text only

ncc-logo-new

Waste and Recycling Survey

Arolwg y Gwasanaethau Gwastraff ac Ailgylchu

1.
Thanks to your efforts, we now recycle more than 58% of the municipal waste in Newport. By recycling more we improve our environemt, look after future generations and spend less of your Council tax money.

Data shows that almost 60% of the waste thrown into our wheelie bins could have been recycled.

This means that last year 16,000 tonnes of recycling was thrown away in wheelie bins, wasting more than £1 MILLION  of your money. Also, we need to increase our recycling to meet the 70% statutory target set by Welsh Government.

If we fail to do so we will have to face substantial fines.

We need your help to reduce this waste and recycle even more.

Please answer the following questions:
2.
3. How many people live in your household within each age range?
   
   
   
   
   
4. Which of these statements best describes how much you currently recycle?
5. What if anything would persuade YOU to recycle more? (tick all that apply)
 
6.a How often do you use the following collection services:
           
  Recycling (paper, card, cans, plastic and glass):          
  Food waste:          
  Textiles and clothing:          
  Small electrical items:          
6.e How often do you use the following collection services:
         
  Green garden waste:        
  Refuse waste (wheelie bin):        
7. An average family who recycle all the recyclable waste would have their wheelie bin less than half full per fortnight. Typically, how full are your recycling containters and wheelie bins on your collection day:
           
  Refuse waste:          
  Paper / textiles / electrical items (blue box):          
  Plastic and cans (red bag):          
  Glass and cardboard (green box):          
  Food waste (brown caddie):          
8. Do any of the following factors prevent you from recycling? (tick all that apply)
 
9. In the past few months, how often have you…?
           
  Thrown recyclables into the waste bin:          
  Thrown uneaten food or food that is still packaged into the waste bin:          
  Thrown dirty recyclables into the waste bin because of the time it would take to rinse those items:          
  Thrown items into the waste bin because you weren’t sure if they could be recycled:          
  Thrown items into the recycling containers when you weren’t sure if they could be recycled:          
  Forgot to put the recycling out as you were  unsure of the collection day:          
  Thrown recyclable items into the waste bin because your recycling containers were full:          
  Thrown waste into the recycling bin because your wheelie bin was full:          
10. Councils around the UK are facing greater financial challenges and must change the way they work to save money. Do you agree that the Council should take steps to encourage more people to recycle so they will spend less money on landfill costs?
 
 
 
11. If we were recycling 70% of our waste we woulnd’t need the same residual capacity and most Councils in Wales have changed their rubbish collections in some way; this has seen a significant increase in recycling as a result. Given that more than half of the waste currently in our wheelie bins is recyclable.

If you were recycling everything, do you think you could manage if:
     
  The wheelie bin was collected less often:    
  If your wheelie bin was smaller:    
  If some restrictions were applied in the recycling centre for non-recycable waste:    
12. Thinking about financial implications, what option would you choose?
13. If the wheelie bin was collected less frequently, could you manage if the Council provided additional services such as separate nappy collections or extra bins for larger families?
 
14. If the wheelie bin was smaller, could you manage if the Council provided additional services such as separate nappy collections or extra bins for larger families?
 
15. What concerns, if any, would you like to be addressed if your wheelie bin was smaller and collected fortnightly same as now (please tick all that apply):
 
16. What are your views on?
           
  Imposing fines on people who do not recycle?          
  Recycling officers reviewing the content of bags together with residents so they can point out at what can be recycled and what not?          
17. Do you use Newport’s Household Waste Recycling Centre at Docks Way?
 
18. How often do you use the recycling centre?
 
 
 
19. Do you think the Council should review the opening hours of the recycling centre?
 
 
20. Do you think the Council should restrict access to the recycling centre to non-residents?
 
 
21. Do you think the Council should support a campaign to reduce litter?
 
 
22. Do you think the Council should pro-actively issue Fixed Penalty Notices for people littering and flytipping?
 
 
23. Do you think the registered keeper of a vehicle should be held responsible for any litter that is thrown from that vehicle?
 
