Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg 2022-2032

Fel rhan o fenter Cymraeg 2050, mae Llywodraeth Cymru am gael 1 miliwn o siaradwyr Cymraeg yng Nghymru erbyn 2050

Er mwyn cyrraedd y targed hwn mae'r cyngor am gynyddu nifer y disgyblion sy'n dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Ar hyn o bryd mae'r cyngor yn ymgynghori ar Gynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg newydd (2022-2032) a fydd, os caiff ei gymeradwyo, yn dod i rym ym mis Medi 2022.

Mae'r cynllun 10 mlynedd yn uchelgeisiol ac yn dangos ymrwymiad Casnewydd i ehangu ac ymgorffori defnydd o'r Gymraeg ar draws y ddinas.

 

Cynhelir yr ymgynghoriad o 27/09/2021 i 22/11/2021

Byddem wrth ein bodd yn clywed eich barn ar ein Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg drafft.

Gweld y Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg 2022-2032 (pdf)

Gweld y fersiwn fyrrach o'r cynllun sydd hefyd yn addas i blant a phobl ifanc (pdf)

Gweld y crynodeb gweithredol (pdf)

Lawrlwytho’r Asesiad o’r Effaith ar Degwch a Chydraddoldeb (pdf)

Dweud eich dweud ar y Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg

Ffyrdd eraill o ddweud eich dweud:

  • Defnyddiwch y profforma a'r e-bost school.reorg@newport.gov.uk  
  • cyflwynwch ymateb yn ysgrifenedig i’r Swyddog Trawsnewid Addysg, Ystafell 425w, Y Ganolfan Ddinesig, Godfrey Road, Casnewydd, NP20 4UR.

Beth sy’n digwydd nesaf?

Ar ddiwedd y cyfnod ymgynghori, bydd yr ymatebion yn llywio unrhyw newidiadau a wneir i'r cynllun.

Bydd y Fforwm Addysg Gymraeg yn cytuno ar y cynllun drafft terfynol ym mis Tachwedd 2021. Ar ddiwedd tymor yr hydref 2021, bydd y cynllun yn cael ei roi i Gabinet y Cyngor i'w gymeradwyo.

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno'r cynllun yn ffurfiol i Lywodraeth Cymru yw cyn 31 Ionawr 2022.

Yn dilyn y dyddiad hwn, gall Gweinidogion Cymru:

  • gymeradwyo'r cynllun fel y'i cyflwynwyd,
  • cymeradwyo'r cynllun gydag addasiadau, neu
  • wrthod y cynllun a pharatoi cynllun arall sydd i'w drin fel cynllun cymeradwy'r awdurdod

Bydd y cynllun a gymeradwywyd yn rhedeg o fis Medi 2022 tan fis Awst 2032.

 

Os oes gennych ymholiadau, e-bostiwch school.reorg@newport.gov.uk neu ffoniwch 01633 656656 a gofynnwch am y Swyddog Trawsnewid Addysg.