Cyllideb 2020-2021

Cyllideb 2020 - 2021

Mae cabinet y Cyngor wedi ystyried cyllideb ddrafft 2020/21 a sut y gallai gwasanaethau gael eu darparu o fewn yr adnoddau cyfyngedig sydd ar gael.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus nawr yn rhedeg tan 31 Ionawr 2020.

Darllenwch fanylion llawn cynigion yr ymgynghoriad a chwblhau.

Gan fod y cyngor yn ymrwymedig i fod yn agored a gonest, mae holl benderfyniadau’r aelodau cabinet a phenaethiaid gwasanaethau ar gael i’w gweld, ond nid ydynt yn destun ymgynghoriad llawn.

Ystyrir yr holl ymatebion gan y Cabinet cyn ei gyfarfod yn Chwefror 2020.


2018_09_005 Costs funding chart

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn cynllunio gwariant y tair blynedd nesaf ar y cannoedd o wasanaethau y mae’n eu darparu yn erbyn cefndir o alwadau cynyddol heriol

Mae setliad drafft Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau mai Casnewydd sydd wedi cael y cynnydd mwyaf o blith holl Gynghorau Cymru - y tro cyntaf i hyn ddigwydd.

Bydd hyn yn helpu i roi hyblygrwydd i Gasnewydd i fuddsoddi ym mlaenoriaethau’r cyngor ac i ymateb i ganlyniadau’r ymgynghoriad cyhoeddus.  

 2020_2021 Budget challenge chart

Mae hyn yn cynrychioli budd ariannol ar gyfer y flwyddyn nesaf yn unig, oherwydd mae diffyg cyllidebol o tua £17 miliwn o hyd yn 2021/22 a 2022/23.

 Budget council tax  simple chart

Mae mwy na thri chwarter (76 y cant) o gyllideb y cyngor yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru.

Mae’n rhaid i’r bwlch gael ei ariannu gan y dreth gyngor. Ar gyfer pob canran o doriad yn grant Llywodraeth Cymru, byddai’n rhaid i’r dreth gyngor gynyddu gan bedwar y cant i gynnal yr un lefelau o wariant.

 Ymhlith yr heriau cynyddol y mae’r cyngor yn eu hwynebu mae:

 2018_09_005 adult social care increase

Poblogaeth sy'n heneiddio, sy'n fwy dibynnol ar ofal, sydd angen rhagor o gymorth cymhleth a drud i helpu pobl i aros yn eu tai eu hunain.

Mae costau darparu pecynnau gofal wedi codi o £33 miliwn yn 2015/16 i'r hyn a ragwelwyd eleni sef £44 miliwn.

 Budget increase in children_2

Ers 2015/16, mae cynnydd o 109% yn nifer y plant sydd â lleoliadau gofal y tu allan i Gasnewydd a chynnydd o 85% yn nifer y plant sydd mewn trefniadau maethu annibynnol. 

 Budget additional pupils_

Mae 1,046 o ddisgyblion yn fwy na thair blynedd yn ôl, 256 o ddisgyblion yn fwy gydag anghenion dysgu ychwanegol a thair o ysgolion ychwanegol i'w rhedeg.

 

Fel cynghorau ledled y ddinas, mae Casnewydd wedi bod yn teimlo effaith llymder a chyllidebau sy’n lleihau ers sawl blwyddyn.

Mae’r cyngor wedi cymryd camau sylweddol fel bod modd iddo barhau i ddarparu gwasanaethau rheng-flaen tra bod trethdalwyr y ddinas yn elwa ar rai o filiau isaf Cymru.

 Budget Piggy 41m 2019_12_009

Dros y bum mlynedd ddiwethaf, mae’r Cyngor wedi arbed cyfanswm o £41 miliwn.

 2018_09_005 staff reduction

 Mae gweithlu’r cyngor wedi lleihau gan tua chwarter dros y bum mlynedd ddiwethaf.

 

Er hyn, mae’n debygol y bydd rhaid gwneud rhagor o arbedion i’r dyfodol. 

     Briefcase Budget £22m 2019_12_009       

Disgwylir y bydd rhaid i’r cyngor arbed o leiaf £22 miliwn dros y bedair mlynedd nesaf.

 

Mae ein cyflwyniad cyllideb yn cynnig mwy o wybodaeth am sut mae’r cyngor yn gwario ei arian a’r heriau mae’n eu hwynebu.