Gwasanaeth ailgartrefu

Dogs Home - open day

Mae Cartref Cŵn Dinas Casnewydd yn derbyn ceisiadau i ailgartrefu cŵn crwydr a chŵn dieisiau. 

Gweler ein tudalen Facebook i weld cŵn sy'n aros i gael eu hailgartrefu ar hyn o bryd - rhaid gwneud ceisiadau gyda thystiolaeth ategol o fewn y cyfnod amser a ddyrennir ar gyfer pob ci.

Ein nod yw dod o hyd i gartrefi da ar gyfer cynifer o gŵn â phosibl a pheidio â lladd unrhyw gi iach.

Cŵn crwydr yw’r rhan fwyaf o'n cŵn ac yn aml nid ydym yn gwybod dim am eu cefndir neu o le maen nhw’n dod.

Ni fyddwn byth yn ailgartrefu ci y mae ganddo, yn ein barn ni, anian ymosodol neu beryglus, ond ni allwn ond rhoi sylwadau am ymddygiad ci yn y cynelau. Mae'r cŵn yn cael eu cadw am o leiaf 7 diwrnod ac os na chaiff eu hawlio ar ddiwedd y cyfnod hwnnw, efallai y cânt eu hailgartrefu gennym ni. 

Y broses ailgartrefu

Cam 1: Ymchwilio i frid, oedran a maint cŵn i weld beth allai fod yn gweddu orau i chi. Edrychwch ar dudalen Facebook Cartref Cŵn Dinas Casnewydd i weld a oes unrhyw gŵn addas. Os ydych yn dod o hyd i gi y mae gennych ddiddordeb ynddo, dylid

Cam 2: Gwneud cais am y ci gyda thystiolaeth ategol, h.y. hanes meddygol anifeiliaid anwes blaenorol, caniatâd landlord os ydych mewn llety rhent, lluniau o’ch gardd a phrawf adnabod.

Byddwn yn ystyried pob cais ac yn dewis hyd at dri chartref posibl ar gyfer pob ci, gan eu hysbysu dros y ffôn. 

Rydym yn ystyried oedran, anghenion hyfforddi, lefelau ynni ac anghenion ymarfer corff y ci, a thystiolaeth ymgeisydd hefyd o brofiad blaenorol gyda chŵn, oriau gwaith, aelodau o'r teulu, darpariaeth ar gyfer y ci ac ati.  

Os byddwch yn aflwyddiannus gyda’ch dewis cyntaf, peidiwch â digalonni. Dyw hyn ddim yn golygu na allech gynnig cartref gwych i gi achub, ond mae'n bosibl bod y ci penodol a ddewisoch yn fwy addas ar gyfer cartref gwahanol. Mae ein penderfyniadau’n derfynol. 

Os credwch y gallwch gynnig cartref a'ch bod yn gallu bodloni ein holl anghenion, lawrlwythwch ein:

 Ffurflen gais i ailgartrefu cŵn 

Cam 3: Os cewch eich dewis fel rhywun a fyddai’n addas ar gyfer ci penodol, byddwn yn cysylltu â chi i drefnu apwyntiad i chi ymweld â ni i gwrdd â'r ci.

Yn ystod yr ymweliad, bydd y tîm ailgartrefu yn gwylio’r rhyngweithio rhyngoch chi a'r ci a bydd yn dewis y ci sy’n gweddu orau i chi.

Efallai y bydd angen mwy nag un ymweliad gan y bydd angen cyflwyniadau gydag unrhyw anifeiliaid anwes, oedolion neu blant eraill a fydd yn byw gyda'r ci.

Gallai fod angen asesiad a gwybodaeth ychwanegol arnom hefyd a allai gynnwys ymweliad â’ch cartref neu ymweliad rhithwir â’ch cartref.

Cam 4: Os ydych yn cael eich paru â chi, byddwn yn cysylltu â chi i gytuno ar bris a threfnu apwyntiad i chi gasglu eich ci newydd.

Bydd ein holl gŵn wedi’u harchwilio gan ein milfeddyg i sicrhau eu bod yn iach cyn cael cartref newydd. Rydym hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i bob ci sydd wedi'i ailgartrefu gael microsglodyn a'i ysbaddu.

Petai’r ci’n mynd yn sâl (dim anafiadau corfforol) o fewn 7 diwrnod i adael Cartref Cŵn Dinas Casnewydd, rydym yn cynghori eich bod yn trefnu gweld ein milfeddyg. 

Rydym yn eich cynghori'n gryf i yswirio eich ci newydd.  

Mewn amgylchiadau eithriadol byddwn yn cymryd ci yn ôl, ar yr amod bod gennym le ar gael.

Nid ad-delir yr arian a dalwyd am gi. Trafodwch ein Polisi Dychwelyd i Gartref Cŵn Dinas Casnewydd os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch.

Cysylltu

COVID-19: rhaid trefnu apwyntiadau gyda thîm y cynelau cyn ymweld.

Cartref Cŵn Dinas Casnewydd, Stephenson Street, Casnewydd NP19 0RB

Gweler oriau agor a ffioedd Cartref Cŵn Dinas Casnewydd

Gweler Cartref Cŵn Dinas Casnewydd ar fap Fy Nghasnewydd

Ffoniwch: (01633) 290902 i gael rhagor o gyngor. 

E-bost: dogs.home@newport.gov.uk

TRA124488 02/09/2020