Goleuadau Stryd

Report street light problem

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn cynnal 18,500 o unedau golau stryd a 3,000 o arwyddion a bolardiau wedi'u goleuo.

Rhoi gwybod am broblem

Rhowch gymaint o wybodaeth â phosibl fel bod modd unioni problem yn gyflym. Dylech gynnwys:

Rhif adnabod unigryw pob uned, sydd fel arfer ar siafft y golofn oleuo, sy'n dechrau gyda 2 lythyren ac yna rhifau.

lleoliad, e.e. tu allan i rif 26 enw'r stryd neu lwybr troed problem benodol, e.e. lamp sydd wedi diffodd, sy’n egwan, sy’n gwyro ac ati

Rhoi gwybod am broblem gyda goleuadau stryd

Caiff problemau goleuadau stryd fel arfer eu datrys o fewn 5 diwrnod gwaith, yn dibynnu ar y broblem, ond os ystyrir golau stryd diffygiol yn beryglus, byddwn yn ymateb i’r gŵyn o fewn dwy awr i unioni’r sefyllfa.

Os yw’r nam o ganlyniad i fethiant cebl rhwydwaith ar rwydwaith ceblau’r bwrdd trydan, caiff ei drosglwyddo i Wester Power Distribution a fydd fel arfer yn trwsio’r broblem o fewn 30 diwrnod.

Cynllun goleuo rhannol

Oherwydd biliau ynni cynyddol ac ymrwymiad y cyngor i leihau ei ôl troed carbon, caiff rhai o oleuadau stryd y ddinas (bob yn ail colofn) eu pylu rhwng 10pm a 5.30am.

Bydd golau gwannach ar gael, ac ni fydd unrhyw ardal mewn tywyllwch llwyr.

Rhesymau

Arbedion

Y bil trydan blynyddol cyfredol yw £1,000,000 ar gyfer 18,500 o oleuadau stryd ledled Casnewydd.

Bydd y cynllun goleuo rhannol yn helpu i arbed £320,000, gyda phob yn ail golofn olau yn cael ei gadael ymlaen dros nos.

Caiff yr arbedion sy’n cael eu sicrhau drwy ddiffodd y goleuadau eu cyfeirio at wella gwasanaethau cyngor allweddol.

Ôl troed carbon

Un o amcanion Cyngor Dinas Casnewydd yw bod yn Ddinas Werddach ac Iachach.

Bydd pylu goleuadau gyda’r nos yn lleihau ôl troed carbon y ddinas o dros 1,200 tunnell y flwyddyn.

Diogelwch

Mae Casnewydd hefyd am fod yn Ddinas Ddiogelach.

Ni weithredir unrhyw gynllun a fyddai’n amharu ar ddiogelwch preswylwyr neu a fyddai’n costio mwy i’r heddlu a gwasanaethau cyhoeddus eraill.

Bydd y cynllun goleuo rhannol ond yn gweithio gyda chefnogaeth preswylwyr, gyda phawb i dderbyn y gallai newid lleol bach helpu i wneud gwahaniaeth mawr yng Nghasnewydd.