Trwydded Chaperone

Os bydd plentyn yn cymryd rhan mewn perfformiadau cyhoeddus, gweithio ar deledu, ffilm, gwaith modelu sy’n talu neu mewn gweithgareddau chwaraeon mae gofyniad cyfreithiol i gael hebryngwr cymeradwy oni bai fo rhiant, gwarcheidwad cyfreithiol neu men rhai amgylchiadau, athro, yn bresennol.

Rhaid i hebryngwr aros gyda’r plentyn a’u cadw mewn golwg tra’u bod yn perfformio.

Prif ddyletswyddau’r hebryngwr yw sicrhau fod y plentyn wedi ei oruchwylio’n gywir ac yn cael prydau, gorffwys a hamdden digonol.

Rhaid i hebryngwyr sicrhau fod cyfleusterau newid addas wedi eu darparu, gydag ystafelloedd ar wahan i fechgyn a merched dros 5 oed.

Gall hebryngwr oruchwylio hyd at 12 o blant ond gellir cytuno ar nifer llai oherwydd gofynion y perfformiad, neu oedran, rhyw neu anghenion arbennig y plant. 

Hyfforddiant

Mae rhaid i unrhyw un sydd angen trwydded hebryngwr gwblhau cwrs hyfforddiant yr NSPCC Amddiffyn Plant mewn Adloniant – hyfforddiant i hebryngwyr (Saesneg). Mae ffi’r cwrs hwn i’w gweld ar wefan yr NSPCC.

Y Broses Ymgeisio

Caiff trwyddedau hebrwng eu rheoleiddio dan Ddeddf Plant a Phobl Ifanc 1933/63 a Rheoliadau Plant (Perfformiadau a Gweithgareddau) (Cymru) 2015.

Yng Nghasnewydd, mae’r broses ymgeisio yn golygu:

  • ffurflen gais wedi ei chwblhau
  • un ffotograff maint pasbort
  • cyfweliad
  • Argymhellion boddhaol gan ddau ganolwr
  • Tystysgrif Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd GDG / SCT) uwch
  • mynychu hyfforddiant ar amddiffyn plant

Lawrlwytho furflen gais Cymeradwyo Hebryngwr (pdf)

Llenwch a chwblhewch y ffurflen ynghyd a ffotograff diweddar maint pasbort a dwy ddogfen o blith pob un o’r grwpiau canlynol:

Grwp 1:

Dylai un o’r rhain fod yn prawf adnabod ffotograffig: pasbort, trwydded yrru, tystysgrif geni, datganiad P45 / P60, tystysgrif briodas neu unrhyw dystysgrif cofrestriad proffesiynol.  

Os na allwch ddarparu tystiolaeth ar ffurf llun, dewch â thri o'r dogfennau uchod.

Grwp 2:

Bil cyfleustodau diweddar, datganiad banc, datganiad yswiriant, datganiad cerdyn credyd neu ddatganiad morgais o’r 3 mis diwethaf.

Unwaith y caiff y cais ei dderbyn byddwn yn gofyn am Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd GDG i gael ei e-bostio atoch a bydd gofyn i chi gofrestru - gall hyn gymryd hyd at chwe wythnos i’w brosesu. Sylwch y bydd ffi o £6 yn daladwy.

Unwaith i’r gwiriadau GDG a’r geirdaon gael eu cymeradwyo byddwn yn eich ffonio i drefnu dyddiad cyfweld yn y Ganolfan Ddinesig a byddwn yn cadarnhau hyn trwy lythyr.

Byddwch yn derbyn y drwydded fel rheol wedi’r cyfweliad a bydd yn para am flwyddyn.

Bydd modd i chi adnewyddu’r drwydded ddwywaith os byddwch yn cysylltu a ni i wneud hyn cyn iddo ddirwyn i ben, wedi’r ail adnewyddiad bydd gofyn i chi fynd drwy’r broses ymgeisio unwaith yn rhagor.  

TRA110933 07/11/2019