Niwsans Statudol Tai

Niwsans statudol Tai Iechyd yr Amgylchedd

Os ydych chi'n cael problemau gyda:

  • Lleithder a achosir gan eiddo cyfagos
  • Niwsans difrifol o ysgarthion anifeiliaid mewn eiddo cyfagos lle mae tir wedi'i orchuddio'n llwyr â baw e.e. gan gŵn, ieir, colomennod, bwydo adar neu wiwerod
  • Ffliw boeler yn chwythu o eiddo cyfagos i'ch cartref
  • Eich gwres mewn eiddo rhent preifat yn ddiffygiol a ddim yn gweithio, sy'n golygu nad oes gennych ddŵr poeth na gwres
  • Eich landlord yn datgysylltu gwasanaethau – nwy, trydan, dŵr
  • Draenio diffygiol sy'n achosi i garthffosiaeth ollwng ym mhobman
  • Crynodiadau sy'n cwmpasu gardd gyfan eiddo
  • Llygod yn bresennol mewn eiddo rhentu preifat sy'n cyflwyno pla mawr
  • Insiwleiddio rhwng anheddau diffygiol ac annigonol i ganiatáu i sŵn annerbyniol gael ei drosglwyddo i chi y tu mewn i'ch eiddo
  • Eich cymydog yn bwydo adar sy'n denu llygod sy'n cyflwyno pla difrifol

Gallwch gymryd camau gan gynnwys adrodd i Gyngor Dinas Casnewydd.

Rhoi gwybod am niwsans tai

Mae manylion am sut i gysylltu â ni ar ein tudalen cyswllt

Cyn cwyno, dylech siarad â'r person neu'r landlord preifat sy'n achosi'r niwsans oherwydd efallai na fyddant yn sylweddoli a byddant yn aml am helpu.

Rhoi gwybod am Niwsans Iechyd yr Amgylchedd Tai 

Mae ein tudalen 'sut rydym yn delio â cheisiadau niwsans tai iechyd amgylcheddol yn dweud wrthych beth fydd yn digwydd os/ar ôl i chi roi gwybod am niwsans. 

Gallwch hefyd fynd i’n tudalen 'Sut i atal niwsans tai' am awgrymiadau ar sut i geisio osgoi problemau rhag datblygu.