Cynllunio Addysg Gymraeg yng Nghasnewydd

Ar hyn o bryd mae'r cyngor yn ymgynghori ar Gynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg newydd (2022-2032) a fydd, os caiff ei gymeradwyo, yn dod i rym ym mis Medi 2022.

Darllenwch fwy


 

Mae Fforwm Addysg Gymraeg (FfAG) Casnewydd yn bartneriaeth rhwng Cyngor Dinas Casnewydd, ei ysgolion a gynhelir a sefydliadau partner eraill sydd â diddordeb mewn addysg Gymraeg yng Nghasnewydd.

Mae’r grŵp yn cefnogi’r gwaith o weithredu Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg (pdf) Casnewydd.  

Lawrlwythwch Adroddiad Adolygiad Blynyddol Cynllun Strategol Y Gymraeg Mewn Addysg (pdf)

Lawrlwythwch lythyr Llywodraeth Cymru yn cymeradwyo Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg Casnewydd (pdf)

Lawrlwythwych cylch gorchwyl y FfAG (pdf)

Aelodau y Fforwm Addysg Gymraeg

Mae aelodau o’r FfAG yn cynnwys:

Yn ogystal â’r FfAG, mae is-grŵp Hyrwyddo’r Gymraeg ym maes Addysg sy’n edrych ar ffyrdd y caiff addysg CC ei hyrwyddo a sut y gellir ennyn galw.

Mae’r ddau grŵp yn gweithio tuag at dargedau wedi’u hamlinellu yn Strategaeth Cymraeg Pum Mlynedd Cyngor Dinas Casnewydd (pdf)

Mae FfAG Casnewydd yn adrodd i FfAG Rhanbarthol De-ddwyrain Cymru sy’n cynnwys cynghorau Casnewydd, Caerffili, Torfaen, Blaenau Gwent a Sir Fynwy a’u his-grwpiau.

Darllenwch dudalen yr ymgyrch Bod yn Ddwyieithog am fwy o wybodaeth am addysg cyfrwng Cymraeg i bawb. 

Cyswllt

Ebostiwcheducation.business@newport.gov.uk am fwy o wybodaeth