Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg 2022-2032

Fel rhan o fenter Cymraeg 2050, mae Llywodraeth Cymru am gael 1 miliwn o siaradwyr Cymraeg yng Nghymru erbyn 2050

Er mwyn cyrraedd y targed hwn mae'r cyngor am gynyddu nifer y disgyblion sy'n dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Ar hyn o bryd mae'r cyngor yn ymgynghori ar Gynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg newydd (2022-2032) a fydd, os caiff ei gymeradwyo, yn dod i rym ym mis Medi 2022.

Mae'r cynllun 10 mlynedd yn uchelgeisiol ac yn dangos ymrwymiad Casnewydd i ehangu ac ymgorffori defnydd o'r Gymraeg ar draws y ddinas.

 

Rhedodd yr ymgynghoriad o 27/09/2021 i 22/11/2021

Gellir lawrlwytho'r dogfennau ymgynghori isod:

Gweld y Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg 2022-2032 (pdf)

Gweld y fersiwn fyrrach o'r cynllun sydd hefyd yn addas i blant a phobl ifanc (pdf)

Gweld y crynodeb gweithredol (pdf)

Lawrlwytho’r Asesiad o’r Effaith ar Degwch a Chydraddoldeb (pdf)

Adroddiad ymgynghori

Adolygwyd yr ymatebion i'r ymgynghoriad ac maent wedi'u crynhoi mewn adroddiad ymgynghroi ac mae wedi llwyio man newidiadau i'r ddogfen.

Beth sy’n digwydd nesaf?

Aethpwyd â’r cynllun i gabinet y Cyngor a’i gymeradwyo ym mis Ionawr 2022.

Cyflwynwyd y cynllun yn ffurfiol i Lywodraeth Cymru ym mis Ionawr 2022.

Mae'r cyngor yn aros am adborth ar hyn o bryd a gall Gweinidogion Cymru:

  • gymeradwyo'r cynllun fel y'i cyflwynwyd,
  • cymeradwyo'r cynllun gydag addasiadau, neu
  • wrthod y cynllun a pharatoi cynllun arall sydd i'w drin fel cynllun cymeradwy'r awdurdod

Bydd y cynllun a gymeradwywyd yn rhedeg o fis Medi 2022 tan fis Awst 2032.

Os oes gennych ymholiadau, e-bostiwch school.reorg@newport.gov.uk neu ffoniwch 01633 656656 a gofynnwch am y Swyddog Trawsnewid Addysg.