 
24. How wold you like to receive/find out information about recycling and waste collection services? (Please tick all that apply)
 
 
 
 
 
 
   
 
Thank you for taking the time to complete this survey.
Diolch i’ch ymdrechion, rydym bellach yn ailgylchu mwy na 58% o’r gwastraff dinesig yng Nghasnewydd. Trwy ailgylchu mwy rydym yn gwella ein hamgylchedd, yn gofalu am genedlaethau’r dyfodol ac yn gwario’n llai o’ch treth Gyngor.

Mae data’n dangos y gellid bod wedi ailgylchu bron i 60% o’r gwastraff wedi’i daflu yn ein biniau olwynion.

Mae hyn yn golygu y taflwyd 16,000 tunnell o’r deunyddiau ailgylchu mewn biniau olwynion y llynedd, gan wastraffu mwy na £1 MILIWN o’ch arian. Hefyd, mae angen i ni gynyddu faint rydym yn ei ailgylchu i fwrw’r targed statudol  70% wedi’i osod gan Lywodraeth Cymru.

Os byddwn yn methu bwrw’r targed byddwn yn wynebu dirwyon sylweddol.

Mae angen eich help arnom i leihau’r gwastraff a’r ailgylchu yma’n fwy.

Atebwch y cwestiynau canlynol:
25.
26. Faint o bobl o fewn pob ystod oedran sy’n byw yn eich cartref?
   
   
   
   
   
27. P’un o’r datganiadau hyn sy’n disgrifio orau faint rydych yn ei ailgylchu ar hyn o bryd?
28. Beth fyddai’n eich perswadio CHI i ailgylchu’n fwy? (ticiwch bob un perthnasol)
 
29.a Pa mor aml rydych yn defnyddio’r gwasanaethau casglu canlynol:
           
  Ailgylchu (papur, cerdyn, caniau, plastig a gwydr):          
  Gwastraff bwyd:          
  Tecstilau a dillad:          
  Eitemau trydanol bach:          
29.e Pa mor aml rydych yn defnyddio’r gwasanaethau casglu canlynol:
         
  Gwastraff gardd gwyrdd:        
  Gwastraff cyffredinol (bin olwyn):        
30. Byddai bin olwyn teulu cyffredin sy’n ailgylchu’r holl wastraff y gellir ei ailgylchu yn llai na hanner llawn bob pythefnos. Yn nodweddiadol, pa mor llawn yw eich cynhwysyddion a biniau olwynion ailgylchu ar eich diwrnod casglu:
           
  Gwastraff cyffredinol (bin olwyn):          
  Papur / tecstilau / eitemau trydanol (bocs glas):          
  Plastig a chaniau (bag coch):          
  Gwydr a chardbord (bocs gwyrdd):          
  Gwastraff bwyd (cadi brown):          
31. Ydy unrhyw un o’r ffactorau canlynol yn eich atal rhag ailgylchu? (ticiwch bob un perthnasol)
 
32. Yn yr ychydig o fisoedd diwethaf, pa mor aml rydych chi...?
           
  Wedi taflu eitemau y gellir eu hailgylchu yn y bin gwastraff:          
  Wedi taflu bwyd heb ei fwyta neu fwyd sydd dal yn ei becyn yn y bin gwastraff:          
  Wedi taflu deunyddiau y gellir eu hailgylchu sy’n frwnt yn y brin gwastraff oherwydd yr amser y byddai’n ei gymryd i olchi’r eitemau hynny:          
  Wedi taflu eitemau yn y bin gwastraff oherwydd nid oeddech yn siŵr a ellid eu hailgylchu:          
  Wedi taflu eitemau yn y cynhwysyddion ailgylchu pan nad ydych yn siŵr a ellir eu hailgylchu:          
  Wedi anghofio rhoi’r ailgylchu allan gan nad oeddech yn siŵr am y diwrnod casglu:          
  Wedi taflu eitemau y gellir eu hailgylchu yn y bin gwastraff oherwydd roedd eich cynhwysyddion ailgylchu yn llawn:          
  Wedi taflu gwastraff yn y bin ailgylchu oherwydd roedd eich bin olwyn yn llawn:          
33. Mae cynghorau ledled y DU yn wynebu heriau ariannol mwy a rhaid iddynt newid y ffordd y maen nhw’n gweithio i arbed arian. Ydych chi’n cytuno y dylai’r Cyngor gymryd camau i annog mwy o bobl i ailgylchu fel y bydd yn gwario llai o arian ar gostau safleoedd tirlenwi?
 
