Cynllun Prydlesu'r Sector Preifat

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn gweithredu Cynllun Prydlesu'r Sector Preifat.  Defnyddir eiddo a brydlesir o dan y cynllun fel llety dros dro ar gyfer aelwydydd digartref.

Mae'r cynllun yn cynnig cyfle i landlordiaid brydlesu eu heiddo i'r Cyngor am o leiaf 18 mis ar rent gwarantedig a delir bob chwarter ymlaen llaw, p'un a yw'r eiddo wedi'i feddiannu ai peidio.

Bydd ein tîm rheoli tenantiaeth penodedig yn rheoli'r eiddo, yn cynnal archwiliadau eiddo rheolaidd, yn delio ag unrhyw atgyweiriadau o ddydd i ddydd ac yn sicrhau ei fod yn cael ei ddychwelyd atoch ar ddiwedd y brydles mewn cyflwr rhesymol, heb unrhyw ôl traul.  

Ni fydd angen i chi dalu'r dreth gyngor ar yr eiddo yn ystod cyfnod y brydles ac ni fyddwch yn gyfrifol am filiau cyfleustodau.

Eiddo

Ar hyn o bryd, rydym yn chwilio am eiddo hunangynhwysol, 1 ystafell wely ar gyfer pobl sengl neu gyplau.  Yr eiddo delfrydol yw fflat llawr gwaelod, wedi'i hadeiladu'n bwrpasol yn hytrach nag wedi’i throsi, gyda sgôr Tystysgrif Perfformiad Ynni o D neu uwch a dim cyfrifoldeb am ardaloedd a rennir.

Nodwch, os oes gennych forgais ar yr eiddo bydd angen i chi wirio unrhyw ofynion sydd gan eich cwmni morgais a bydd angen yswiriant landlordiaid arnoch.

Manylion Cyswllt

Os ydych yn berchen ar eiddo sy'n bodloni'r meini prawf uchod, ac yr hoffech drafod y posibilrwydd o brydles i'r cyngor, cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth drwy e-bostio Housing.Strategy@newport.gov.uk neu cysylltwch â Chyngor Dinas Casnewydd a gofynnwch am y Tîm Strategaeth a Chyflawni Tai.