Toiledau cyhoeddus

Mae toiledau at ddefnydd y cyhoedd wedi eu lleoli yn yr adeiladau canlynol.

Gweler map toiledau Cymru gyfan Llywodraeth Cymru ar gyfer y cyfleusterau a’r oriau agor.

Parciau

 • Parc Beechwood
 • Parc Belle Vue
 • Parc Tredegar

Canol y Ddinas

 • Oriel Gelf, Amgueddfa a Llyfrgell Casnewydd
 • Friars Walk Canolfan Siopa
 • Marchnad Casnewydd
 • Y Ganolfan Ddinesig

Hamdden

 • Pentref Chwaraeon Rhyngwladol Casnewydd, Sbyty
 • Canolfan Ymwelwyr Fourteen Locks
 • Canolfan Ymwelwyr y Bont Gludo

Canolfannau Cymunedol

 • Alway
 • Canolfan Beaufort, Sain Silian
 • Y Betws
 • Neuadd y Dref Caerllion
 • Gaer
 • Maesglas
 • Moorland
 • Ringland
 • Rivermead
 • Shaftesbury

Strategaeth Toiledau Lleol

Mae'n ofynnol i bob Awdurdod Lleol yng Nghymru fabwysiadu a gweithredu Strategaeth Toiledau Lleol fel sy'n ofynnol gan Ddeddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017. Nid yw'r ddyletswydd i baratoi strategaeth toiledau lleol yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol ddarparu a chynnal toiledau cyhoeddus yn uniongyrchol.

Rhaid bod gan y Cyngor farn strategol ar sut gellir darparu cyfleusterau toiled i’r boblogaeth leol a sut y gall y boblogaeth honno eu defnyddio.  Nod y Strategaeth yw hwyluso darpariaeth barhaus o gyfleusterau toiled, drwy ddulliau uniongyrchol ac anuniongyrchol ac mae'n ymrwymo'r Cyngor a'n partneriaid i wneud penderfyniadau hirdymor cynaliadwy yn y maes iechyd cyhoeddus hwn.

Mae'r Strategaeth yn ei gwneud yn ofynnol i Gyngor Dinas Casnewydd a'i bartneriaid yn y sectorau cyhoeddus a phreifat asesu ac ystyried anghenion y cyhoedd yn y penderfyniadau a wnânt ynghylch darpariaeth toiledau, nawr ac yn y dyfodol. 

Lawrlwythwch y Strategaeth Toiledau Lleol (pdf)