Clwb Stori

Mae annog plentyn i fwynhau darllen o oedran cynnar yn cael effaith gadarnhaol ar eu datblygiad ac mae eu dysgu'n rhoi hwyl a mwynhad mawr i blant a theuluoedd ar yr un pryd.

Mae Clybiau Stori'n amgylchedd anffurfiol a chyffrous sy’n helpu rhieni i gynnal diddordeb eu plant cyn ysgol mewn darllen. 

Ym mhob Clwb Stori mae modd i blant a’u gofalwyr ymuno i ganu caneuon a rhigymau, gwrando ar storïau a mwynhau gweithgaredd crefft cysylltiedig â thema stori'r wythnos, ac mae’r cyfan yn rhad ac am ddim.

Mae Clybiau Stori yn ailgychwyn yn y Llyfrgelloedd canlynol o'r wythnos sy'n dechrau 8 Tachwedd 2021:

Llyfrgell Betws - Dydd Llun 11am - 11.45am

Llyfrgell Ringland - Dydd Mercher 2pm – 2.45pm

Y Llyfrgell Ganolog - Dydd Iau 11am – 11.45am

Llyfrgell Malpas - Dydd Gwener 11am – 11.45am 

Archebwch eich lle i gyfarfod a gwneud ffrindiau a chael hwyl yn annog cariad gydol oes at ddarllen yn eich plentyn; mae lleoedd yn gyfyngedig iawn felly mae archebu'n hanfodol.

Cadwch eich lle am ddim

Er mwyn diogelu ymwelwyr, mae’r mesurau ataliol canlynol ar waith: 

  • Rhaid i bob ymwelydd dros 11 oed ddefnyddio masg wyneb (oni bai bod eithriadau meddygol yn berthnasol)
  • I gefnogi'r rhaglen Profi, Olrhain, Diogelu bydd gofyn i ymwelwyr ddarparu eu manylion cyswllt a fydd yn cael eu cadw ar ffeil am 21 diwrnod.
  • Bydd staff yn monitro nifer yr ymwelwyr ac yn rheoli mynediad os oes angen
  • Benthycwyr i ddefnyddio ciosgau hunanwasanaeth lle bynnag y bo modd

Bydd gweddill y Clybiau Stori yn y llyfrgelloedd canlynol yn ailddechrau pan fydd cyfyngiadau COVID yn caniatáu hynny. 

Llyfrgell Tŷ-du 

Llyfrgell Caerllion 

Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth Tŷ Tredegar