Arafu Traffig

Defnyddir mesurau arafu traffig megis clustogau arafu a rhwystrau igam-ogam i reoli cyflymder gyrwyr ar y ffyrdd y nodwyd bod angen gwneud hynny. 

Gellir ystyried y mesurau hyn dim ond pan fo goleuadau addas a therfyn cyflymder o 30mya neu is ar ffyrdd.   

Efallai bod gwella arwyddion a marciau ffordd yn fwy effeithiol o ran peryglon unigol, megis tro llym neu gyffordd. 

Byddwn ond yn ystyried cyflwyno mesurau arafu traffig pan fo hynny’n:

Gofyn am fesur arafu traffig

Gorchmynion Rheoli Traffig

Mae angen rhoi Gorchymyn Rheoli Traffig ar waith ar gyfer mesurau sy’n cyfyngu traffig neu barcio oherwydd rhesymau’n ymwneud â diogelwch.

Darllen am Orchmynion Rheoli Traffig a gwneud cais am orchymyn

Ewch i Gan Bwyll i gael gwybodaeth am orfodi cyflymder a diogelwch ar y ffyrdd. 

Cysylltu 

Rhowch wybod am ddifrod i fesurau arafu traffig presennol drwy anfon e-bost i [email protected] neu gysylltu â Chyngor Dinas Casnewydd