Opsiynau Strategol

Opsiynau Strategol

Yng ngham Opsiynau Strategol y broses, ymgysylltodd y Cyngor â'r holl bartïon â diddordeb wrth ystyried prif opsiynau'r cynllun. Y pwrpas ar y cam hwn oedd archwilio opsiynau a phennu cyfeiriad cyffredinol y cynllun. Ar ôl cwblhau’r cam hwn, gall y Cyngor symud ymlaen i'r gwaith manylach ar bolisïau a chynigion penodol.

Mae'r opsiynau'n cynnwys:

• Nifer y Tai

Darpariaeth Tai 

• Tai i Fyfyrwyr a Phobl Ifanc 

• Tai i Fyfyrwyr a Phobl Ifanc

• Datblygu Pentref

• Cyflogaeth

• Celtic Manor

• Maes Awyr

Mae manylion yr opsiynau ar gael yn yr Adroddiad ar Opsiynau Strategol.

Bydd dadansoddi'r sylwadau sy’n dod i law yn helpu'r Cyngor i baratoi Strategaeth a Ffefrir ar gyfer y cynllun.

Roedd yr Opsiynau Strategol yn rhan o broses ymgynghori chwe wythnos rhwng mis Mawrth a mis Mai 2009. Mae'r sylwadau a gafwyd yn ystod y cyfnod ymgynghori ar gael i'w gweld trwy'r ddolen ganlynol:

Ymateb i’r Ymgynghoriad ar yr Opsiynau Strategol

 Gallwch weld yr adroddiad sy'n nodi canlyniadau'r ymgynghoriad a gynhaliwyd ar yr Opsiynau Strategol ar gyfer y Cynllun Datblygu Lleol trwy'r ddolen ganlynol:

Adroddiad Aelod Cabinet: Ymateb i’r Ymgynghoriad ar yr Opsiynau Strategol

Mae angen i'r opsiynau fod o leiaf yn rhesymol o realistig, cyn belled ag y gellir eu hasesu yn y cam rhagarweiniol hwn cyn gwerthuso'n llawn. Ni fydd cynnwys unrhyw opsiwn yn awgrymu cymeradwyaeth y Cyngor, ond bydd yn rhan o'r broses o nodi ac asesu dewisiadau amgen gyda'r bwriad o ddewis opsiwn a ffefrir yn y pen draw gan ystyried gwybodaeth berthnasol a chanlyniadau’r ymgynghoriad. Bydd casglu tystiolaeth mewn perthynas ag opsiynau yn rhan bwysig o baratoi cynllun cadarn.

Bydd yr Opsiynau Strategol yn cael eu bwydo drwy'r Arfarniad Cynaliadwyedd gan ymgorffori Asesiad Amgylcheddol Strategol sy'n rhan bwysig o'r broses o baratoi'r cynllun.

Am fwy o wybodaeth, gweler Cytundeb Cyflawni y Cynllun, neu cysylltwch â'r Tîm Polisi Cynllunio ar 01633 656656, neu e-bostiwch [email protected]