Jubilee Park school consultation

Diweddariad mis Mehefin 2017

Darllenwch ddiweddariad gan y pennaeth (pdf) ynglŷn â threfniadau cytunedig i gefnogi agor Ysgol Gynradd Parc Jiwbilî ym mis Medi 2017. 

Diweddariad mis Mai 2017

Mae’r cynnig hwn wedi cael ei gymeradwyo’n derfynol a bydd yr ysgol yn agor ym mis Medi 2017.

Diweddariad mis Ionawr 2017

Ymgynghorodd Gyngor Dinas Casnewydd ar gynnig:

I sefydlu ysgol gynradd newydd yng Nghasnewydd ar gyfer disgyblion rhwng 3 ac 11 oed, ar ddatblygiad tai Parc Jiwbilî, o fis Medi 2017 ymlaen.

Lawrlwytho’r Adroddiad i Aelod y Cabinet ar gyfer Addysg a Phobl Ifanc (pdf)

Lawrlwytho’r Atodlen Benderfyniad gysylltiedig(pdf)

Lawrlwytho’r Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb a Thegwch (pdf)

Ymgynghoriad

15 Tachwedd 2016 - 2 Ionawr 2017

Roedd y broses ymgynghori’n gyfle i bobl gael gwybodaeth am y cynnig, gofyn cwestiynau a gwneud sylwadau a fydd yn cael eu cofnodi a’u crynhoi mewn adroddiad ymgynghori a gyhoeddir yma ac a ystyrir pan fydd y Cyngor yn gwneud penderfyniad.

Cynhaliwyd dwy sesiwn galw heibio ar gyfer y rhai hynny y byddai’r cynnig yn effeithio arnynt yn fwyaf uniongyrchol, lle’r oedd swyddogion y cyngor wrth law i esbonio’r cynigion yn fanylach ac ateb unrhyw gwestiynau:

Lleoliad

Dyddiad ac amser

Canolfan Rivermead, Fuscia Way, Tŷ-du, Casnewydd, NP10 9LD

Dydd Iau 24 Tachwedd 2016, 3.30pm – 6pm  

Ystafell Bwyllgor 7, y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd, NP20 4UR

Dydd Gwener 25 Tachwedd 2016, 9am – 11.30am

Lawrlwytho’r ddogfen ymgynghori ffurfiol (pdf)

Lawrlwytho’r fersiwn gryno o’r ddogfen ymgynghori mewn iaith pob dydd (pdf)

Roedd ffurflen ymgynghori (pdf) ar gael yn y sesiynau galw heibio.

Bydd ymatebion i’r ymgynghoriad hwn yn cael eu cyfrif fel sylwadau anffafriol yn hytrach na gwrthwynebiadau i’r cynnig.

Gellir cofrestru gwrthwynebiadau i gynnig dim ond ar ôl i hysbysiad statudol gael ei gyhoeddi, sef ail gam y cynnig.

Daeth yr ymgynghoriad hwn i ben ganol nos, dydd Llun 2 Ionawr 2017. 

Y cynnig

Mae’r cynnig yn ymwneud â sefydlu ysgol gynradd cyfrwng Saesneg newydd a gynhelir gan y gymuned yn natblygiad tai Parc Jiwbilî i ddarparu addysg ar gyfer plant rhwng 3 ac 11 oed.

Bydd gan yr ysgol newydd nifer derbyn cyhoeddedig o 45 ar gyfer y grwpiau Derbyn i Flwyddyn 6, yn ogystal â dosbarth meithrin â 24 lle a fydd yn darparu ar gyfer uchafswm o 48 o blant yn ystod y sesiwn fore a’r sesiwn brynhawn.

Yn ogystal, bydd gan yr ysgol newydd ddosbarth penodol i gynorthwyo disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol.

Bydd yr ysgol newydd yn cael ei sefydlu ar sail ysgol sy’n tyfu i gefnogi datblygiad Parc Jiwbilî sy’n tyfu.  

Adroddiad ymgynghori

Pan ddaeth y cyfnod ymgynghori ffurfiol i ben, paratowyd adroddiad ymgynghori a oedd yn crynhoi’r materion a’r pwyntiau a godwyd ac yn cynnwys rhestr o gwestiynau cyffredin ynglŷn â’r cynnig.

Lawrlwytho adroddiad ymgynghori Parc Jiwbilî (pdf) 

Cam Hysbysiad Statudol

Mae Aelod Cabinet y cyngor ar gyfer Addysg a Phobl Ifanc wedi ystyried y safbwyntiau a’r ymatebion a gafwyd yn ystod y broses ymgynghori ffurfiol, ac wedi penderfynu symud ymlaen â’r cynnig.

Lawrlwytho’r Adroddiad i Aelod y Cabinet ar gyfer Addysg a Phobl Ifanc (pdf)

Lawrlwytho’r Atodlen Benderfyniad gysylltiedig (pdf)

Lawrlwytho’r Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb a Thegwch (pdf)

Cyhoeddwyd Hysbysiad Statudol  (pdf) ar 8 Chwefror 2017 am gyfnod o 28 niwrnod yn dilyn y dyddiad cyhoeddi hwn.

Penderfyniad terfynol

Mae’r broses ymgynghori statudol lawn ar gynnig y cyngor i sefydlu ysgol gynradd newydd yn natblygiad Parc Jiwbilî wedi dod i ben.

Mae’r broses hon wedi mynd trwy gam yr hysbysiad statudol heb wrthwynebiad, ac mae Aelod y Cabinet ar gyfer Addysg a Phobl Ifanc wedi gwneud penderfyniad terfynol i weithredu’r cynnig. 

Lawrlwytho’r Adroddiad i Aelod y Cabinet ar gyfer Addysg a Phobl Ifanc (pdf)

Lawrlwytho’r Atodlen Benderfyniad gysylltiedig  (pdf)  

Lawrlwytho’r Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb a Thegwch (pdf)

Lawrlwytho’r llythyr hysbysiad o benderfyniad terfynol (pdf)