Amgylcheddol

Os byddwch yn nodi croniadau o wastraff neu ordyfiant ar dir preifat (gan gynnwys gerddi/blaengyrtiau/ iardiau cefn eiddo preswyl a masnachol), cysylltwch â ni

Bydd tîm Tai Iechyd yr Amgylchedd yn cysylltu i drafod yr achos. Yna bydd yn trefnu i ymweld i asesu'r sefyllfa a bydd yn tynnu lluniau. Weithiau gyda chroniadau o'r fath neu ordyfiant gall adeiladau yr effeithir arnynt o'r fath ddenu neu gael plâu chnofilod.

Bydd y tîm yn gosod blociau dangosydd nad ydynt yn wenwynig i asesu presenoldeb llygod. Os yw'r blociau dangosydd yn cael eu cymryd/bwyta, mae hyn yn cael ei ystyried yn ddangosydd cadarnhaol o lygod.  I’r gwrthwyneb os yw'r blociau dangosydd yn parhau heb eu cyffwrdd, ni fydd hyn yn dangos unrhyw bla llygod. Bydd y swyddog yn asesu:

  • Pa groniadau sy'n bresennol / pa ordyfiant sy'n bresennol 
  • P'un a yw croniadau'n anadweithiol neu'n adweithiol
  • Maint y croniadau / gordyfiant
  • Lleoliad y croniadau / gordyfiant
  • P'un a yw tystiolaeth yn bresennol gan bwy y cafodd y casgliad ei adael
  • P’un a fydd croniadau / gordyfiant yn denu cnofilod 
  • P'un a fydd croniadau / gordyfiant yn darparu gwely i gnofilod

Byddwn yn cysylltu â pherchennog yr eiddo sy'n gyfrifol am gael gwared ar y croniadau / gordyfiant ar dir preifat (gan gynnwys gerddi/blaengyrtiau / iardiau cefn eiddo preswyl a masnachol).

Byddant yn gofyn am waredu’r croniadau / torri'n ôl, tynnu a gwaredu'r gordyfiant trwy Wastraff ac Ailgylchu.

Os yw'r perchennog yn dymuno ac yn ymwybodol o ddeiliaid contractau blaenorol neu bresennol sydd wedi cael gwared ar y croniad, efallai y byddant yn gallu cyflwyno achos Sifil. Cwyn swyddogol, gan berson neu gwmni mewn llys yn erbyn person arall yr honnir ei fod wedi gwneud rhywbeth i’w niweidio, yr ymdrinnir â hi gan y barnwr. Os ydych yn dymuno cyflwyno achos Sifil, rydym yn argymell eich bod yn cysylltu â chyfreithiwr preifat. 

Os nad yw'r perchennog yn cydymffurfio, gall Swyddogion weithredu o dan Ddeddf Diogelu'r Amgylchedd 1990, Adran 80 neu Ddeddf Atal Difrod gan Blâu 1990, Adran 4. 

Os yw Eitemau Miniog/Nodwyddau yn bresennol ar dir preifat y mae gan y cyhoedd fynediad parod iddo (heb dresmasu bwriadol) cysylltwch â ni fel y gallwn ni helpu.

Mae gweithdrefnau gorfodi ar gael pan fo camau anffurfiol yn aflwyddiannus neu'n amhriodol.

Lawrlwythwch y Polisi Gorfodi Diogelu'r Cyhoedd (pdf)