ffordd wych o helpu pobl i ddefnyddio cwmnïau dibynadwy a gwneud penderfyniadau ar sail gwybodaeth.

“Mae ein tîm Safonau Masnach yn gweithio’n galed iawn i atal ac erlyn masnachwyr twyllodrus, a bydd yr adnodd ardderchog hwn yn cyfrannu at y gwaith hwn ac yn helpu i amddiffyn y defnyddiwr.

“Mae hefyd yn beth gwych i fusnesau a masnachwyr fod yn gysylltiedig ag ef - nid oes ffordd well o ddenu cwsmeriaid na chael yr is-bennawd 'Cymeradwywyd gan Safonau Masnach’”

Gall busnesau sy’n cofrestru ar gyfer y cynllun fanteisio ar ddogfennaeth safonol, cyngor deddfwriaethol, deunyddiau hyrwyddo ac adborth gan y cyhoedd.

I gael rhagor o wybodaeth am y cynllun ac am sut i wneud cais i fod yn aelod, ewch i www.newport.gov.uk/tradingstandards neu www.buywithconfidence.gov.uk            

More Information

Nid oes unrhyw ganlyniadau sy'n cyfateb i'ch meini prawf.