Old Barn Inn

Old-Barn-Room

Mae tafarn yr Old Barn Inn wedi ei leoli yng nghefn gwlad.

Dyma’r lle delfrydol i’r rheiny sydd eisiau ymweld â mynyddoedd, afonydd a llynnoedd hyfryd De Cymru. Mae yna nifer o gyrsiau golff a chyfleusterau hamdden gerllaw, gan gynnwys Gwesty’r Celtic Manor, lle cynhaliwyd Cwpan Ryder 2010.

Mae’r ystafelloedd, sydd wedi eu hadnewyddu’n ddiweddar, yn cydweddu â’r dafarn a’r bwyty gwledig. 

Mae’r eiddo’n cynnwys ystafell gyfarfod a chyfleusterau cynadledda preifat, ac mae brecwast Cymreig llawn ar gael i breswylwyr.

Mae’r ystafelloedd a’r switiau en-suite unigryw wedi’u haddurno mewn arddull fodern a’r gwelyau wedi’u gorchuddio gan lieiniau cotwm Eifftiaidd, tra bod gan Swît Penhow falconi a theledu yn yr ystafell ymolchi.

Mae gan yr Old Barn Inn bum ystafell wely ddwbl / gyda dau wely, 8 ystafell wely ddwbl (sy’n gallu cael eu defnyddio fel ystafelloedd sengl), un swît sylfaenol ac un swît briodasol (Swît Penhow).

The Old Barn Inn

Magor Road
Llanmartin
Casnewydd 
NP18 2EB

Ffôn: +44 (0)1633 413382
Ffacs: +44 (0)1633 412804
E-bost: [email protected] 
Gwefan: www.theoldbarninn.com

Trwydded gweini alcohol

Parcio preifat

Ystafelloedd en-suite

Darparwn ar gyfer anghenion dietegol arbennig

Croesewir plant

Gardd

Ystafelloedd ar y llawr gwaelod

Arhosfan bws gerllaw

Teledu yn yr ystafell wely

Cyfleusterau gwneud te a choffi

Croesewir digwyddiadau preifat

Blwch arian diogel

Croesewir cerddwyr

Croesewir beicwyr