Sut y gall yr ysgol helpu

 Rhaid i ysgol neu leoliad blynyddoedd cynnar eich plentyn ddweud wrthych a yw'n credu bod gan eich plentyn anghenion addysgol arbennig - gelwir hyn yn gweithredu yn y blynyddoedd cynnar neu gweithredu gan yr ysgol.

 Bydd athro/athrawes eich plentyn neu gydlynydd AAA yr ysgol neu'r lleoliad blynyddoedd cynnar yn siarad â chi ac â phobl eraill sy'n gweithio gyda'ch plentyn ac yn trafod gyda chi pa gymorth ychwanegol neu wahanol sydd ei angen. 

Bydd Cynllun Addysg Unigol (CAU) yn cael ei roi ar waith gyda gwybodaeth yn cynnwys:

• yr hyn y mae angen i'ch plentyn ei ddysgu

• sut y caiff hyn ei addysgu

• pwy fydd yn helpu

• pryd y bydd y CAU yn cael ei adolygu. 

Bydd ysgol neu leoliad blynyddoedd cynnar eich plentyn yn trafod y CAU gyda chi a bydd yn cael ei adolygu o leiaf ddwywaith y flwyddyn ac yn ddelfrydol bob tymor. 

Gweithredu a mwy 

Os oes pryderon am y cynnydd y mae eich plentyn yn ei wneud, bydd y cydlynydd AAA yn yr ysgol neu'r lleoliad blynyddoedd cynnar, ar ôl trafod â chi, yn gofyn am gyngor pellach. 

Bydd CAU newydd yn seiliedig ar y cyngor ychwanegol yn cael ei roi ar waith a byddwch yn cael gwybod am gynnydd. 

Bydd unrhyw gynllun gweithredu yn parhau hyd nes na fydd ei angen mwyach neu os ystyrir cais am asesiad statudol. 

Cyswllt 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â'r cydlynydd AAA yn ysgol eich plentyn neu anfonwch e-bost at inclusion.enquiries@newport.gov.uk a bydd y tîm cynhwysiant addysg yn cysylltu â chi.