Cynelau cŵn

NDH button

Mae Cartref Cŵn Dinas Casnewydd yn cael ei redeg gan Gyngor Dinas Casnewydd ac mae'n derbyn cŵn crwydr sy'n cael eu darganfod gan drigolion Casnewydd neu eu cludo yno gan wardeniaid cŵn y Cyngor. 

Dylid rhoi gwybod i Ganolfan Filfeddygaeth Summerhill, ar (01633) 255394, am gŵn crwydr sy'n cael eu darganfod y tu allan i oriau gwaith.

Rhaid rhoi gwybod i'r heddlu am bryderon am gŵn peryglus.

Cartref Cŵn Dinas Casnewydd

Stephenson Street, Casnewydd, NP19 0RB

Gweld Cartref Cŵn Dinas Casnewydd ar fap My Newport.

Gweld oriau agor a phrisiau

Mae cŵn sy'n cael eu hanfon i'r cynelau'n cael archwiliadau am salwch neu anaf a chânt eu trin gan filfeddyg os bydd angen.

Mae gan berchnogion 7 diwrnod i hawlio eu ci ac mae'r wardeniaid a staff y cynelau yn gwneud pob ymdrech i gysylltu â pherchenogion.

Codir tâl am y gwasanaeth hwn a rhaid ei dalu cyn casglu'r ci (derbynnir arian parod neu siec gyda cherdyn banc).

Dog exercise park

There is a two-acre dog exercise park attached to the kennels thanks to a generous donation from charity partners Friends of the Dogs Wales.    

Dog owners will be able to book a date and time and pay for exclusive use of the field online. 

Complete the dog park registration form

Ailgartrefu 

Bydd y cartref cŵn yn derbyn hyd at dri chais i ailgartrefu pob ci, o'r diwrnod mae'r ci yn cyrraedd. 

Ar ôl saith diwrnod, bydd staff yn edrych drwy'r ceisiadau ac yn dewis y cartref mwyaf priodol.  

Mae ffactorau yn cynnwys oedran, anghenion hyfforddi a lefelau ymarfer y ci yn cael eu hystyried, yn ogystal â phrofiad blaenorol, oriau gwaith ac aelodau eraill y teulu (gan gynnwys plant ac anifeiliaid anwes y preswylwyr) yn y man ailgartrefu posibl. 

Hyd yn oed os bydd tri chais wedi cyrraedd yn barod i ailgartrefu ci, mae'n werth cadw mewn cysylltiad i gadarnhau p'un a yw'r ailgartrefu yn digwydd.  

Heb os, mae angen i bobl fod yn hollol siwr eu bod wedi gwneud y dewis cywir a gall gymryd rhai ymweliadau cyn iddynt wybod yn sicr.

Weithiau, ni fydd cyflwyno eu ci eu hunain i'r ci newydd yn mynd yn dda, weithiau bydd bywyd yn torri ar draws ac weithiau, ar ôl meddwl, byddant yn parhau i edrych.

Mae'n beth da bod pobl yn meddwl yn ofalus iawn cyn iddynt ymrwymo i rannu eu bywyd gyda chi penodol ac mae'n bwysig eu bod yn holl siwr eu bod wedi gwneud y penderfyniad cywir.

Os na fydd eich dewis cyntaf yn llwyddiannus, peidiwch â rhoi'r gorau iddi. Nid yw hynny'n golygu na fyddai eich cartref yn gartref posibl gwych i gi sydd wedi'i achub, yn hytrach, efallai byddai'r ci penodol hwnnw a ddewisoch chi yn fwy addas i gartref gwahanol.

Friends of the Dogs Wales

Mae Cartref Cŵn Dinas Casnewydd yn gweithio'n agos gyda'r elusen Friends of the Dogs Wales. Ers 2016, mae'r elusen wedi darparu cyfleuster newydd o'r enw'r ganolfan ailgartrefu, sy'n cael ei defnyddio ar gyfer cyflwyno darpar berchnogion cŵn i gŵn crwydr. Mae digon o le yn y ganolfan ailgartrefu ac mae'n hamddenol, gan roi ardal i gynnal asesiadau cynhwysfawr o bobl a allai ailgartrefu ci. Hefyd, mae'r ffrindiau wedi ariannu amrywiol welliannau i adeiladau'r cynelau a'r ardaloedd awyr agored er mwyn i'r cŵn ymarfer.

Yn ogystal, mae'r bartneriaeth wedi galluogi Cartref Cŵn Dinas Casnewydd i recriwtio rhwydwaith o wirfoddolwyr cerdded cŵn i sicrhau bod y cŵn sy'n aros am gartref newydd yn cael ymarfer rheolaidd. Os hoffech wirfoddoli i gerdded cŵn, cysylltwch â'r cynelau ar 01633 656656 (dydd Llun-dydd Gwener) neu 01633 290902 (penwythnosau) 

Cysylltu 

Cartref Cŵn Dinas Casnewydd, Stephenson Street, Casnewydd NP19 0RB

Gweld Cartref Cŵn Dinas Casnewydd ar fap My Newport

Ffôn: 01633 656656 (dydd Llun-dydd Gwener) neu 01633 290902 (penwythnosau)

E-bost: dog.control@newport.gov.uk

Gweld oriau agor a phrisiau