Cynllun a rheolau Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref (CAGC)

HWRC map image

Cyn i chi drefnu ymweliad

Gwyliwch ein canllaw fideo i drefnu eich ymweliad

Rhaid i chi gael slot wedi’i archebu - dim archeb, dim mynediad

 • Peidiwch ag ymweld os oes unrhyw un yn eich cartref yn hunan-ynysu gyda symptomau COVID-19
 • Peidiwch â dod â gwastraff gan unrhyw un sydd wedi cael symptomau COVID-19. Dylai'r gwastraff hwn gael ei fagio ddwywaith a'i gadw am o leiaf 72 awr cyn ei roi allan gyda'ch casgliad ymyl y ffordd
 • Cofiwch ddidoli eich gwastraff ymlaen llaw gan y cewch eich cyfyngu i 15 munud ar y safle
 • Ni ddylai preswylwyr sy'n hunan-warchod neu'n agored i niwed ymweld

Lawrlwytho Cwestiynau cyffredin (pdf)

Archebu ymweliad

Archebu ymlaen llaw yn unig, rhaid i chi archebu ymlaen llaw 

Archebu ymweliad â'r CAGC

Os na allwch archebu ar-lein gallwch ffonio (01633) 656656, nodwch y cyfeirnod archebu a roddir i chi a dod ag ef gyda chi pan fyddwch yn ymweld. 

Dim ond os na allwch archebu ar-lein y dylech ffonio.

Mae slotiau newydd yn cael eu rhyddhau bob dydd, felly rhowch gynnig arall arni os nad oes lle ar gael ar eich ymgais gyntaf.

Cyrhaeddwch o fewn eich slot amser a drefnwyd a dewch â'ch e-bost cadarnhad (ar eich ffôn neu wedi'i argraffu) neu eich rhif cyfeirnod fel prawf gyda chi.  Cyrhaeddwch o fewn eich slot, peidiwch â cheisio cyrraedd yn gynnar.     

Oriau agor

Dydd Llun i ddydd Gwener: 7.30am - 5pm

Dydd Sadwrn a dydd Sul: 8am - 5pm  

Bydd CAGC ar gau ar 25 a 26 Rhagfyr ac 1 Ionawr yn unig a bydd yn gweithredu yn ôl ei oriau agor arferol drwy gydol gweddill cyfnod y Nadolig. 

Cynllun a rheolau'r safle

Ceisiwch ymgyfarwyddo â chynllun a rheolau newydd y safle cyn i chi ymweld.

 Lawrlwythwch ddiagram o gynllun y Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref (pdf)

 • Dim ond y gyrrwr ddylai fod yn y cerbyd, rhaid i chi aros yn eich car nes eich bod yn cael cyfarwyddiadau
 • Dangoswch eich archeb ar eich ffenestr flaen
 • Dim ond ceir/cerbydau teithwyr a threlars bach (dim mwy na 1.6m wrth 1.2m) a ganiateir ar y safle
 • Ni chaniateir mynediad i gerbydau masnachol na faniau o unrhyw faint sydd wedi'u cynllunio neu sy’n cael eu defnyddio i gludo nwyddau.
 • Ceir mynediad i’r CAGC yn ôl disgresiwn staff y safle. 
 • Mynediad o'r Ffordd Ddosbarthu Ddeheuol tua'r gorllewin yn unig 
 • Cyrhaeddwch o fewn eich slot amser wedi'i archebu a peidiwch â chiwio ar y briffordd gyhoeddus 
 • Dilynwch y rheol ymbellhau cymdeithasol dau fetr bob amser, efallai y gofynnir i ymwelwyr nad ydynt yn dilyn rheolau a chyfarwyddiadau adael y safle
 • Ni all staff y safle helpu i ddadlwytho na chario eitemau, rhaid i chi allu dadlwytho eich cerbyd yn ddiogel heb gymorth
 • Dim gwastraff cymysg heb ei ddidoli – rhaid didoli pob eitem o wastraff a ddygir i'r safle ymlaen llaw. Ni ddylai bagiau du gynnwys unrhyw ddeunydd ailgylchu. Ni ddylid dod â deunyddiau a gesglir drwy gasgliadau cartref i'r safle, ond gellir dod â gwastraff gwyrdd gormodol a chardbord cyn belled â'u bod wedi'u didoli ymlaen llaw
 • Golchwch eich dwylo cyn ac ar ôl ymweld â'r safle. Bydd rheiliau llaw ac ardaloedd eraill ar y safle yn cael eu glanhau'n rheolaidd a bydd y safle'n cau am 2pm am 30 munud er mwyn gallu glanhau pob ardal yn drylwyr - ni fydd hyn yn effeithio ar archebion. Fe'ch anogir i ddod â'ch menig eich hun, nid oes hylif diheintio llaw ar y safle

Diolch am eich dealltwriaeth a’ch amynedd