Datganiad a Nodyn yn Lle Datganiad

Mae datganiad o anghenion addysgol arbennig (AAA) yn ddogfen gyfreithiol sy'n datgan y math o help a chymorth arbenigol y bydd ar eich plentyn ei angen. 

Bydd datganiad arfaethedig yn cael ei gyhoeddi o fewn pythefnos o benderfyniad i gyhoeddi datganiad.

Cewch gopi o'r datganiad arfaethedig a bydd 15 diwrnod gwaith gennych i roi'ch sylwadau i'r cyngor.

Bydd y datganiad terfynol yn cael ei gyhoeddi fel arfer o fewn wyth wythnos o'r datganiad arfaethedig.

Bydd ysgol eich plentyn a'r rhai sy'n cymryd rhan yn yr asesiad statudol yn cael copi o'r datganiad terfynol hefyd, ynghyd â chopi o'r holl gyngor.

O ddyddiad y datganiad terfynol, rhaid i'r cyngor ddarparu unrhyw adnoddau ychwanegol sy'n cael eu rhestru yn y datganiad i ysgol eich plentyn.

Os nad ydych wedi gallu cytuno ar gynnwys y datganiad terfynol, mae hawl gennych apelio i Dribiwnlys AAA Cymru.

Nodyn yn lle Datganiad

Mae nodyn yn lle datganiad yn cael ei ysgrifennu yn lle datganiad o anghenion addysgol arbennig ac nid yw'n ddogfen gyfreithiol.

Os bydd y cyngor yn penderfynu bod y cymorth sy'n cael ei roi gan yr ysgol yn gallu bodloni anghenion eich plentyn, bydd nodyn yn lle datganiad yn cael ei gyhoeddi sy'n disgrifio anghenion addysgol eich plentyn, yn rhoi'r rhesymau pam na ysgrifennwyd datganiad ac yn awgrymu sut gallai'r ysgol fodloni anghenion eich plentyn. 

Bydd copïau o'r holl gyngor ac adroddiadau a ddaeth i law fel rhan o'r asesiad statudol yn cael eu hanfon atoch chi gyda'r nodyn yn lle datganiad.

Cysylltu 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â'r cydlynydd AAA yn ysgol eich plentyn neu dîm cynhwysiant addysg Cyngor Dinas Casnewydd.