text only

ncc-logo-new

St Pauls Walk - Event Survey

Taith Sant Pawl - Arolwg y Digwyddiad

1.
image

St Pauls Walk is the new public space at the bottom of Commercial Street in Newport. The space has been designed to hold events and we'd love to receive your feedback about the type of events you would like to visit. The survey will only take a few minutes. Your responses are completely anonymous and will only be used for survey purposes. Your response will provide an informative insight into the ways the area can be used. If you have any questions regarding the survey, please contact Gill Lewis on gillian.lewis@newport.gov.uk or 01633 656656. Thank you for your time we really appreciate your feedback.
2. Which of these outdoor events would interest you most? (Tick all that apply)
 
 
 
 
   
3.
4. When do you prefer to attend events? (Tick all that apply)
 
 
5. What would you consider to be the top three most important things when visiting an event?
   
   
   
6. How far are you willing to travel to an event?
 
 
 
 
7.
8. Gender?
 
 
9. Age group?
 
 
 
 
 
 
   
10. Home postcode?
 
 
 
 
11. Ethnic group? (only tick one of these boxes)

A: White
 
 
   
 
  B: Mixed / multiple ethnic groups
 
 
 
  C: Asian / Asian British
 
 
 
  D: Black / African / Caribbean / Black British
 
Thank you for your time we really appreciate your feedback.
image

Mae Taith Sant Paul yn ardal gyhoeddus newydd ar waelod Commercial Street yng Nghasnewydd. Mae’r ardal wedi’i dylunio ar gyfer cynnal digwyddiadau a hoffem dderbyn eich adborth am y math o ddigwyddiadau yr hoffech fynd iddynt. Dim ond ychydig o funudau y bydd eu hangen arnoch i gwblhau’r arolwg. Mae eich ymatebion yn gwbl ddienw ac fe'u defnyddir at ddibenion yr arolwg yn unig. Bydd eich ymateb yn rhoi gwybodaeth i ni am y ffyrdd y gellir defnyddio’r ardal. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr arolwg, cysylltwch â Gill Lewis ar gillian.lewis@newport.gov.uk neu 01633 656656. Diolch am roi o’ch amser, rydym yn gwerthfawrogi eich adborth yn fawr.
12. Pa rai o’r digwyddiadau awyr agored hyn sydd o ddiddordeb gennych chi? (ticiwch bob un sy’n berthnasol)
 
 
 
 
   
13.
14. Pryd sydd orau gennych chi i fynd i ddigwyddiadau? (ticiwch bob un sy’n berthnasol)
 
 
15. Beth fyddech chi’n dweud yw’r tri pheth pwysicaf pan ewch chi i ddigwyddiad?
   
   
   
16. Pa mor bell y byddech chi’n fodlon teithio i ddigwyddiad?
 
 
 
 
17.
18. Rhyw?
 
 
19. Grŵp Oedran?
 
 
 
 
 
 
   
20. Cod post y cartref?
 
 
 
 
21. Grŵp Ethnig  (ticiwch un blwch yn unig)

A: Gwyn
 
 
   
 
  B: Grwpiau Cymysg / Aml-ethnig
 
 
 
  C: Asiaidd / Asiaidd Prydeinig
 
 
 
  Ch: Du / Affricanaidd / Caribïaidd / Du Prydeinig
 
Diolch i chi am roi o’ch amser, rydyn ni’n gwerthfawrogi eich adborth.
 
Snap Survey Software