Adolygiad Map Rhwydwaith Teithio Llesol


Allwch chi ein helpu i lunio dyfodol teithio llesol yng Nghasnewydd?

Rydym wrthi’n ymgynghori â thrigolion, busnesau a grwpiau cymunedol ar ein map rhwydwaith teithio llesol (MRhTLl).

Rydym am wybod ble yr hoffech ein gweld yn datblygu llwybrau cerdded a beicio newydd, yn ogystal â'r hyn y gallwn ei wneud i wella llwybrau presennol ar ein rhwydwaith.

RHOWCH EICH BARN NAWR

Sut i ddweud eich dweud:

Ynglŷn â’r ymgynghoriad

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â Sustrans Cymru i gyflwyno’r ymgynghoriad, sy'n rhan o adolygiad map rhwydwaith teithio llesol cenedlaethol Llywodraeth Cymru.

Mae pob awdurdod lleol yn cynnal ymgynghoriad lleol gyda thrigolion a rhanddeiliaid i benderfynu pa welliannau a llwybrau newydd y mae pobl am eu gweld yn eu hardaloedd lleol.

Bydd yr holl ymatebion i'r arolwg yn cael eu hadolygu gan ein timau teithio llesol, a fydd yn defnyddio'r awgrymiadau i helpu i lywio blaengynllun gwaith a fydd yn cael ei gynhyrchu yn ddiweddarach eleni.