Cynelau cŵn

NDH button

Mae Cartref Cŵn Dinas Casnewydd yn cael ei redeg gan Gyngor Dinas Casnewydd ac mae'n derbyn cŵn crwydr sy'n cael eu darganfod gan drigolion Casnewydd neu eu cludo yno gan wardeniaid cŵn y Cyngor. 

Dylid rhoi gwybod i Ganolfan Filfeddygaeth Summerhill, ar (01633) 255394, am gŵn crwydr sy'n cael eu darganfod y tu allan i oriau gwaith.

Rhaid rhoi gwybod i'r heddlu am bryderon am gŵn peryglus.

Cartref Cŵn Dinas Casnewydd

Stephenson Street, Casnewydd, NP19 0RB

Gweld Cartref Cŵn Dinas Casnewydd ar fap My Newport.

Gweld oriau agor a phrisiau

Mae cŵn sy'n cael eu hanfon i'r cynelau'n cael archwiliadau am salwch neu anaf a chânt eu trin gan filfeddyg os bydd angen.

Mae gan berchnogion 7 diwrnod i hawlio eu ci ac mae'r wardeniaid a staff y cynelau yn gwneud pob ymdrech i gysylltu â pherchenogion.

Codir tâl am y gwasanaeth hwn a rhaid ei dalu cyn casglu'r ci (derbynnir arian parod neu siec gyda cherdyn banc).

Parc ymarfer cŵn

Mae parc ymarfer cŵn dwy erw ynghlwm wrth y cenelau diolch i rodd hael gan bartneriaid elusennol Cyfeillion y Cŵn Cymru.

Bydd perchnogion cŵn yn gallu archebu dyddiad ac amser a thalu am ddefnydd unigryw o’r maes ar-lein.

Cwblhewch y ffurflen gofrestru maes cŵn

Archebwch y parc chwarae

Ailgartrefu 

Bydd y cartref cŵn yn derbyn hyd at dri chais i ailgartrefu pob ci, o'r diwrnod mae'r ci yn cyrraedd. 

Ar ôl saith diwrnod, bydd staff yn edrych drwy'r ceisiadau ac yn dewis y cartref mwyaf priodol.  

Mae ffactorau yn cynnwys oedran, anghenion hyfforddi a lefelau ymarfer y ci yn cael eu hystyried, yn ogystal â phrofiad blaenorol, oriau gwaith ac aelodau eraill y teulu (gan gynnwys plant ac anifeiliaid anwes y preswylwyr) yn y man ailgartrefu posibl. 

Hyd yn oed os bydd tri chais wedi cyrraedd yn barod i ailgartrefu ci, mae'n werth cadw mewn cysylltiad i gadarnhau p'un a yw'r ailgartrefu yn digwydd.  

Heb os, mae angen i bobl fod yn hollol siwr eu bod wedi gwneud y dewis cywir a gall gymryd rhai ymweliadau cyn iddynt wybod yn sicr.

Weithiau, ni fydd cyflwyno eu ci eu hunain i'r ci newydd yn mynd yn dda, weithiau bydd bywyd yn torri ar draws ac weithiau, ar ôl meddwl, byddant yn parhau i edrych.

Mae'n beth da bod pobl yn meddwl yn ofalus iawn cyn iddynt ymrwymo i rannu eu bywyd gyda chi penodol ac mae'n bwysig eu bod yn holl siwr eu bod wedi gwneud y penderfyniad cywir.

Os na fydd eich dewis cyntaf yn llwyddiannus, peidiwch â rhoi'r gorau iddi. Nid yw hynny'n golygu na fyddai eich cartref yn gartref posibl gwych i gi sydd wedi'i achub, yn hytrach, efallai byddai'r ci penodol hwnnw a ddewisoch chi yn fwy addas i gartref gwahanol.

Cysylltu 

Cartref Cŵn Dinas Casnewydd, Stephenson Street, Casnewydd NP19 0RB

Gweld Cartref Cŵn Dinas Casnewydd ar fap My Newport

Ffôn: 01633 656656 (dydd Llun-dydd Gwener) neu 01633 290902 (penwythnosau)

E-bost: dog.control@newport.gov.uk

Gweld oriau agor a phrisiau