Iechyd y Cyhoedd

Rhoi Gwybod am Niwsans Tai

Os ydych chi'n adnabod eiddo sydd: 

 phla o lygod, chwilod gwely, cocrotsis a gwiwerod

Cysylltwch â ni os yw'r eiddo yn cael ei rentu gan y byddwn yn helpu drwy ymweld â'r eiddo gan gasglu tystiolaeth o'r pla a byddwn yn cysylltu â'r landlord preifat i unioni hyn. Os nad yw'r landlord preifat yn cydymffurfio, gallwn gymryd camau ffurfiol. 

Os ydych yn berchen ar eich eiddo, rydym yn argymell eich bod yn cysylltu â chwmni rheoli plâu preifat i gael gwared ar y plâu. 

Os ydych o'r farn bod eiddo cyfagos yn denu neu'n porthi cnofilod oherwydd cynodiad, gordyfiant neu gadw unrhyw anifeiliaid, cysylltwch â ni. Bydd y tîm yn gosod blociau dangosydd nad ydynt yn wenwynig i asesu presenoldeb llygod.  Os yw'r blociau dangosydd yn cael eu cymryd/bwyta, mae hyn yn cael ei ddosbarthu fel dangosydd cadarnhaol o lygod. I’r gwrthwyneb os yw'r blociau dangosydd yn parhau heb eu cyffwrdd, ni fydd hyn yn dangos unrhyw bla llygod.

Budr a Ferminog

Mae'r rhain yn cael eu heintio gan fermin, wyau, larfa a phwpâu o bryfed neu barasitiaid, neu mewn cyflwr mor fudr neu afiach fel eu bod yn niweidiol i iechyd.

Nodweddir eiddo o'r fath yn aml gan groniad o ddeunydd a all wneud mynediad i safle yn anodd ac a allai beri risg corfforol neu dân i'r preswylwyr neu rai eiddo cyfagos. Cysylltwch â ni. Mae'n ddyletswydd arnom i ymdrin ag eiddo o'r fath o dan Adran 79 Deddf Diogelu'r Amgylchedd 1990 ac Adran 83 Deddf Iechyd y Cyhoedd 1936.

Byddwn yn ymweld â'r eiddo i benderfynu a oes angen cymryd camau gorfodi.  Bydd trafodaethau'n digwydd gyda'r perchennog/meddiannydd sy'n ceisio dod i gytundeb i gael gwared ar yr holl sbwriel, crynodi a/neu erthyglau ac i lanhau'r eiddo yn drylwyr.

Efallai y byddwn yn cysylltu â'r Gwasanaethau Cymdeithasol, Age Concern neu Care First ac ati i helpu a rhoi cymorth i'r deiliad a byddwn yn delio â’r mater mewn modd sensitif iawn.

Os nad yw'r perchennog/meddiannydd yn cydymffurfio gall y Cyngor gyflwyno hysbysiad ffurfiol sy'n ei gwneud yn ofynnol glanhau'r eiddo, pob eitem sbwriel a brwnt sy'n cael ei symud a'i gwaredu'n briodol Gwastraff ac Ailgylchu. Byddwn yn dilyn y Polisi Gorfodi Diogelu’r Cyhoedd (pdf).

Weithiau gall y Cyngor ymgymryd â'r gwaith adfer ei hun trwy ymgymryd â gwaith yn ddiofyn. Mae'r tâl yn cael ei anfonebu i berchennog yr eiddo neu gall fod yn dir cofrestredig. 

Yn agored i Dresmasu

Cysylltwch â ni os yw meddiannydd yn absennol dros dro o eiddo preswyl ac nad yw'r eiddo wedi'i sicrhau'n effeithiol yn erbyn mynediad heb awdurdod neu os yw'n debygol o ddod yn berygl i iechyd y cyhoedd. 

Byddwn yn ymweld â'r eiddo fel argyfwng a byddwn yn cyflwyno hysbysiad ffurfiol o dan Adran 29 Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1982. Mae angen 48 awr o rybudd ar ôl disgrifio'r gwaith arfaethedig oni bai bod angen eu gwneud ar unwaith neu os yw wedi bod yn amhosibl cysylltu â'r perchennog.

Bydd angen sicrhau'r eiddo a gallwn wneud gwaith yn ddiofyn lle bydd y Cyngor yn ymgymryd â'r gwaith ac yn codi tâl ar y perchennog. 

Os yw eiddo masnachol yn wag ac nad yw'n cael ei ddiogelu rhag mynediad heb awdurdod, cysylltwch â Rheoli Adeiladu

Baw cŵn, bwydo colomennod ac ysgarthion, carthion cyw iâr

Cysylltwch â ni os ydych chi'n ystyried bod carthion yn fwy na hynny ac os yw llygod yn bresennol neu'n cael eu denu neu gall eitemau letya lygod.

Mae Deddf Atal Difrod gan Blâu 1949, Adran 4 yn galluogi awdurdodau lleol i archwilio safleoedd preswyl ac mae'n ofynnol i berchnogion gadw eu heiddo yn rhydd rhag fermin.

Mae'r Ddeddf yn gosod rhwymedigaeth ar berchnogion neu feddianwyr i reoli llygod mawr a llygod ar eu heiddo ac i roi gwybod i awdurdodau lleol am blâu. Gallai’r tîm osod blociau dangosydd nad ydynt yn wenwynig i asesu presenoldeb llygod. 

Os yw'r blociau dangosydd yn cael eu cymryd/bwyta, mae hyn yn cael ei ddosbarthu fel dangosydd cadarnhaol o lygod. I’r gwrthwyneb os yw'r blociau dangosydd yn parhau heb eu cyffwrdd, ni fydd hyn yn dangos unrhyw bla llygod.

Eitemau Miniog / Nodwyddau

Os yw Eitemau Miniog/Nodwyddau yn bresennol ar dir preifat y mae gan y cyhoedd fynediad parod iddo (heb dresmasu bwriadol) cysylltwch â ni fel y gallwn ni helpu.

Mae gweithdrefnau gorfodi ar gael pan fo camau anffurfiol yn aflwyddiannus neu'n amhriodol.

Lawrlwythwch y Polisi gorfodi diogelu'r cyhoedd (pdf)

Gwneud cais am drwydded datgladdu

Dylid gwneud cais am drwydded i symud gweddillion dynol o'r ddaear.

'Datgladdu' yw cael gwared o ddaear gweddillion bod dynol, naill ai ar ffurf corff neu olion amlosgedig. Efallai y bydd angen i chi waredu gweddillion dynol i:

  • Symud corff o'r bedd gwreiddiol i fedd newydd
  • Dyfnhau bedd presennol ar gyfer claddedigaeth bellach
  • Anfonwch hwy i'w amlosgi

Sut i wneud cais

Lawrlwythwch a llenwch y ffurflen gais am drwydded i gael gwared ar weddillion claddedig (gan gynnwys gweddillion amlosgedig).

Bydd gofyn i chi gael llofnod unrhyw berthnasau agos, perchennog y llain bedd a'r awdurdod claddu. Dylid dychwelyd y ffurflen gais i [email protected] a fydd yn cael ei phrosesu ac yn cael ei hanfon at Mynwentydd.

Bydd Tai Iechyd yr Amgylchedd yn cael gwybod wrth i ni fynychu ar y cyd â mynwentydd ar y diwrnod i sicrhau bod iechyd y cyhoedd yn cael ei gynnal.