Cymorth synhwyraidd a chymorth cyfathrebu

SenCom

Mae’r timau yn SenCom yn darparu amrywiaeth eang o strategaethau cyngor ac ymyrraeth gan gynnwys dysgu. Rydym yn sefydliad sydd wedi ei ganoli ar y person ac mae ein lefelau ymyrraeth yn cyd-fynd ag anghenion newidiol plant a phobl ifanc unigol. 

Fe’n lleolir gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen ac rydym yn gweithio’n rhanbarthol ym Mlaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen gyda phlant a phobl ifanc, teuluoedd, ysgolion, colegau a lleoliadau’r blynyddoedd cynnar. 

Ein nod yw bod yn bartner gyda theuluoedd ac ysgolion i gynnwys plant yn llwyddiannus ym mhob agwedd o fywyd ysgol a sicrhau bod eu taith dysgu heb rwystrau i gynnydd.

Mae’r Gwasanaeth yn cynnwys tri thîm o dan arweiniad Pennaeth Gwasanaeth.

ComIT (Tîm Ymyrraeth Cyfathrebu)

Gwasanaeth yw ComIT sydd wedi ei sefydlu ar gyfer plant ag Anghenion Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu.

Nod ComIT yw diwallu anghenion ychwanegol plant a phobl ifanc sydd â diagnosis nad yw’n glinigol a phrif angen o Leferydd, Iaith a Chyfathrebu pan fo’r angen hynny’n effeithio’n ddifrifol ar ddysgu’r plentyn. Mae’r Tîm yn cynnwys Athrawon Cynghorol,  Therapydd Lleferydd ac Iaith a Chynorthwywyr Dysgu Arbenigol. 

Mae gan bob awdurdod Berson Proffesiynol Arweiniol enwebedig sy’n cydlynu gyda’r tîm ac yn nodi ysgolion a disgyblion priodol ar gyfer Ymyrraeth gan ComIT. Gall y tîm weithio’n unigol neu gyda grwpiau o blant gan ddefnyddio prosesau adnabod a chefnogaeth trylwyr. 

Sut mae cais am gefnogaeth yn cael ei wneud?

Mae ceisiadau i weithio gyda phlant yn cyrraedd ComIT trwy Gydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol yr ysgol.

Gwasanaeth Nam ar y Clyw

Gwasanaeth i gynorthwyo plant a phobl ifanc sydd â nam ar eu clyw i gyrraedd eu potensial yn llawn a chael y sgiliau angenrheidiol ar gyfer bywyd a chefnogi  cynhwysiant mewn ysgolion lleol yw’r Gwasanaeth Nam ar y Clyw. Mae’r tîm yn cynnwys Athrawon i’r Byddar a Chynorthwywyr Dysgu Arbenigol.

Mae’r Gwasanaeth Nam ar y Clyw yn defnyddio Fframwaith Cymhwyster y Bartneriaeth Genedlaethol Nam ar y Synhwyrau, teclyn ar gyfer Gwasanaethau Synhwyraidd sy’n ceisio llywio penderfyniadau wrth ddyrannu cefnogaeth i blant a phobl ifanc unigol. Mae cefnogaeth y gwasanaeth yn ddeinamig ac yn annog cysylltiadau agos â’r cartref, yr  ysgol ac asiantaethau eraill. Ein bwriad yw adeiladu gallu mewn ysgolion i ddiwallu anghenion disgyblion a rhoi cefnogaeth â ffocws mewn ymateb i anghenion newidiol plant a phobl ifanc.

Sut mae atgyfeiriad yn cael ei wneud?

Mae mwyafrif helaeth y plant yn cael eu hatgyfeirio gan Iechyd, serch hynny gallwn hefyd roi cyngor a chyfeirio rhieni neu bobl broffesiynol sydd â phryderon am glyw plentyn neu berson ifanc. Ar ôl atgyfeiriad, cysylltir â Chydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol yr ysgol i drafod y plentyn neu berson ifanc. Gellir trefnu ymweliad â’r ysgol i asesu’r disgybl a chasglu gwybodaeth bellach. 

Gwasanaeth Nam ar y Golwg

Bwriad y Gwasanaeth Nam ar y Golwg (GNG) yw sicrhau bod dewis yn cael ei gynnig i blant, pobl ifanc a rhieni/gofalwyr. Mae arbenigedd ac adnoddau ar gael i ysgolion i hwyluso mynediad cynhwysol llawn i ddysgu. Mae sgiliau byw’n annibynnol a mudoledd yn cael eu dysgu gan arbenigwyr cymhwysiad GNG. Sefydlir dulliau cydweithredol i gefnogi a diwallu pob angen.

Gall y GNG ddarparu amrywiaeth o wasanaethau mewn perthynas ag anghenion unigol. Rydym yn cydweithio gyda plant a phobl ifanc sydd â nam ar y golwg neu amlsynhwyraidd, rhieni, ysgolion, gwasanaethau addysgol/gyrfaoedd ac asiantaethau meddygol i fodloni anghenion unigol fel y’u nodir trwy’r broses asesu.

Sut caiff atgyfeiriad ei wneud?

Rydym yn croesawu ymholiadau at atgyfeiriadau gan unrhyw un sy’n ymwneud â phlant a phobl ifanc ac sydd â phryderon ynglŷn â nam ar y golwg neu amlsynhwyraidd posibl.

Cyswllt

Brecon House, William Brown Close, Parc Busnes Llantarnam, Cwmbrân, Torfaen NP44 3AB. 

E-bost: [email protected]

Ffôn: 01633 648888.