Nodyn yn lle Datganiad

 Mae Nodyn yn lle Datganiad yn ddogfen a ysgrifennwyd yn lle Datganiad o anghenion addysgol arbennig (AAA) ac nid yw'n ddogfen gyfreithiol.

Os bydd y cyngor yn penderfynu y gellir diwallu anghenion eich plentyn gyda'r cymorth a ddarperir gan yr ysgol, bydd Nodyn yn lle Datganiad yn cael ei gyflwyno a fydd yn:

•disgrifio anghenion addysgol eich plentyn

•rhoi rhesymau pam nad yw Datganiad wedi'i ysgrifennu

•awgrymu sut y gallai'r ysgol ddiwallu anghenion eich plentyn

•disgrifio anghenion eraill eich plentyn 

Bydd copïau o'r holl gyngor ac adroddiadau a dderbynnir fel rhan o'r asesiad statudol yn cael eu hanfon atoch gyda'r Nodyn yn lle Datganiad.

 

Help a chymorth 

Os ydych chi'n credu bod y penderfyniad i gyflwyno Nodyn yn lle Datganiad yn anghywir, cysylltwch â ni isod. 

Bydd yr ysgol hefyd yn gallu rhoi cymorth a chefnogaeth. 

Mae SNAP Cymru yn darparu gwasanaeth partneriaeth rhieni annibynnol. 

Mae gennych yr hawl i apelio yn erbyn y penderfyniad hwn i Dribiwnlys Addysgol Arbennig Cymru

 

Cyswllt 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â'r cydlynydd AAA yn ysgol eich plentyn neu anfonwch e-bost at inclusion.enquiries@newport.gov.uk a bydd y tîm cynhwysiant addysg yn cysylltu â chi.