Astudiaethau Achos

Rydym wedi gwneud nifer o welliannau’n ddiweddar i lwybrau teithio llesol ledled Casnewydd diolch i grantiau gan Lywodraeth Cymru.

Pedwar Loc ar Ddeg

Mae gwaith wedi ei gwblhau ar osod arwyneb newydd ar y llwybr teithio llesol yng Nghanolfan Camlas y Pedwar Loc ar Ddeg yn Nhŷ-du.

Mae'r llwybr, sy'n rhan o Lwybr 47 y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol, wedi cael arwyneb newydd o ganolfan y gamlas hyd at Fwthyn Pensarn.

Mae rhwystrau newydd hefyd wedi'u gosod ar hyd y mynedfeydd i'r llwybrau tynnu sy'n ei gwneud yn haws i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn gael mynediad.

Roedd y llwybr blaenorol yn anwastad, ac roedd sylwadau gan gerddwyr a beicwyr wedi dangos ei bod yn anodd ei ddefnyddio, yn enwedig ym misoedd y gaeaf.

Ategodd y project hwn waith sydd wedi digwydd mewn blynyddoedd blaenorol i wella'r darn cyfan o lwybr halio'r gamlas, o'r ffin â sir Caerffili drwodd i Barrack Hill.

Coed Melyn

Gwnaethom welliannau yng Nghoed Melyn yn dilyn adborth gan ddefnyddwyr am gyflwr y llwybr presennol.

Nodwyd y llwybr hefyd yn llwybr seiclo posibl oddi ar y ffordd fawr o Risca Road, drwy’r tir agored, ac i lawr i Rodfa’r Gorllewin 

Sicrhawyd cyllid gan Lywodraeth Cymru i roi gwelliannau ar waith i greu llwybr Teithio Llesol, a arweiniodd at arwyneb lletach, mwy gwastad sydd o fudd i’r cyhoedd, waeth beth eu hableddau. 

Mae arwyneb y llwybr newydd hefyd yn cynnwys nodweddion arbennig i ddiogelu’r coed gerllaw.

Cynlluniwyd y goleuadau lefel isel a osodwyd ar y llwybr gyda'r amgylchedd mewn golwg ac i leihau'r effeithiau ar fywyd gwyllt. Mae goleuadau lefel isel wedi'u bwriadu ar gyfer ardaloedd â thirweddau tywyll yn y bôn, megis parciau cenedlaethol.

Corporation Road a Nash Road

Wedi'u nodi drwy broses ymgynghori'r Map Rhwydwaith Integredig, roedd projectau Corporation Road a Nash Road yn rhan o'n project teithio llesol Cysylltiadau Mewnol y Ddinas. 

Yn y project, adeiladwyd llwybr teithio llesol ar hyd ochr orllewinol Corporation Road ac adeiladu llwybr ar hyd Nash Road.

Mae'r llwybrau'n cysylltu cyrchfannau masnachol a phreswyl i'r de o Ffordd Ddosbarthu'r De, ac yn ffurfio elfennau sylfaenol cynllun teithio llesol ehangach i wella cysylltedd rhwng Nash Road a Corporation Road, yn ogystal â Phentref Chwaraeon Rhyngwladol Casnewydd. 

Mae'r llwybrau hyn yn cysylltu â chynlluniau teithio llesol presennol a llwybrau rhwydwaith beicio cenedlaethol sy'n arwain i ogledd a gorllewin y ddinas, gan eu cysylltu â safleoedd cyflogaeth mawr a chanolfannau trafnidiaeth. 

Gwaith Rhwystrau

Ar ôl adolygu'r rhwystrau ar lwybrau teithio llesol, rydym wedi gwneud gwaith i ddisodli 44 eleni gyda rhai newydd sy'n cydymffurfio â'r Ddeddf Cydraddoldeb. 

Cafwyd adborth gan wahanol grwpiau ei fod wedi agor mynediad i bobl nad oeddent yn gallu llywio'r llwybrau heb gymorth o'r blaen.