 
 
34. Pe baen ni’n ailgylchu 70% o’n gwastraff ni fyddai angen i ni’r capasiti gweddilliol ac mae’r rhan fwyaf o’r cynghorau yng Nghymru wedi newid eu casgliadau sbwriel mewn rhyw ffordd; mae hyn wedi ysgogi cynnydd mawr mewn ailgylchu. O ystyried y gellir ailgylchu mwy na hanner o’r gwastraff sydd yn ein biniau olwynion ar hyn o bryd.

Pe baech yn ailgylchu popeth, ydych chi’n credu y gallech chi ymdopi pe bai:
     
  Y bin olwyn yn cael ei gasglu’n llai aml:    
  Eich bin olwyn yn llai:    
  Cyfyngiadau’n cael eu rhoi ar waith yn y ganolfan ailgylchu ar gyfer gwastraff na ellir ei ailgylchu:    
35. Gan feddwl am oblygiadau ariannol, pa opsiwn fyddech chi’n ei ddewis?
36. Pe bai’r bin olwyn yn cael ei gasglu’n llai aml, allech chi ymdopi pe bai’r Cyngor yn darparu gwasanaethau ychwanegol megis casgliadau cewynnau ar wahân neu finiau ychwanegol i deuluoedd mwy?
 
37. Pe bai’r bin olwyn yn llai, allech chi ymdopi pe bai’r Cyngor yn darparu gwasanaethau ychwanegol megis casgliadau cewynnau ar wahân neu finiau ychwanegol i deuluoedd mwy?
 
38. Pa bryderon, os unrhyw beth , yr hoffech i ni fynd i’r afael â nhw pe bai eich bin olwyn yn llai ac yn cael ei gasglu bob pythefnos fel y mae hi yn awr (ticiwch bob un sy’n berthnasol):
 
39. Beth yw eich barn ar?
           
  Roi dirwyon i bobl nad ydynt yn ailgylchu?          
  Swyddogion ailgylchu’n adolygu cynnwys y bagiau gyda phreswylwyr fel y gallant dynnu sylw ar yr hyn y gellir ei ailgylchu a'r hyn na ellir ei ailgylchu?          
40. Ydych chi’n defnyddio Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref Casnewydd yn Docks Way?
 
41. Pa mor aml rydych chi’n defnyddio’r ganolfan ailgylchu?
 
 
 
42. Ydych chi’n credu y dylai’r Cyngor adolygu oriau agor y ganolfan ailgylchu?
 
 
43. Ydych chi’n credu y dylai’r Cyngor gyfyngu ar mynediad at y ganolfan ailgylchu i bobl nad ydynt yn breswylwyr?
 
 
44. Ydych chi’n credu y dylai’r Cyngor gefnogi ymgyrch i leihau sbwriel?
 
 
45. Ydych chi’n credu y dylai’r Cyngor roi Hysbysiadau Cosb Benodedig i bobl sy’n sbwriela ac yn tipio’n anghyfreithlon?
 
 
46. Ydych chi’n credu y dylid dwyn deiliad cofrestredig cerbyd i gyfrif am unrhyw sbwriel a deflir o’r cerbyd hwnnw?
 
 
47. Sut hoffech chi dderbyn/cael gwybodaeth am wasanaethau casglu gwastraff ac ailgylchu? (ticiwch bob un sy’n berthnasol)
 
 
 
 
 
 
   
 
Diolch am roi o’ch amser i gwblhau’r arolwg hwn.
 
Snap Survey Software