Asesiad AAA

Gall asesiad statudol gael ei gynnal os yw'n ymddangos nad yw'ch plentyn yn gwneud cynnydd neu mae arno angen help ychwanegol na all yr ysgol ei gynnig. 

Bydd asesiad statudol yn darganfod beth yw anghenion addysgol arbennig (AAA) eich plentyn a pha gymorth y mae ar eich plentyn ei angen.

Fel arfer, mae'r broses yn cymryd 26 wythnos i'w chwblhau.  

Gallwch chi ofyn am asesiad statudol o'ch plentyn a gall ysgol eich plentyn ofyn hefyd. 

Cewch wybod o fewn chwe wythnos os bydd asesiad yn cael ei gynnal.

Yn ystod asesiad statudol

Gofynnir i chi a'ch plentyn am eich barn, yn ogystal â phobl eraill sy'n adnabod eich plentyn, fel yr ysgol, eich meddyg ac unrhyw un arall a allai helpu i roi darlun eglur o anghenion eich plentyn. 

Mae gan y cyngor ddeg wythnos i gasglu'r holl wybodaeth a phenderfynu p'un ai cyhoeddi Datganiad o Anghenion Addysgol Arbennig neu Nodyn yn Lle Datganiad. 

Pan fydd yr holl dystiolaeth wedi dod i law, bydd y Panel AAA yn ystyried y dystiolaeth yn ofalus cyn gwneud argymhelliad.

Os penderfynir y dylid ysgrifennu Datganiad, cewch gopi o'r datganiad arfaethedig o fewn pythefnos o wneud y penderfyniad.

Hefyd, cewch gopi o'r dystiolaeth a gasglwyd yn ystod yr asesiad.

Os penderfynir na ddylid ysgrifennu Datganiad, anfonir Nodyn yn lle Datganiad atoch chi yn esbonio pam na wnaed Datganiad a sut y dylai anghenion eich plentyn gael eu bodloni yn yr ysgol neu drwy wasanaethau eraill y ceir mynediad atynt drwy'r ysgol.

Cysylltu

Am ragor o help, cysylltwch â'r cydlynydd anghenion addysgol arbennig (CydAAA) yn ysgol eich plentyn neu'r tîm cynhwysiant addysg yng Nghyngor Dinas Casnewydd