Os na allwn gytuno

 Os nad ydych yn hapus â'r ddarpariaeth a wneir ar gyfer eich plentyn, dylech

•siarad â chydlynydd AAA yr ysgol cyn gynted â phosibl

•rhannu’r wybodaeth am eich plentyn gyda'r ysgol a gweithwyr proffesiynol eraill sy'n gysylltiedig

•mynychu unrhyw gyfarfodydd i drafod eich plentyn

•cadw mewn cysylltiad â'ch swyddog a enwir yn y cyngor 

Gall SNAP Cymru gynnig cyngor annibynnol.

 

Gwasanaeth datrys anghytundeb

 Os na allwn ddod i gytundeb, gall y gwasanaeth datrys anghytundeb annibynnol ac am ddim helpu drwy benodi cyfryngwr i gyfarfod â rhieni, ysgolion a staff y cyngor. 

Bydd y cyfryngwr yn gwrando ar bob parti i ddeall beth sydd wedi bod yn digwydd a cheisio dod o hyd i ddatrysiad ymarferol.

 

Tribiwnlys AAA Cymru 

Os ydych yn dal yn anhapus gallwch apelio i Dribiwnlys AAA annibynnol Cymru os:

•yw’r cyngor yn gwrthod cynnal asesiad statudol o'ch plentyn, oni bai bod asesiad wedi'i gynnal yn ystod y chwe mis diwethaf

•yw’r cyngor yn gwrthod gwneud datganiad ar ôl asesiad statudol

•ydych yn anghytuno â Rhan 2, 3 neu 4 o Ddatganiad eich plentyn pan gaiff ei wneud gyntaf neu newidiadau diweddarach

•yw'r cyngor yn gwrthod cynnal ailasesiad statudol

•yw'r cyngor yn penderfynu atal Datganiad sy'n bodoli eisoes 

Mae'n rhaid gwneud apêl o fewn dau fis i benderfyniad y cyngor. 

Dylech gysylltu â'ch swyddog a enwir os penderfynwch apelio.

 

Darllen ynghylch gwneud apêl (pdf) 

Darllen ynghylch gwneud hawliad i'r Tribiwnlys AAA (pdf)

 

Cyswllt 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â'r Cydlynydd AAA yn ysgol eich plentyn neu anfonwch e-bost at inclusion.enquiries@newport.gov.uk a bydd y tîm cynhwysiant addysg yn cysylltu â chi.