Newyddion

Gwasanaeth Cŵn y Cyngor yn ennill gwobr aur!

Wedi ei bostio ar Monday 2nd October 2017
Buster at Newport City Dogs Home

Buster, Cartref Cŵn Dinas Casnewydd

Mae Cartref Cŵn Dinas Casnewydd, a’i wasanaeth rheoli cŵn, wedi ennill y wobr Ôl-troed Aur Cŵn Strae am y bedwaredd flwyddyn yn olynol.

Mae’r wobr yn rhan o gynllun Ôl-troed Lles Anifeiliaid Cymunedol 2017 yr RSPCA.

I ennill statws aur, mae’r tîm yng Nghyngor Dinas Casnewydd wedi dangos tystiolaeth o’r canlynol:

  • hyfforddiant trin cŵn, lles cŵn ac ymddygiad cymwys ar gyfer yr holl swyddogion sy’n gyfrifol am gasglu cŵn strae;
  • gweithdrefnau i drin cŵn strae sâl neu sydd wedi’u hanafu mewn modd effeithiol a thrugarog, gan gynnwys y rhai y deuir o hyd iddynt gan y cyhoedd;
  • cyfleusterau, protocolau a gweithdrefnau clir sy'n bodloni'r pum angen a nodir dan y Ddeddf Lles Anifeiliaid yng nghytiau cŵn strae a derbynfa y tu allan i oriau'r Cyngor;
  • Darpariaeth y tu allan i oriau ym Mhractis Milfeddygol Summerhill, Casnewydd
  • rhoi gwybodaeth i berchenogion sy’n hawlio cŵn strae yn ôl ynghylch sut i atal yr anifeiliaid rhag mynd ar grwydr eto;
  • polisi ailgartrefu clir ar gyfer cytiau cŵn i sicrhau y caiff yr holl gŵn sydd wedi'u hailgartrefu eu hasesu - o ran ymddygiad ac yn gorfforol - i'w hadnabod at eto, a sicrhau yr archwilir hanes perchenogion posibl newydd gyda chymorth ein partneriaid Cyfeillion Cŵn Cymru;
  • hybu microsglodynnu a/neu ddulliau parhaol eraill o ddangos manylion y cŵn, ysbaddu a’r ddyletswydd o ofal dan adran 9 Deddf Lles Anifeiliaid 2006;
  • cynnig microsglodynnu i bob ci strae cyn eu dychwelyd i berchenogion neu eu hailgartrefu;
  • gwaith gweithredol rheolaidd i annog perchenogaeth gyfrifol ar anifail anwes.

Dywedodd y Cynghorydd Ray Truman, yr Aelod Cabinet dros Drwyddedu a Rheoleiddio: "Mae ein staff yn gweithio’n galed i sicrhau y gofalir am unrhyw gŵn strae neu gŵn nad oes eu heisiau ac y rhoddir y cyfle mwyaf addas iddynt ar gyfer eu gofal yn y dyfodol.

“Rwy’n falch iawn fod ymdrechion y tîm wedi’u cydnabod unwaith eto a hoffwn ddiolch i'n partner elusennol Cyfeillion Cŵn Cymru, yr ydym yn cydweithio'n agos â nhw."

More Information

Nid oes unrhyw ganlyniadau sy'n cyfateb i'ch meini prawf.