Partïon stryd y Jiwbilî Platinwm

queens_platinum_jubilee_welsh

Partïon stryd y Jiwbilî Platinwm (2 – 5 Mehefin 2022)

Dewch o hyd i fanylion cau ffyrdd ar gyfer digwyddiadau jiwbilî ar ein tudalen gwaith ffordd.

Canllaw i drefnu cau ffordd / parti stryd

Mae'r cyngor am ei gwneud hi'n haws i bobl gynnal partïon stryd i ddathlu'r Jiwbilî Platinwm.

Mae trefnu partïon stryd bach, preifat yn syml iawn ac yn gyffredinol nid yw'n cynnwys gweithgareddau sydd angen trwydded, megis gwerthu alcohol neu ddarparu mathau penodol o adloniant.

Os hoffech gynnal parti stryd bach i ddathlu'r Jiwbilî Platinwm, defnyddiwch y ffurflen gais i hysbysu'r cyngor am y digwyddiad arfaethedig (parti stryd) a gwneud cais am unrhyw gau ffordd/ffyrdd sydd ei angen.

Er mwyn cynnal parti stryd ar y briffordd neu yn ei ffiniau, rhaid i chi ofyn am ganiatâd a chael cymeradwyaeth gan y cyngor i sicrhau y gallwch gau'r stryd i draffig yn gyfreithlon ac yn ddiogel.

Rydym wedi estyn y dyddiad cau - Rhaid i geisiadau cau ffyrdd gael eu derbyn gan Gyngor Dinas Casnewydd erbyn 1 Mai, 2022.

Lawrlwythwch ffurflen gais cau ffordd

Bydd y cyngor yn darparu mesurau rheoli traffig

Yn amodol ar fodloni'r meini prawf hanfodol a chael caniatâd ar gyfer y digwyddiad, bydd y cyngor yn ceisio trefnu a thalu am gost mesurau rheoli traffig priodol ar gyfer cau ffyrdd (er enghraifft, arwyddion a chonau hanfodol).

Dim ond ffyrdd pencaead preswyl neu fân ffyrdd eraill nad ydynt yn cael eu defnyddio fel llwybrau traffig drwodd a gaiff eu hystyried i'w cau dan y broses symlach hon.

Os nad yw eich ffordd yn addas i'w chau, ond yr hoffech gynnal digwyddiad cymunedol o hyd, mae llawer o opsiynau eraill i'w hystyried.

Mae awgrymiadau defnyddiol, cyngor a chefnogaeth ar gyfer trefnu digwyddiadau llwyddiannus ar gael yn www.edenprojectcommunities.com/cy/y-cinio-mawr-jiwbili  a www.streetparty.org.uk

Ystyriaethau eraill

Trwyddedau

Os ydych yn bwriadu darparu alcohol am ddim yn eich digwyddiad, o dan amgylchiadau arferol nid oes angen trwydded arnoch. Os ydych am werthu alcohol bydd angen Hysbysiad Digwyddiad Dros Dro (HDDD) arnoch.

Bydd angen HDDD arnoch os ydych chi'n bwriadu

  • Chwarae cerddoriaeth wedi'i recordio'n fyw at ddibenion adloniant
  • Cynnal perfformiadau byw, dangosiadau ffilm neu ddawnsio
  • Gwerthu alcohol
  • Gwerthu bwyd a diod poeth rhwng 11pm a 5am

Os ydych chi'n bwriadu cael tombola neu werthu tocynnau raffl ar y diwrnod, ac nad yw'r gwobrau'n werth mwy na £500 i gyd, yna nid yw rheoliadau gamblo yn berthnasol. 

Os gwerthir tocynnau ymlaen llaw bydd angen i chi gofrestru eich hun gyda’r adran Trwyddedu fel Loteri Cymdeithas Fach. 

Mae rhagor o wybodaeth a chyngor ar gael gan y Grŵp Ymgynghorol Diogelwch Digwyddiadau (GYDD)

Diogelwch bwyd

Mae trin bwyd yn ddiogel yn hanfodol mewn partïon stryd, mae rhagor o gyngor ar gael yn www.food.gov.uk

Mae syniadau ar gyfer bwyd hefyd ar gael yn www.edenprojectcommunities.com/cy/y-cinio-mawr-jiwbili 

Diogelwch mewn digwyddiadau

Er nad oes ei angen yn ffurfiol, efallai yr hoffech ystyried asesiad risg syml i helpu i gynllunio ar gyfer digwyddiadau posibl. 

Gallai gynnwys elfennau fel tywydd gwael, cymorth cyntaf, mynediad brys, gwaredu gwastraff ac ati.

Mae rhagor o gyngor gan bleidiau stryd hefyd ar gael ar wefan llywodraeth y DU.